Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Statut

STATUT
EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH
Zatwierdzony przez X Zjazd EUWP, w Pułtusku, w dniu 24.11.2018 r.

 

Artykuł 1. PRZEPISY OGÓLNE

§1 Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, zwana dalej Unią, jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia.

§2 Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest kraj rezydencji jej Prezydenta, a adresem dla korespondencji jest adres jego biura.

§3 Językiem urzędowym Unii jest język polski.

– Unia nosi nazwę: w języku angielskim Union of Polish Communities in Europe;

– w języku niemieckim Europäische Verband Polnischen Gemeinschaften;

– w języku francuskim Union des Communautés Polonaises en Europe.

§4 Unia może być członkiem organizacji, których cele nie są sprzeczne ze statutem Unii.

 

Artykuł 2. CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI

§5 Celem Unii jest:

a) integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego;

b) uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie;

c) zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego;

d) reprezentowanie Polonii europejskiej wobec struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.

§6 Unia realizuje swoje cele między innymi poprzez:

a) promowanie spraw polskich w krajach Europy oraz w zintegrowanych strukturach europejskich i międzynarodowych;

b) wspieranie i popularyzowanie idei jedności europejskiej opartej na zasadach wzajemnych korzyści oraz równości państw i narodów;

c) wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje;

d) współpracę z kontynentalnymi i światowymi organizacjami polonijnymi;

e) współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi, z którymi łączą Unię wspólne cele statutowe;

f) reprezentację i wspieranie interesów Polonii i ich centralnych organizacji wobec władz: europejskich, polskich i krajów zamieszkania;

g) motywowanie wszelkich struktur w Polsce dla szerszego popierania wspólnot polonijnych;

h) dbanie o dobre imię Polski i Polaków;

i) rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra;

j) wspieranie i udział w inicjatywach promujących współpracę regionalną organizacji członkowskich.

§7 Działalność Unii finansowana jest:

a) ze składek członkowskich;

b) z dotacji władz polskich i europejskich;

c) z darów osób fizycznych i prawnych;

Dotacje i darowizny nie mogą ograniczać suwerenności Unii.

 

Artykuł 3. CZŁONKOSTWO

§8 Organizacją członkowską Unii może być:

a) ogólnokrajowa organizacja polonijna o charakterze społecznym działająca na terenie państwa europejskiego;

b) największa organizacja polonijna w danym kraju, w przypadku braku organizacji wymienionej w punkcie a;

c) ogólnoeuropejska organizacja polonijna;

d) europejski oddział ogólnoświatowej organizacji polonijnej.

§9 Organizacje przystępujące do Unii mogą uzyskać następujący status:

a) członkostwo zwyczajne, dla organizacji określonych w § 8,

b) status obserwatora, dla ważnych organizacji polonijnych, nie spełniających warunków określonych w § 8.

§10 Organizacje członkowskie mają prawo do:

a) interwencji władz Unii w ich sprawach i na ich życzenie;

b) dotacji ze środków centralnych Unii;

c) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Unii;

d) udziału w zebraniach statutowych władz Unii;

e) otrzymywania bieżącej informacji o działalności Unii.

W przypadku nie opłacenia składki członkowskiej do końca pierwszego kwartału każdego roku wszystkie prawa członkowskie ulegają zawieszeniu do dnia opłacenia zaległej składki.

§11 Obowiązkiem organizacji członkowskiej jest:

a) realizowanie zadań statutowych Unii i ustaleń Zjazdu;

b) opłacanie corocznie składki członkowskiej z góry na następny rok, przelewem na wskazane konto lub na Zjeździe albo Radzie Prezesów, w wysokości zatwierdzonej przez Zjazd;

c) informowanie Sekretariatu Unii o ważnych dla organizacji wydarzeniach, walnych zgromadzeniach organizacji oraz o aktualnych zmianach w zarządzie i statucie organizacji.

§12 Obowiązkiem organizacji posiadającej status obserwatora jest opłacanie corocznie składki administracyjnej. Organizacja ta ma prawa, jak określone w §10, z wyjątkiem punktu c).

§13 Decyzję o członkostwie podejmuje Sekretariat i przedkłada do zatwierdzenia przez Zjazd lub Radę Prezesów. Instancją odwoławczą w sprawach członkowskich jest Zjazd Unii.

