Konferencja : Monitor Emigracji - Rzym 2013

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

ZWIĄZEK POLAKÓW we WŁOSZECH

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w RZYMIE

KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w MEDIOLANIE

 

Dokument końcowy konferencji MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ 2013

„Emigracja zarobkowa w dobie kryzysu”  Rzym, 15-17 listopada 2013 r.

 

Przedstawiciele organizacji polonijnych oraz emigracji zarobkowej z państw UE dziękują organizatorom: Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych , Związkowi Polaków we Włoszech, Ambasadzie RP w Rzymie, Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Rzymie i Konsulatowi Generalnemu RP w Mediolanie za zorganizowanie konferencji.

 

Słowa podziękowania kierujemy do Ministra Spraw Zagranicznych RP za poparcie naszego projektu i zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji oraz do TVP Polonia za patronat medialny nad konferencją.

Obrady tegorocznej konferencji toczyły się pod hasłem „Emigracja zarobkowa w dobie kryzysu”. Omówiona została tematyka rynku pracy, zabezpieczeń społecznych i szkolnictwa w trudnym okresie kryzysu ekonomicznego oraz problemy wynikające z integracji społecznej w nowych środowiskach krajów zamieszkania.

Monitorowanie zjawiska emigracji Polaków stało się w ostatnich latach konieczne między innymi ze względu na stale rosnącą liczebność emigracji zarobkowej i przyjmowanie przez nią charakteru osiedleńczego. Wzrasta też emigracja rodzinna oraz liczba dzieci rodzących się na emigracji generując nowego rodzaju potrzeby związane z edukacją dzieci i młodzieży.

 

Konferencja „Monitor Emigracji Zarobkowej 2013” w Rzymie potwierdziła tendencje zawarte we wnioskach konferencji berlińskiej z 2012 roku tj:

1. Postępującego wzrostu liczebności emigracji zarobkowej Polaków do państw Unii

    Europejskiej i jej coraz bardziej osiedleńczego charakteru.

2. Utrzymującej się niskiej skali powrotów do Polski.

 

Konferencja „Monitor Emigracji Zarobkowej 2013” w Rzymie wskazała ponadto na:

·         Istnienie ryzyka marginalizacji polskich migrantów zarobkowych i ich wykluczenia społecznego w krajach zamieszkania.

·         Konieczność dostosowania polityki RP wobec Polonii i Polaków za granicą, tak aby uwzględniała istniejące realia związane z nieustającą emigracją zarobkową oraz wynikające z tego faktu problemy i wyzwania.

·         Niewystarczający zakres pogłębionych badań naukowych w Polsce dotyczących szczególnie skutków społeczno-ekonomicznych emigracji zarobkowej dla kraju i dla samych migrantów - czego efektem jest brak debaty publicznej w kraju na ten temat.

 

Postulaty Konferencji„Monitor Emigracji Zarobkowej 2013” do władz RP:

1. Postrzeganie migrantów zarobkowych, nie jako statystycznych obywateli RP, lecz jako realne zasoby ludzkie, w które należy inwestować ze względu na już odczuwalne negatywne zmiany demograficzne zachodzące w kraju.

2. Włączenie kompleksowej problematyki migracji zarobkowej dopriorytetów polityki i działalności rządu RP, Sejmu i Senatu, ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnicy Konferencji w Rzymie szczególnieapelują do władz polskich o:

1. Wspieranie inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu polskich migrantów poprzez informowanie i edukowanie ich w zakresie praw pracowniczych i społecznych oraz wspieranie inicjatyw i organizacji pomagających migrantom w egzekwowaniu praw pracowniczych w krajach zamieszkania.

2. Rozwijanie świadomości obywatelskiej migrantów w celu zwiększenia ich udziału w życiu ekonomicznym, jak i społecznym w krajach zamieszkania (np. biernego i czynnego udziału w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego) tak, by ich przedstawiciele stali się ważnym partnerem w kontakcie ze społeczeństwem kraju zamieszkania.

3. Rozwijanie i wspieranie wszelkich form działalności służących utrzymaniu polskości w nowych pokoleniach urodzonych już na emigracji, w tym m.in. uwrażliwianie rodziców na znaczenie tej wartości dla przyszłości ich dzieci.

4. Stworzenie spójnego systemu informacji i jej komunikacji odnośnie przepisów prawnych i ich zmian, związanych z pracą i pobytem migrantów zarobkowych w krajach zamieszkania, celem wypełnienia obecnej luki informacyjnej. Jednocześnie zauważamy dotychczasowe wysiłki i działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tym zakresie.

5. Stworzenie niezbędnych warunków do reintegracji migrantów powracających do kraju.

6. Monitorowanie nastrojów antypolskich. Ścisła współpraca z kompetentnymi instytucjami w Polsce zajmującymi się problematyką zabezpieczeń społecznych byłaby ze wszech miar korzystna dla środowisk polonijnych m.in. wiedza i dane statystyczne dot. korzystania przez Polaków ze świadczeń socjalnych zagranicą celem reagowania na niechętne Polakom wypowiedzi i komentarze medialne.

7. Zapewnienie wystarczających środków na edukację polonijną. Zaniepokojenie budzi fakt, iż w dokonanym przez MSZ podziale środków na rok 2014 na działania polonijne wystąpiły duże dysproporcje: 4,5 mln zł zostanie przekazane na wsparcie edukacji w Wielkiej Brytanii, natomiast na pozostałe kraje – z wyjątkiem Niemiec i Litwy – przyznano tylko 0,7 mln zł. Nawet przy wsparciu konsulatów sytuacja taka grozi regresem edukacji polonijnej w państwach UE.

 

Monitor 2014 – Piąta edycja Konferencji

Rok 2014 będzie szczególnie ważny z racji rocznicy 10-lecia przystąpienia Polski do UE i 10- lecia nowej emigracji zarobkowej Polaków do państw UE.

W przyszłym roku, na piątej już edycji „Monitora Emigracji Zarobkowej” dokonamy bilansu tego dziesięciolecia wraz z podsumowaniem realizacji naszych postulatów i działań polskich władz w tym zakresie.

Rzym, 17 listopada 2013 r.