×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

List informacyjny nr.6

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                                                                                         wrzesień-październik  - 2009 r.

Ten list obejmuje cały okres powakacyjny. Rozpoczyna go przypomnienie kilku ważnych informacji o naszym zjeździe. Następnie podajemy obszerną informację o naszej ostatniej wielkiej imprezie oświatowej w Malmö. Dziękuję wszystkim, którzy nadsyłają maile i dzielą się z nami informacjami o swej działalności, a zwłaszcza koleżankom z Ukrainy i z Węgier.

Serdecznie pozdrawiam                         Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP1)  VII Zjazd EUWP w Pułtusku

Poniżej zamieszczamy dla przypomnienia kilka informacji o zjeździe w Pułtusku. Pełną informację podawaliśmy w liście informacyjnym nr 5-2009.

2)  Konferencja „Przyszłość szkoły polonijnej”

W dniach 9 – 11 października 2009 roku odbyła się w Szwecji, w Malmö, międzynarodowa, konferencja polonijna p.t.  „Przyszłość Szkoły Polonijnej”.

3)  Sprzęt dla organizacji od Semper Polonia

7 naszych organizacji z  Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Włoszech złożyło podania o sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i książki.

4)  Nagroda dla Janka Mokrzyckiego

W dniu 3 września, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala wręczenia dorocznych Nagród Programu Satelitarnego  TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”.

5)  Imprezy FOPNU na Ukrainie

Z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie otrzymaliśmy informację o wielu imprezach, które odbyły się w ostatnich miesiącach. Choć kilka imprez odbyło się wcześniej, zamieszczamy krótkie ich opisy dla zapoznania z działalnością FOPNU.

6)  Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie

XV Jubileuszowa edycja imprezy, której celem jest propagowanie kultury polskiej z obszaru Kresów Wschodnich tradycyjnie odbyła się ona w Mrągowie.

7)  Wieści z Niemiec

Zamieszczamy 3 wiadomości, które nadeszły z dużego polonijnego środowiska w Niemczech.

8)  Otwarcie polskiej szkoły w Budapeszcie

Ogólnokrajowa Szkoła Polska obejmująca swym zasięgiem całe Węgry, w sobotę 5 września doczekała się uroczystego otwarcia pierwszej swojej  siedziby.

9)  Polonia węgierska promuje Polskę

W ubiegłym roku PSK im. Józefa Bema na Węgrzech rozpoczęło aktywniej budować wizerunek Polski poprzez organizację imprez poświęconych poszczególnym regionom.

10)  Dni Polskie w Austrii

Od 3 września do 17 października odbywały się Dni Polskie w Austrii.11)  VI Zjazd Federacji "Polonia"

3 października w Roedby odbył się VI Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia” połączony z jubileuszem 10-lecia Federacji.


12)  Otwarcie szkoły polskiej w Rumunii

9 października została otwarta szkołę w Pojana Mikuli w Rumunii.

13)  Kondolencje od EUWP

Po katastrofie w kopalni Wujek-Śląsk, Sekretariat EUWP skierował na ręce Prezydenta  RP list kondolencyjny.

14)  Konkurs plastyczny

Z Göteborga otrzymaliśmy zaproszenie do międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci poświęconego twórczości Juliana Tuwima. Tekst załączamy.


*   *   *

1)  VII Zjazd EUWP w Pułtusku

Poniżej zamieszczamy dla przypomnienia kilka informacji o zjeździe w Pułtusku. Pełną informację podawaliśmy w liście informacyjnym nr 5-2009.

Dojazd  Zapewniamy bezpłatny transport do Pułtuska dwoma autobusami z Warszawy. Autobusy odjeżdżają spod biura „Wspólnoty Polskiej” w piątek, 23/10, o godz. 13.00 i o godz.15.00. Godziny odjazdu autobusów powrotnych zostaną podane później.

Noclegi   Dla uczestników zjazdu udało nam się wynegocjować bardzo dobre ceny noclegów w pokojach dwuosobowych. Cena noclegu ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym wynosi 100 zł/dobę/osobę. Dysponujemy zaledwie kilkoma pokojami jednoosobowymi.

Wyżywienie   Koszt wyżywienia w czasie całego zjazdu wynosi 230 zł/osobę. Pierwszym posiłkiem w piątek, będzie obiad o godz. 17.00. Ostatnim posiłkiem będzie wczesny obiad w niedzielę o godz. 12.00.

Msza św.   W niedzielę nie przewidujemy obrad, a jedynie sprawy organizacyjne i posiedzenie Sekretariatu EUWP. Msza św. dla uczestników zjazdu w Bazylice Pułtuskiej o godz. 10.00.

Rejestracja delegatów   Rejestracja delegatów będzie prowadzona przed rozpoczęciem obrad od godziny 18.00 do godz. 18.45.

Składki członkowskie  W czasie rejestracji należy opłacić organizacyjną składkę członkowską, która wynosi 100 zł/rok. W przypadku istnienia zaległości należy ją uregulować.

Zwolnienie z opłat   EUWP zwalnia z opłat za noclegi w pokojach dwuosobowych i wyżywienie delegatów z następujących krajów: Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Serbia, Bośnia, Macedonia, Węgry i Czechy.

Zwroty kosztów podróży   Ze względu na wynoszące 62% ograniczenia budżetowe koszty podróży będą zwracane za przedstawieniem rachunków do wysokości 100 € delegatom z wyżej wymienionych krajów.

2)  Konferencja „Przyszłość szkoły polonijnej”

W dniach 9 – 11 października 2009 roku odbyła się w Szwecji, w Quality Hotel Konserthuset w Malmö, międzynarodowa, konferencja polonijna p.t.  „Przyszłość Szkoły Polonijnej”, zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Konsulat Generalny RP w Malmö.

W środowiskach polonijnych zaistniała potrzeba szerokiej dyskusji i współdziałania wszystkich podmiotów zaangażowanych w oświatę polonijną spowodowana strukturalną i programową reformą zaproponowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowymi czynnikami były: kryzys finansowy, który dotknął wszystkie kraje,  nadchodzące wieści o likwidowaniu polskich szkół oraz fakt, że tysiące polskich dzieci i młodzieży nadal pozbawionych jest dostępu do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Dotychczas wszelkie zmiany zaproponowane przez MEN dyskutowane były w poszczególnych krajach lub placówkach oświatowych. Konferencja w Malmö stała się punktem przełomowym w procesie konsultacyjnym.

Na konferencji w Malmö:

- po raz pierwszy  32-osobowa reprezentacja oświaty polonijnej, głównie z północnej Europy, spotkała się  z przedstawicielami odpowiednich komisji Sejmu, Senatu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanych na najwyższym szczeblu;

- po raz pierwszy, i to przez Panią Minister Katarzynę Hall osobiście, została zaprezentowana najnowsza wersja „Programu rozwoju oświaty polskiej za granicą i oświaty polonijnej na lata 2009-2011”;

- po raz pierwszy środowiska oświatowe mogły wspólnie skonfrontować własne poglądy  na temat zachodzących i planowanych zmian z przedstawicielami władz polskich;

- po raz pierwszy dokonano kompleksowego przeglądu istniejących w poszczególnych krajach systemów, problemów, zagrożeń, propozycji rozwiązań i wzajemnych oczekiwań.

Na konferencję przybyli delegaci z jedenastu krajów Europy: Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Uczestnikami byli dyrektorzy i kierownicy szkół polonijnych, przedstawiciele polonijnych organizacji oświatowych, w tym czterech reprezentujących Polską Macierz Szkolną z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii i Litwy oraz prezesi organizacji członkowskich EUWP.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili:

- Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall,

- Wiceminister Spraw Zagranicznych – Jan Borkowski,

- Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Marek Borowski,

- Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Joanna Fabisiak,

- Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji , Nauki i Młodzieży – Tadeusz Sławecki,

- Członek Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Kultury – Barbara Borys-Damięcka,

- Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Maciej Płażyński,

- Ambasador RP w Królestwie Szwecji – Michał Czyż.