§14 Utrata członkostwa może nastąpić:

a) na wniosek o wystąpieniu organizacji członkowskiej;

b) decyzją Zjazdu lub Rady Prezesów, jeżeli organizacja nie spełnia warunków statutowych Unii, a zwłaszcza warunków określonych w § 8 i § 11, oraz gdy organizacja decyzją Zjazdu lub Rady Prezesów prowadzi działalność sprzeczną z działalnością Unii.

§15 Członkostwo w Unii nie ogranicza suwerennych praw zrzeszonych w niej organizacji.

 

ARTYKUŁ 4. WŁADZE UNII

§16 Organizacja władz Unii.

 1. Władzami Unii są:
  a) Zjazd
  b) Rada Prezesów;
  c) Sekretariat;
  d) Komisja Rewizyjna.
 2. Prawomocność władz Unii określa quorum 2/3 reprezentowanych organizacji członkowskich w przypadku Zjazdu i Rady Prezesów, 2/3 członków w przypadku Sekretariatu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia władz Unii mogą mieć charakter zamknięty na żądanie większości obecnych delegatów.

 

§17 Zjazd jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich i delegatów.

 1. Na Zjeździe organizację posiadającą członkostwo zwyczajne reprezentuje prezes lub jeden pełnomocny delegat, organizację posiadającą status obserwatora reprezentuje jeden pełnomocny delegat. Na swoje miejsce prezes może wydelegować inną osobę z odpowiednim pełnomocnictwem.
 2. Każda organizacja z danego kraju reprezentowana przez prezesa lub prawomocnego reprezentanta legitymuje się przydzielonymi im mandatami.
 3. Mandaty decydują w głosowaniach w ważnych dla Unii decyzjach i są przynależne według następującej zasady:
 4. a) każdy kraj ma prawo do jednego mandatu dla jego reprezentatywnej organizacji należącej do Unii;
 5. b) kraje posiadające centralne organizacje lub federacyjne struktury demokratycznie zjednoczonych organizacji otrzymują dodatkowo jeden, dwa lub trzy mandaty;
 6. c) dodatkowe mandaty wymienione § 17 p.3 b określa rozporządzenie „Statutowy przydział mandatów” zatwierdzany przez Zjazd lub Radę Prezesów na wniosek Sekretariatu.
 7. Zjazd przygotowany i zwoływany jest przez Sekretariat raz na trzy lata, przy czym termin Zjazdu winien być ogłoszony przynajmniej 6 miesięcy wcześniej, a program Zjazdu przynajmniej 2 miesiące wcześniej.
 8. Do zadań Zjazdu należy:
  a) wybór przewodniczącego obrad, dwóch sekretarzy i dwóch asesorów;
  b) ustalenie ilości ważnych na Zjeździe mandatów;
  c) powołanie komisji zjazdowych i zatwierdzenie ich przewodniczących;
  d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sekretariatu oraz sprawozdania kontroli Komisji Rewizyjnej;
  e) udzielenie absolutorium ustępującemu Sekretariatowi;
  f) wybór na trzy letnią kadencję Prezydenta Unii;
  g) wybranie na trzyletnią kadencję składu Sekretariatu;
  h) wybór Komisji Rewizyjnej;
  i) dokonywanie zmian statutowych;
  j) zatwierdzenie planu działalności, budżetu, wniosków i uchwał;
  k) decyzja o przystąpieniu do innej organizacji;
  l) decyzje w sprawach członkowskich;
  m) ustalenie wysokości składki członkowskiej i administracyjnej;
  n) przyznanie tytułu Honorowego Prezydenta Unii za szczególne zasługi.
 9. Zjazd może powołać tematyczne komisje o charakterze stałym działające w okresie między Zjazdami. Członków komisji i ich zastępców Zjazd powołuje spośród prezesów organizacji członkowskich i posiadających status obserwatora. Komisje planują swą działalność i współpracują z Sekretariatem i Radą Prezesów, którym zdają sprawozdanie.
 10. Protokół ze Zjazdu winien być dostarczony w terminie sześciu tygodni – odwołanie co do rozbieżności może nastąpić w terminie ośmiu tygodni. Odpowiedzialny za terminowe dostarczenie protokołu jest przewodniczący obrad i sekretarze Zjazdu.

