×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Listy informacyjne

List informacyjny nr 3 (2011)

Drogie Koleżanki i Drodzy koledzy!


Informuję, że Rada Prezesów EUWP odbędzie się w dniu 19 listopada 2011 r. w Pułtusku. Przyjazdy w piątek 18 listopada (odjazd autobusu do Pułtuska o godz. 17.30.) Wyjazdy w niedzielę, 20 listopada (odjazd autobusu do Warszawy o godz, 11.30.) Bliższe szczegóły zostaną podane później. Proszę uprzejmie o zarezerwowanie podanego terminu i serdecznie pozdrawiam.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP

List informacyjny  nr 3  (2011)

List informacyjny nr 2 (2011)

Dyplom dla Andżeliki Borys

9 marca br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski wręczył Andżelice Borys, działaczce polonijnej, byłej przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi, Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie za rok 2009. Przez wiele lat Andżelika była członkiem Sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W uzasadnieniu zaznaczono, że Andżelika Borys od wielu lat przyczynia się do propagowania polskiej kultury, historii i tradycji, a także dobrego imienia Polski na Białorusi. W trakcie pełnienia funkcji przewodniczącej Związku Polaków niejednokrotnie wykazywała się odwagą w obronie praw mniejszości polskiej oraz determinacją we współpracy z lokalnymi władzami.

 

Fot. Angelika Borys i minister Jan Borkowski MSZ RP

List informacyjny  nr 2  (2011)

 

List informacyjny nr 6 (2010)

 

Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami !

 

W imieniu Sekretariatu EUWP, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wszystkim członkom i działaczom organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, życzliwym nam przedstawicielom polskich władz, stowarzyszeń, instytucji i kościoła oraz zaprzyjaźnionym organizacjom polonijnym na całym świecie, składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Tadeusz Adam Pilat

Prezydent EUWP


List informacyjny  nr 6  (2010) 

List informacyjny nr 5 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                          wydarzenia: wrzesień, październik - 2010 r.


Na początku listu dla przypomnienia załączamy raz jeszcze informację o Radzie Prezesów w
Pułtusku wraz ze skróconym programem. Piszemy w liście o ważnych wydarzeniach ostatnich dwóch
miesięcy. Do poczty załączamy dokumenty końcowe międzynarodowych spotkań i konferencji.

Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia w Pułtusku.

Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

List informacyjny  nr 5  (2010)

List informacyjny nr 4 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                      wydarzenia:  lipiec – sierpień  - 2010 r.

Niestety list ten jest mocno spóźniony z powodu dużych braków czasowych. Mam nadzieję, że kolejne będą bardziej „na czasie”. Na początku listu dla przypomnienia załączamy ponownie informację o Radzie Prezesów w Pułtusku wraz z programem (poprzednio rozesłaną 21 września). Serdecznie pozdrawiam życząc pogodnej i złotej jesieni.                                                                         

Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

List informacyjny nr 4  (2010)

 

List gratulacyjny EUWP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

L.dz. 701/PL/2010                                                                                                                                                                                  Landskrona, Kopenhaga - 5 lipca 2010 r.

                                                                                                                          Szanowny Pan Bronisław Komorowski

                                                                                                                          Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                                                          W a r s z a w a

Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu 44 organizacji polonijnych z 31 krajów Europy pragniemy złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Mamy nadzieję, że jednym z priorytetów Pańskiej Prezydentury będzie wspieranie nauki języka polskiego, wszędzie tam, gdzie znajdują się Polacy. Liczymy też na Pańskie poparcie w naszych staraniach o zachowanie polskiej kultury i podtrzymywanie tożsamości narodowej. Z naszej strony deklarujemy współpracę z powołanym przez Pana ministrem do spraw emigracji.

Życzymy Panu wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w pracach dla Polski i Polonii.

Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                 Roman Śmigielski                                                          Tadeusz Adam Pilat

                                                           Sekretarz Generalny EUWP                                                   Prezydent EUWP

List informacyjny nr 3 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                              marzec - czerwiec  - 2010 r.                                         

List rozpoczynamy ważną informacją o wyborze nowego prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska i apelami o pomoc dla powodzian. Informujemy też o uroczystościach pogrzebowych po smoleńskiej katastrofie i o kilku imprezach, które odbyły się w ubiegłych miesiącach. Prosimy o przesyłanie nam informacji o ważnych wydarzeniach z życia Polonii w Waszym kraju w formacie Word. Będziemy wszystkich informować o najważniejszych sprawach w kolejnych listach.

Serdecznie pozdrawiam i życzę pogodnego lata.                     Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

 

List informacyjny nr 3  (2010)

 


List informacyjny nr 2 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                                               luty, marzec  - 2010 r.

zakończył się wstępny etap przygotowań i negocjacji w sprawie finansowania Europejskiego Dnia Polonii i Polaków za granicą. Od komunikatu w tej sprawie rozpoczynamy nasz list informacyjny. Dominują sprawy Białorusi i obchody 30-lecia Solidarności. Zamieszczamy też kilka wiadomości nadesłanych przez nasze  organizacje. Prosimy o regularne przesyłanie nam  informacji o ważnych wydarzeniach z życia Polonii w Waszym kraju w formacie Word.