W skład delegacji Ministerstwa Edukacji Narodowej obok samej minister, wchodziła dr Grażyna Czetwertyńska, kierująca pracami nad nową „Podstawą programową dla uczniów polskich za granicą” oraz Dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających Czasowo za Granicą Magdalena Bogusławska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentowała również Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią Marta Sęk Spirydowicz.

Trzynastogodzinne obrady prowadził prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat. Obrady podzielone były na cztery sesje :

SESJA  I        - „Problemy i oczekiwania”, w której uczestnicy konferencji omówili problemy nauczania języka polskiego w swoich krajach, wskazali na sposoby ich rozwiązania i wyrazili oczekiwania.

SESJA II        - „Program rozwoju oświaty polskiej za granicą i oświaty polonijnej”, w której Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wygłosiła referat wprowadzający do pierwszego, głównego tematu konferencji, referat pełen zarówno przyszłościowych wizji jak i nowych strukturalnych rozwiązań.

SESJA III        - „Podstawa programowa dla uczniów polskich za granicą”, w której dr Grażyna Czetwertyńska przedstawiła uczestnikom nową „Podstawą programową dla uczniów polskich za granicą”.

SESJA IV       -  „Nasz punkt widzenia”, w której wygłoszono 8 referatów związanych z oświatą polonijną w Europie.      


Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zadeklarowała pisemne wystąpienie:

- do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka i Prezydenta Litwy Dalii Grybauskaitė w obronie polskich szkół na Litwie;

- Kanclerza Niemiec dr Angeli Merkel w sprawie sytuacji oświaty polskiej w Niemczech

- do władz polskich w sprawie lokali Szkoły Polskiej w Paryżu i pilnego uregulowania statusu prawnego Szkolnych Punktów Konsultacyjnych.

Dokument końcowy konferencji został sporządzony przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego. Po przedyskutowaniu i naniesieniu poprawek uczestnicy, przyjęli tekst dokumentu, w którym wskazali m.in. na następujące potrzeby:

- stworzenia specjalnych jednolitych programów kształcenia,

- opracowania specjalnych podręczników dla polskich dzieci zamieszkałych za granicą,

- utworzenia efektywnego systemu wspierania oświaty polonijnej i oświaty polskiej za granicą,

- zawierania dwustronnych umów międzynarodowych regulujących kwestię nauczania w języku polskim za granicą,

- stworzenia skutecznego monitoringu stopnia realizacji przez kraje osiedlenia zobowiązań edukacyjnych dotyczących nauki języka ojczystego, a wynikających z regulacji Unii Europejskiej i Rady Europy,

- wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu języka polskiego na odległość,

- opracowanie i wdrożenie standardów przygotowania merytorycznego i  metodycznego nauczycieli pracujących w szkołach za granicą,

- zwiększenia dostępności systemu certyfikowania znajomości języka polskiego.

Uczestnicy konferencji:

- podkreślili zarówno odpowiedzialność rodziców za kształcenie dzieci w języku ojczystym, jak i odpowiedzialność Państwa Polskiego za udzielanie pomocy różnym formom oświatowym.

- Wyrazili uznanie dla nowo opracowanej, nieobligatoryjnej „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą” oraz grupy polskich i  polonijnych ekspertów, którzy ją opracowali.

- Uznali za podstawową sprawę zachowania zasady sprawiedliwości przy podziale środków oraz konieczność ewolucyjnego wprowadzania wszelkich zmian.

- Wielokrotnie wyrazili głębokie uznanie dla pomysłu i sposobu zorganizowania konferencji oraz konieczność organizowania w przyszłości dalszych konsultacji tego typu.

W sobotę wieczorem uczestnicy konferencji byli gośćmi Konsula Generalnego RP w Malmö Jarosława Łasińskiego na przyjęciu w salach recepcyjnych Konsulatu.

Konferencję zakończyły wystąpienia Poseł Joanny Fabisiak, Senator Barbary Borys- Damięckiej i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Marka Borowskiego, który zaprosił uczestników na przyszłoroczną konferencję do Warszawy.