§18 Rada Prezesów jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich.

 1. W miejsce prezesa organizacja może oddelegować inną osobę, posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo i mandaty.
 2. Radę Prezesów zwołuje Sekretariat raz na rok w latach pomiędzy Zjazdami, przy czym termin, miejsce i program Rady winien być ogłoszony przynajmniej 2 miesiące wcześniej.
 3. Do zadań Rady Prezesów należy:
  a) ocena rocznej pracy Sekretariatu;
  b) zatwierdzenie planu działalności i budżetu;
  c) analiza sytuacji w Unii i w poszczególnych organizacjach;
  d) opiniowanie planowanych działań Sekretariatu;
  e) zatwierdzanie czasowych (do najbliższego Zjazdu) zmian w składzie Sekretariatu;
  f) uchwalanie decyzji w sprawach członkowskich;
  g) zatwierdzanie rozporządzeń statutowych.
 4. Protokół z Rady Prezesów winien być dostarczony w terminie sześciu tygodni – odwołanie co do rozbieżności może nastąpić w terminie ośmiu tygodni. Odpowiedzialny za terminowe dostarczenie protokołu jest przewodniczący obrad i sekretarze Zjazdu.

§19 Sekretariat Unii składa się z Prezydenta Unii oraz nominowanych przez niego wiceprezydenta, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, oraz wybieranych przez Zjazd trzech Sekretarzy.

 1. Prezydent Unii nie może pełnić naczelnych funkcji w organizacji krajowej. Wybierany jest przez Zjazd na najwyżej dwie kolejne kadencje. Przed wyborem kandydat na Prezydenta prezentuje swój życiorys, osiągnięcia i plany oraz może złożyć odpowiednie oświadczenia i deklaracje.
 2. Sekretariat powinien się zebrać przynajmniej dwa razy w roku.
 3. Do zadań Sekretariatu należy:
  a) realizacja zatwierdzonego planu działalności i uchwał Zjazdu i Rady Prezesów;
  b) kierowanie działalnością Unii i występowanie w jej imieniu w okresie między Zjazdami i Radami Prezesów;
  c) opracowanie budżetu, rozporządzeń statutowych i planu działalności Unii;
  d) zwoływanie i przygotowanie Rady Prezesów i Zjazdu;
  e) przygotowanie kandydatur do prezydium i komisji Zjazdu.
 4. Zasady swej pracy Sekretariat określa w odrębnym regulaminie, zatwierdzanym przez Zjazd lub Radę Prezesów.
 5. W pracach Sekretariatu może pełnoprawnie uczestniczyć Honorowy Prezydent Unii.

 

§20 Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób , pochodzących z różnych organizacji członkowskich.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności finansowej Sekretariatu;
  b) składanie Zjazdowi i Radzie Prezesów sprawozdania z działalności kontrolnej;
  c) stawianie na Zjeździe wniosku o udzielenie Sekretariatowi absolutorium.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

 

ARTYKUŁ 5. PRZEPISY KOŃCOWE

§21 Decyzje wszystkich władz Unii zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw ujętych w § 22 i § 24, przy spełnieniu zasady prawomocności obrad. Głos przewodniczącego jest ważący w przypadku równowagi.

§22 Zmianę niniejszego statusu dokonuje Zjazd Unii kwalifikowaną większością ¾ głosów. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia.

§23 Nadzwyczajny Zjazd Unii zwołuje Sekretariat na wniosek własny, na pisemne żądanie co najmniej 2/3 organizacji członkowskich lub Rady Prezesów.

§24 Decyzję o rozwiązaniu Unii może podjąć jedynie Zjazd Unii, kwalifikowaną większością ¾ głosów. W takim przypadku majątek Unii musi być przekazany na cele polonijne.

§25 Niniejszy statut reguluje zasady funkcjonowania Unii. Wszelkie problemy winny być rozstrzygnięte wewnętrznie.

Nasze wiadomości

Apel w sprawie polskich mediów

Apel w sprawie polskich mediów

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz wysłał list do marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym poprosił o zainicjowanie stosownych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach...

read more

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności