Dokument z konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2010“ Malmö

Dokument z zakonczenia  konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2010“ - Malmö, 22-24 października 2010 r.

Uczestnicy pragną podziękować organizatorom: Zrzeszeniu Organizacji Polonijnych w Szwecji, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Konsulatowi Generalnemu RP w Malmö za zorganizowanie konferencji.
Słowa podziękowania pragniemy skierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za poparcie naszego projektu oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji.


Wielka fala nowej, ekonomicznej emigracji polskiej przerosła oczekiwania i możliwości władz polskich i krajów zamieszkania oraz organizacji polonijnych. Możliwość powrotu do kraju, czy też pozostanie za granicą lecz w szeroko rozumianej sferze polskości wielkiej rzeszy wykwalifikowanych pracowników oraz dzieci i młodzieży polskiej jest ważne i korzystne dla Polski. Uczestnicy konferencji widzą potrzebę opracowania strategii państwa polskiego wobec emigracji.

Emigracja zarobkowa, będąc bazą znacznie szerszego zjawiska jakim jest emigracja rodzinna, stworzyła konieczność zjednoczenia sił i środków, współpracy starej i nowej emigracji, władz polskich i krajów zamieszkania dla zapewnienia właściwych i ujednoliconych form edukacji dziesiątkom tysięcy dzieci i młodzieży polskiej, która opuściła kraj wraz z rodzicami, a tym samym zapewnienia im właściwych szans rozwoju, wykształcenia i awansu społecznego.

Uczestnicy konferencji wyrażają zadowolenie ze stopnia zaawansowania prac Ministerstwa Edukacji Narodowej w przygotowaniu programu dla szkolnictwa polonijnego. Widzą również potrzebę kontynuacji i przyspieszenia realizacji reformy oświaty polonijnej.

Organizacje polonijne, przedstawiciele zarówno starej, jak i nowej emigracji, powinny w szerszym niż dotąd stopniu wykorzystywać fundusze krajów zamieszkania oraz Unii Europejskiej. Niezbędna jest większa ilość szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Uważamy, że koordynatorem projektów unijnych dla Polonii powinno być Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Na podkreślenie zasługują następujące sprawy:
•    zjawisko emigracji staje się zjawiskiem trwałym czego wynikiem jest nieznaczna ilość powrotów,
•    nowa Polonia odgrywa dużą rolę w kreowaniu wizerunku Polski za granicą czemu służy również jej zwiększająca się aktywność w życiu politycznym krajów zamieszkania,
•    znajomość języka i kultury kraju zamieszkania jest warunkiem integracji na rynku pracy,
•    członkostwo w związkach zawodowych może być obroną przed patologiami występującymi na europejskich rynkach pracy,
•    ważne jest dalsze zaangażowanie Kościoła w utrzymaniu polskości,
•    stale zwiększa się rola internetu jako środka komunikacji, formy życia polonijnego, instrumentu szkoleń itp,
•    istnieje potrzeba stworzenia europejskiej platformy wymiany doświadczeń i pozytywnych wzorców,
•    informacja dotycząca europejskich rynków pracy i realiów emigracji powinna być dostępna na poziomie gmin polskich oraz znaleźć więcej miejsca w polskich i polonijnych środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem TV Polonia,
•    pożądana jest zmiana formuły opieki Senatu RP oraz instytucji polskich nad Polonią na współpracę z Polonią,
•    instytucje państwa polskiego powinny wspierać integrowanie organizacji polonijnych,
•    jedynie mocne instytucjonalnie organizacje polonijne powinny być partnerem do współpracy z władzami krajowymi oraz do kontaktów Polski z nową emigracją,
•    konieczne są szkolenia dla liderów polonijnych, a w szczególności reprezentantów nowej Polonii,
•    ważne jest stałe monitorowanie problemów integracji Polaków w okresie zmieniającego się podejścia do wielokulturowości w krajach przyjmujących.
Uczestnicy konferencji widzą potrzebę kontynuowania konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” w przyszłych latach.

Istnieje potrzeba prowadzenia badań naukowych dotyczących emigracji.

Wszystkie przedstawione powyżej postulaty powinny służyć jednemu celowi - aby obecność polskiej emigracji w Unii Europejskiej stała się sukcesem.

Malmö, 24 października 2010 r.

 

Dokument końcowy konferencji

List do T. Pilata_Konferencja Malmo2010_Polonia w Holandii

List Ministra Borkowskiego na Konferencje w Malmo