3)  Sprzęt dla organizacji od Semper Polonia

W maju i czerwcu przeprowadziłem rozmowy z prezesem Fundacji Semper Polonia, panem Markiem Hauszyldem. W ślad za tym, w sierpniu otrzymałem z Fundacji list, od pana prezesa Hauszylda, którego fragmenty poniżej zacytowałem. Nasze organizacje z  Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Włoszech otrzymały ode mnie informację oraz formularze do wypełnienia. 7 organizacji skorzystało z tej nowej możliwości  i złożyło zamówienia. Otrzymałem od pana prezesa Hauszylda zapewnienie, że wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane w tym roku lub w pierwszym półroczu 2010 roku.

Pan Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Szanowny Panie Prezydencie,

...Pozwalam sobie zainteresować Pana sprawą, która już zyskała uznanie w oczach Marszałka Senatu RP pana Bogdana Borusewicza oraz senatorów z Komisji Spraw Emigracji i Polaków za granicą, która może przyczynić się do bardziej racjonalnego i transparentnego wyposażania polskich i polonijnych placówek oświatowo - kulturalnych w książki, filmy, pomoce naukowo – dydaktyczne, sprzęt  komputerowy oraz audio-video. Duże środki finansowe na te cele, pochodzące ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji Senatu RP, trafiają do beneficjantów polonijnych za pośrednictwem krajowych organizacji pozarządowych m.in. Fundacji SEMPER POLONIA.

...Pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy „Elektroniczny system informacji o zasobach instytucji polonijnych w świecie” (ESI), będący bazą danych i narzędziem pomagającym nam w realizacji programu Ex Libris POLONIA. Uruchomienie ESI ma za zadanie pomóc nam w monitorowaniu stanu wyposażenia placówek polonijnych, z którymi współpracujemy, a także szybkiej ocenie potrzeb związanych z zaopatrywaniem w nowości wydawnicze czy wymianą sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

...W pierwszym półroczu 2009 r., mając już możliwości praktycznego zastosowania mechanizmów ESI, ponownie zweryfikowaliśmy zapotrzebowania złożone do Fundacji przez szkoły polskie i organizacje polonijne z różnych krajów do października 2008 r. Część organizacji wiedząc już o ESI i możliwościach zweryfikowania przez Fundację stanu wyposażenia, najprawdopodobniej sama wycofała się z ubiegania o dalszą pomoc w doposażenie.

...W tej sytuacji – po dogłębnej analizie – stwierdziliśmy, że dysponujemy jeszcze środkami, które moglibyśmy w 2009 r. przeznaczyć na wsparcie szkół, bibliotek i innych oświatowo-kulturalnych placówek polonijnych w następujących krajach europejskich: Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Włoszech.

Z racji rozmów, jakie prowadziłem z Panem Prezydentem, wiem z kolei, że Europejska Unia Wspólnot Polonijnych dysponuje wiedzą o faktycznych potrzebach wielu organizacji i dlatego pozwalam sobie zaoferować bliższą współpracę Unii z Fundacją SEMPER POLONIA. Do 15 września 2009 r. oczekujemy za pośrednictwem EUWP na wypełnione wnioski oświatowych placówek polonijnych o ich doposażenie w książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audio-video, poparte opiniami placówek dyplomatyczno-konsularnych RP. Po ich rozpatrzeniu będziemy informować Pana Prezydenta o stanie realizacji złożonych zamówień...

...Sądzę, że nasza propozycja spotka się z zainteresowanie Pana Prezydenta i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Z poważaniem,  Marek Hauszyld4)  Nagroda dla Janka Mokrzyckiego


W dniu 3 września, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala wręczenia dorocznych Nagród Programu Satelitarnego  TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”.

W tym roku Laureatami zostali: Wanda Wiłkomirska, światowej sławy skrzypaczka, ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski, duszpasterz środowisk emigracyjnych, Jan Mokrzycki, wieloletni prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. Prezydent EUWP Tadeusz Pilat, skierował do naszego kolegi w imieniu sekretariatu i wszystkich organizacji list gratulacyjny.


5)  Imprezy FOPNU na Ukrainie

Z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie otrzymaliśmy informację o wielu imprezach, które odbyły się w ostatnich miesiącach. Choć kilka imprez odbyło się wcześniej, zamieszczamy krótkie ich opisy dla zapoznania z działalnością FOPNU.

