Dokument końcowy konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2009“ Londyn

DOKUMENT KOŃCOWY KONFERENCJI

Monitor emigracji zarobkowej – 2009
Problemy nowej polskiej emigracji w Unii Europejskiej


Uczestnicy konferencji pragną podziękować organizatorom - Zjednoczeniu Polskiemu w Wielkiej Brytanii i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - za zorganizowanie, mimo piętrzących się przeszkód, idei konferencji i zainaugurowanie tym samym stałych spotkań wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprawy nowej polskiej emigracji w Unii Europejskiej.
Dziękujemy przede wszystkim brytyjskim związkom zawodowym, których znaczne wsparcie finansowe dało możliwość zorganizowania konferencji.
Słowa podziękowania pragniemy również skierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za zdecydowanie poparcie naszego projektu oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są sprawozdania z obrad poszczególnych zespołów merytorycznych, nie mniej jednak na podkreślenie zasługują następujące sprawy:
 długofalowe inwestowanie w oświatę polonijną,
 znajomość języka kraju zamieszkania jako warunek integracji na rynku pracy,
 wykorzystywanie w jak najszerszym zakresie funduszy Unii Europejskiej,
 szkolenia dla organizacji polonijnych w zakresie zdobywania środków na działalność pomocową,
 członkostwo w związku zawodowym jako obrona przed patologiami występującymi na europejskich rynkach pracy,
 scalanie działalności tzw. „starej” Polonii z nową emigracją zarobkową,
 rola kościoła katolickiego jako ostoi Polskości,
 wspomaganie lokalnych programów socjalnych,
 wykluczeni mają prawo do właściwej opieki,
 monitorowanie przez służby konsularne przestrzegania przez miejscowe instytucje unijnych i lokalnych przepisów socjalnych i pomocowych.
Jesteśmy przekonani o konieczności dalszych corocznych spotkań przedstawicieli wszystkich władz, instytucji oraz organizacji polskich i polonijnych zaangażowanych w sprawy nowej emigracji, jak i szerokiego udziału przedstawicieli środowisk polonijnych w szerokim spektrum dyskusji na ich temat.
Wielka fala nowej ekonomicznej emigracji polskiej przerosła oczekiwania i możliwości władz polskich, krajów zamieszkania i organizacji polonijnych. Wiele zrobiono w tej dziedzinie - jednak ogrom zjawiska kwalifikuje te poczynania jako niewystarczające. Jedynie stałe monitorowanie skomplikowanych procesów związanych z masowym exodusem naszych rodaków może być podstawą do podejmowania ważnych i brzemiennych w skutki decyzji. Możliwość powrotu do kraju, czy też pozostanie za granicą lecz w szeroko rozumianej sferze polskości, wielkiej rzeszy wykwalifikowanych pracowników oraz dzieci i młodzieży polskiej jest ważne i korzystne dla Polski.
Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że w chwili obecnej, po 5 latach od wejścia Polski do Unii Europejskiej, większość krajów, z wyjątkiem Niemiec i Austrii, zniosła wszelkie ograniczenia dostępu Polaków do rynku pracy. Integracja pracowników z Polski na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej jest daleka od ideału. Oferowane im warunki pracy i płacy odbiegają w wielu wypadkach od tych, które w danych krajach dotyczą ich obywateli. Mimo przepisów UE wielu naszych rodaków nie otrzymuje
4
należnych im świadczeń socjalnych np. zasiłków rodzinnych. W dalszym ciągu sprawy podatkowe czy emerytalne nie znalazły jasnych, logicznych i sprawiedliwych rozwiązań.
Pełna integracja pracowników z Polski w Unii Europejskiej będzie możliwa tylko wtedy, gdy zaspokojone zostaną w pełni ich potrzeby informacyjne dotyczące nie tylko warunków panujących na danym rynku pracy, ale też warunków społecznych danych krajów jak np. sprawy mieszkaniowe, socjalne, szkolnictwo, służba zdrowia. Informacje te powinny być dostępne w języku polskim.
Emigracja zarobkowa będąc bazą znacznie szerszego zjawiska, jakim jest emigracja rodzinna, stworzyła konieczność zjednoczenia sił i środków dla zapewnienia właściwych form edukacji dziesiątkom tysięcy dzieci i młodzieży polskiej, która opuściła kraj wraz z rodzicami, a tym samym zapewnienia im właściwych szans rozwoju, wykształcenia i awansu społecznego.
Apelujemy do wszystkich instancji tak w Polsce, jak i krajach zamieszkania Polaków, a w szczególności do administracji państwowej, samorządowej, związków zawodowych, związków pracodawców, o współdziałanie na rzecz tej integracji, o zwalczanie patologii i o działanie na rzecz równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia społecznego, tak aby Unia Europejska stała się na prawdę naszym wspólnym domem.

 

Londyn, 31 maja 2009

 

Dokument końcowy konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2009“ Londyn