Serdecznie pozdrawiam                                                                  Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

List informacyjny nr 2  (2010)

List informacyjny nr 1 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                     styczeń, luty  - 2010 r.

Otrzymaliśmy w końcu protokół z naszego zjazdu, który wraz ze sprawozdaniem komisji wnioskowej załączamy. List rozpoczynamy naszym oświadczeniem w sprawie Białorusi. Zamieszczamy kilka grudniowych informacji z życia naszych organizacji. Dziękujemy za nadesłane materiały i prosimy o nadsyłanie wszelkich informacji o Waszej działalności i ważnych wydarzeniach z życia Polonii  w formacie Word.

Serdecznie pozdrawiam                        Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

List informacyjny      nr 1 (2010)

OŚWIADCZENIE w sprawie wydarzeń na Białorusi - Szwecja - 9 lutego 2010 r.

Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z wielkim oburzeniem przyjął informację o przejęciu przez władze białoruskie kolejnego Domu Polskiego w Iwińcu i o haniebnym szykanowaniu Andżeliki Borys, przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi i członków jej związku.

Władze białoruskie rozpoczęły prześladowania Andżeliki Borys i członków jej związku w 2005 r. Przejmowano kolejne Domy Polskie przekazując je organizacji prowadzonej obecnie przez marionetkowego prezesa Stanisława Siemaszkę. Jego organizacja nie posiada społecznego poparcia Polaków na Białorusi, a przekazane jej Domy Polskie nie prowadzą działalności, gdyż jedynym rzeczywistym reprezentantem mniejszości polskiej na Białorusi jest związek prowadzony przez Andżelikę Borys.

Ostatnio nastąpiła eskalacją prześladowań. Dotkliwym ciosem dla ZPB są ostatnie wyroki (5 i 8 lutego br.) Sądu Gospodarczego w Grodnie, który skazał Andżelikę Borys i kierowaną przez nią spółkę „Polonika” za  „nielegalną działalność charytatywną”. Białoruska inspekcja podatkowa zarzuciła spółce m.in. „organizowanie bezpłatnych koncertów”. Łączna kwota zasądzonych kar przekroczyła 40 tys. dolarów, a wyrok wydano pod nieobecność obrońcy, świadków i samej oskarżonej. „Polonika” zajmuje się prowadzeniem Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie, gdzie naukę pobiera ok. 400 polskich dzieci.

W nocy z 5 na 6 lutego w Grodnie w dwóch samochodach ZPB „nieznani sprawcy” przekłuli wszystkie opony oraz pomazali szyby i karoserię czerwoną i niebieską farbą. Wydarzenie miało miejsce tuż przed planowanym na sobotę wyjazdem prezes Związku Andżeliki Borys z darami dla polskich rodzin z rejonu Oszmiany.

8 lutego białoruskie służby specjalne w towarzystwie komornika wtargnęły do Domu Polskiego w Iwieńcu, przejmując kontrolę nad budynkiem. Z Domu wypędzono członków działającej w nim organizacji, spisano i opieczętowano znajdujący się na terenie budynku sprzęt i zmieniono zamki. Dom Polski w Iwieńcu istnieje od 2002 r. i od początku kieruje nim Teresa Sobol, która ma ogromne zasługi dla języka i kultury polskiej. Budynek z przeznaczeniem na Dom Polski dla ZPB został zakupiony, wyremontowany i wyposażony przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków Senatu RP przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Związek Polaków na Białorusi jest organizacją członkowską Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, której statutowym celem jest wspieranie i obrona interesów Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Dlatego też, w imieniu 44 naczelnych organizacji z 31 państw Europy zgłaszamy stanowczy protest wobec bezprawnego postępowania władz państwowych Białorusi i przypominamy, że jest ono niezgodne z europejskimi i powszechnie przyjętymi standardami traktowania mniejszości narodowych i etnicznych.

Domagamy się w trybie pilnym zaprzestania szykanowania i nękania Andżeliki Borys i demokratycznie wybranych władz Związku Polaków na Białorusi, zaprzestania wszelkich ingerencji w wewnętrzne sprawy Związku oraz  wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które dopuściły się bezprawnego działania i represji.

Pragniemy wyrazić uznanie i podziękowanie kierownictwu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za zdecydowaną reakcję wobec zaistniałej w ostatnich dniach sytuacji. Prosimy jednocześnie o stałą kontynuację działań w obronie naszych rodaków na Białorusi.

Wzywamy wszystkie siły polityczne w Polsce, o udzielenie pełnego poparcia Andżelice Borys i prowadzonemu przez nią Związkowi, w walce o należne im prawa i odzyskanie zagrabionego mienia.

Władze białoruskie w jaskrawy sposób naruszyły obowiązujące w Europie podstawowe prawa człowieka i prawa mniejszości narodowych. Wzywamy Radę Europy, Unię Europejską oraz wszystkie demokratyczne państwa Europy, do odważnego i konsekwentnego żądania od władz białoruskich pełnego poszanowania tych praw.

 

Roman Śmigielski                                    Tadeusz Adam Pilat 

Sekretarz Generalny                                  Prezydent EUWP

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.