W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
2 kwietnia br. odbyła się Sesja Naukowa ku czci J. Słowackiego. Otwarcia sesji dokonał Prezydent miasta Przemyśla. Goście i prelegenci mieli również okazję obejrzeć wystawy towarzyszące „Pod okiem pamięci, pomiędzy gór szczytem” – poplenerową IX Warsztatów Kulturowo-Artystycznych,Krzemieniec 2007 oraz „Krzemieniec w obiektywie Andrzeja Sosnowskiego” z udziałem autora.

W dniach 30/4 – 3/5, odbyły się w Barze VIII Dni Kultury Polskiej. Program przewidywał spotkanie poetyckie, prelekcję o twórczości J. Słowackiego, przegląd artystyczny zespołów z Ukrainy i z Polski., które w następnym dniu uczestniczyły w Koncercie Galowym. 3 maja w kościele pw. św. Anny odbył się koncert pieśni religijnej „Śpiewamy Najświętszej Matce”.

1 czerwca we Lwowie odbył się II Polsko-Ukraiński Dzień Dziecka. Po raz drugi patronat honorowy nad tą imprezą przyjęła Maria Kaczyńska, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ogółem uczestniczyło około 850 dzieci, w tym blisko 150 ukraińskich rówieśników ze Lwowa z sierocińców i rodzin wielodzietnych. Teatr Ludowy w Krakowie przygotował spektakl „Pyza na polskich dróżkach” w reżyserii Jerzego Fedorowicza.

12-13 czerwca br. w Przemyślu i w Rumnie (obw. Lwowski) odbyły się uroczystości upamiętniające 65. rocznicę martyrologii Polaków w Rumnie i na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Otwarcie uroczystości odbyło się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, gdzie zostało zorganizowane spotkanie z naocznymi świadkami martyrologii Polaków na Kresach II RP, prezentacja filmu i pokaz zdjęć z uroczystości w Hucie Pieniackiej, wystawa fotografii z w/w uroczystości oraz pokaz filmu „Skrawek piekła na Podolu”. W kościele pw. Świętej Trójcy odbyła się msza św. za pomordowanych Polaków z rąk nacjonalistów OUN-UPA w Rumnie, okolicznych miejscowościach i na Kresach Płd.-Wsch. Po Mszy św. – murowanie urn z ziemią pobraną w Hucie Pieniackiej, Ihrowicy, Berezowicy Małej, Płotyczy, Szlachcińcach i Łozowej.

27-28 czerwca w Użgorodzie na Zakarpaciu odbyło się Młodzieżowe Seminarium dla młodzieży polskiej na Ukrainie pt. „Sztuka napisania projektu”. Uczestnicy, w ilości 28 osób, reprezentanci środowisk polskich z Kijowa, obw. Winnickiego, Zakarpacia, Lwowa, Ziemi Lwowskiej, Bukowiny, Żytomierszczyzny, obw. Chmielnickiego pobierali naukę poszukiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

4 lipca br. na Wzgórzach Wóleckich we Lwowie społeczność polska Ziemi Lwowskiej złożyła jak co roku hołd pomordowanym profesorom lwowskim. Przybyła liczna grupa przedstawicieli różnych organizacji społecznych i kościoła. Odprawiona była Msza św., krzyż utonął w kwiatach, wieńcach i zniczach.

Spotkania Ossolińskie Tradycyjnymi stały się spotkania inteligencji polskiej i ukraińskiej w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka. Kolejne spotkanie pod patronatem Grzegorza Opalińskiego, Konsula Generalnego RP we Lwowie odbyło się 15 maja br. w Pałacu Sztuki im. Tetiany i Omeliana Antonowiczów na zaproszenie Myrosława Romaniuka, dyrektora Lwowskiej NNBU im. W. Stefanyka i Adolfa Juzwenki, dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

20-lecie Towarzystwa Dobroczynnego „Polonia” w Gródku Podolskim. Gródek Podolski nad Smotryczem, nazywany jest dziś „wyspą polskości” na Podolu. Jest to szczególne miasto na Podolu. Jego mieszkańcy szczycą się nim nazywając go „małą Warszawą”, bowiem polskość przetrwała tu nie bacząc na żadne prześladowania. Właśnie w tym mieście, pierwszym na Podolu za Zbruczem 4 czerwca 1989 r. powstało Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo. Od 1993 r. oficjalnie na terenach Gródeczczyzny działają dwa Towarzystwa: Towarzystwo Dobroczynne „Polonia” działające pod patronatem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz oddział Związku Polaków na Ukrainie. Dzięki aktywności członków dwóch polskich organizacji przy pomocy Senatu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” została wybudowana w Gródku szkoła z polskim językiem nauczania. Na uroczystości przybyli przedstawiciele placówek szkoleniowych, oświatowych i kulturalnych Gródka, a także liczni działacze polskich organizacji ze Lwowa, Chmielnickiego, Kijowa, Czortkowa, Starego Skałatu, Podwołoczysk, Połonnego i wiosek Połupanówki i Hałuszczyniec. Emilia Chmielowa, prezes FOPnU, 15 działaczom wręczyła Dyplomy Uznania.

VII Festiwal Teatrów Dziecięcych w Stryju, który tradycyjnie już organizuje w pierwszych dniach czerwca z okazji Dnia Dziecka Festiwal Teatrów Dziecięcych oraz tematyczny konkurs rysunku – w roku bieżącym pod hasłem „Trzeba kochać Człowieka, góry i słońce”. Tegoroczny Festiwal zgromadził zespoły teatralne z Borysławia, Kołomyi, Nowego Rozdołu, Sądowej Wiszni, Stanisławowa i Stryja. Gościnnie przybyła grupa dzieci z Lwowskiej Rodziny Rodzin.

X-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach. Jeden z założycieli i prezes Włodzimierz Kuczyński powitał zaproszonych gości i w swoim przemówieniu nakreślił historię, cele i osiągnięcia Towarzystwa. Po wysłuchaniu hymnu narodowego rozpoczęła się część artystyczna, na którą złożyły się recytacje oraz popularne na Wschodzie polskie pieśni, wśród których nie mogło zabraknąć „Polskich kwiatów” i „Sokołów”. Obchody zakończyły się tradycyjnym „Sto lat” na cześć Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach, członka Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

W czerwcu br. swoje XX-lecie obchodziło Oświatowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków w Połonnem na Podolu. Wieloletnim prezesem Stowarzyszenia była wielka patriotka polska Franciszka Wiśniewska. Od roku prezesem jest pełna pomysłów i inicjatyw Anżelika Wiśniewska, Po krótkich przemówieniach dostojnych gości Teresa Dutkiewicz z ramienia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie wręczyła Dyplomy Uznania FOPnU 14 osobom – przedstawicielom Stowarzyszenia, którzy z poświęceniem dbali o zachowanie polskości na tej ziemi.


6)  Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie

XV Jubileuszowa edycja imprezy, której celem jest propagowanie kultury polskiej z obszaru Kresów Wschodnich tradycyjnie odbyła się ona w Mrągowie.

Przez trzy dni od 7 do 9 sierpnia można było uczestniczyć w organizowanych na ulicach miasta wystawach plastycznych, fotograficznych, wieczorach poetyckich, a także kiermaszach i degustacjach kresowych potraw. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych reprezentowana była na festiwalu przez Emilię Chmielową i Andżelikę Borys. Drugiego dnia festiwalu w uroczystym koncercie zaprezentowali się artyści i grupy muzyczne zza wschodniej granicy. Na deskach amfiteatru pojawiły się zespoły z Białorusi: Białe Skrzydła, Głos znad Niemna, Jutrzenka, Raduńskie Słowiki oraz z Litwy: Sto Uśmiechów, Wilia i Kapela Wileńska. Polaków z Ukrainy reprezentowali nad jeziorem Czos artyści z Kwiatów Bukowiny, Wołynia, Młodych Liści oraz Aksamitek. W rolach prowadzących wystąpili Anna Popek, Anna Adamowicz oraz Dominik Kuźniewicz.

7)  Wieści z Niemiec

Zamieszczamy 3 wiadomości, które nadeszły z dużego polonijnego środowiska w Niemczech.

Walka o status mniejszości narodowej  Berliński adwokat Stefan Hambura, w imieniu organizacji polonijnych wzywa kanclerz Angelę Merkel do uznania Polaków za mniejszość narodową. Do tej pory nie uchylono rozporządzenia Hermanna Göringa z 1940 r., który likwidował mniejszość polską w Niemczech. Za mniejszość uznaje się tylko Serbołużyczan, Fryzów, Duńczyków i Romów, narodowości, które na terenie dzisiejszych Niemiec żyły od pokoleń. W dzisiejszych granicach Niemiec żyją wyłącznie polscy emigranci. Szacuje się, że w Niemczech żyje nawet 2 mln. Polaków. Sami Niemcy mówią o niecałych 400 tys., bo za Polaków nie uznają tych, którzy od lat 70. wyjeżdżali do RFN na tzw. pochodzenie. Berlin traktuje tę ponadmilionową grupę jako rodowitych Niemców

Polka w Bundestagu  Agnieszka Malczak jest jednym z nielicznych deputowanych imigrantów, czuje się zarówno Polką, jak i Niemką. W Niemczech mieszka 15 mln osób z imigracyjnymi korzeniami, stanowią 18 proc. społeczeństwa, ale ich reprezentacja w Bundestagu nie przekracza 2 procent. Uzyskała mandat poselski z listy Zielonych w Badenii-Wirtembergii. Urodziła się w Legnicy 24 lata temu. Miała cztery lata, kiedy jej rodzina postanowiła wyemigrować do Niemiec. Mówi świetnie po polsku. Jest studentką uniwersytetu w Tybindze. Nie zapomniała o polskich korzeniach, chce w Bundestagu działać na rzecz poprawy relacji pomiędzy Niemcami i Polską. Ma w sprawach polsko-niemieckich zdecydowane poglądy. Jest przeciwna zasiadaniu Eriki Steinbach we władzach fundacji zarządzającej powstającym muzeum wypędzonych w Berlinie. Nie jest jej obca problematyka imigracyjna. Wspomina pierwsze trudne lata w Niemczech, kiedy uczyła się niemieckiego w przedszkolu w Düsseldorfie. Jeszcze w szkole miała poczucie, że nie jest w pełni akceptowana. Zamierza się starać o miejsce w Komisji Obrony. Studiuje politologię i zajmuje się współczesnymi konfliktami międzynarodowymi.

19 września w Kaiser- Friedrich- Halle, w Mönchengladbach odbyła się uroczystość jubileuszu 40-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech. Mottem uroczystości było hasło cytowane z pracy prof. Henryka Samsonowicza: „.. kluczem do wychowania patriotycznego, koniecznego dla dzisiejszej zbiorowości, jest edukacja szkolna“. Polskie władze reprezentowała senator Barbara Borys-Damięcka, Europejską Unię Wspólnot Polonijnych prezydent Tadeusz Pilat, a Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Maria Piotrowicz i Iwona Popławska. Oprócz referatu historycznego wygłoszono kilka ciekawych referatów, m.in. o patriotyzmie i historii Mazurka Dąbrowskiego. Teresa i Józef Malinowscy za swe liczne zasługi dla oświaty polonijnej zostali odznaczeni Medalami Edukacji Narodowej.


8)  Otwarcie polskiej szkoły w Budapeszcie


Ogólnokrajowa Szkoła Polska obejmująca swym zasięgiem całe Węgry w sobotę 5 września doczekała się uroczystego otwarcia pierwszej swojej siedziby, wybudowanej dzięki funduszom uzyskanym zarówno z Polski jak i z Węgier.

Od 1993 roku działały tu tylko szkółki niedzielne. Na uroczystość licznie przybyli z wielu zakątków kraju uczniowie i nauczyciele szkoły, a wysokiej rangi nadawała obecność przedstawicieli władz obu krajów. Ze strony Wegier obecny był Sekretarz Stanu w Urzędzie Premiera Ferenc Gémessi, dyrektor Departamentu ds. Mniejszościowych w węgierskim Ministerstwie Oświaty Anna Simon Istvánné, zastepca dyrektora Urzędu ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Antal Paulik. Z Polski przybył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski, dyrektor inwestycji Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Barbara Rud, prezes oddziału "Wspólnota Polska" z Katowic Stefan Gajda. Uroczystość zaszczyciła też Pani Ambasador RP na Węgrzech Joanna Stempińska. Symbolicznego przekazania kluczy do budynku szkoły, jej dyrektor Ewie Rónay dokonała Halina Csúcs przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, a nową siedzibę poświęcił ks. Mariusz Nowaczek. Również w części oficjalnej uroczystości podsumowano pracę szkoły w ostatnim roku, w tym również działań związanych z bardzo sprawną budową budynku szkoły, który powstał na terenie posesji OSMP w X dzielnicy Budapesztu. Uczniowie specjalnie na tę okazję przygotowali program artystyczny składający się z inscenizacji polskiej literatury, wystąpił też polonijny ZPiT "Polonez". Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć nową siedzibę, a także  przygotowaną w Muzeum WP wystawę pt. "5 lat Szkoły".

Ogólnokrajowa Szkoła Polska systemowo jest jednostką oświaty węgierskiej, ale niewątpliwie najważniejszym zadaniem metodycznym czekającym obecnie zarówno dyrekcję szkoły, jej grono pedagogiczne jak i uczniów jest sprostanie nowym wymogom programowym opracowanym przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczącym nauczania języka polskiego.


9)  Polonia węgierska promuje Polskę

W ubiegłym roku PSK im. Józefa Bema na Węgrzech rozpoczęło aktywniej budować wizerunek Polski poprzez organizację imprez poświęconych poszczególnym regionom. W ostatnie dni września do Budapesztu z pomysłu i starań "Bema" zjechała Warmia i Mazury.

25 września w Wydziale Ekonomiczno - Handlowym Ambasady RP w Budapeszcie odbyła się gospodarcza prezentacja tego jednego z największych regionów Polski. Delegacji przewodniczył Julian Osiecki, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zaprezentowano potencjał gospodarczy w regionie przyrodniczych atrakcji i zdrowego środowiska. W spotkaniu oprócz przedstawicieli węgierskiego biznesu licznie uczestniczyli również dziennikarze.

Tego samego dnia w  salonie PSK im. J .Bema w Budapeszcie odbył się wernisaż wystawy fotogramów Wacława Kapusto nt. "Rok 1956 w Olsztynie". Otwarcia wystawy dokonał Julian Osiecki Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. Wśród gości wernisażu obecni byli przedstawiciele polskiej i węgierskiej dyplomacji oraz członkowie i sympatycy stowarzyszenia. W 1956 roku Olsztyn był miejscem jednej z największych demonstracji solidarności z Węgrami. Dopełnieniem wernisażu był występ dwóch znakomitych olsztyńskich zespołów: "Czerwony Tulipan" i kwartetu smyczkowego "A Vista"

Odbyło się uroczyste przyjęcie wydane z okazji nawiązania współpracy i promocji Warmii i Mazur na Węgrzech, której głównym pomysłodawcą było Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im .J. Bema i Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przy współudziale Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Budapeszcie i budapeszteńskiego Oddziału Polskiego Przedstawicielstwa Turystycznego.

26 września  w sali teatralnej centrum Kultury "Aranytíz" odbył się koncert "Czerwonego Tulipana" i "A Visty". Koncert ten spotkał się z zainteresowaniem zarówno Polaków, jak i Węgrów. "Czerwony Tulipan" po raz pierwszy odwiedził Budapeszt w ubiegłym roku kiedy to występował na statku "Europa" podczas gali z okazji 50-lecia PSK im. J. Bema.


10)  Dni Polskie w Austrii

Od 3 września do 17 października odbywały się  Dni Polskie w Austrii.

Była to XVIII edycja tej wielkiej imprezy organizowanej przez Forum Polonii i wiele innych związków polonijnych w tym kraju. Imprezie patronował wysoki, 14-osobowy Komitet Honorowy z Marszałkami Sejmu Bronisławem Komorowskim i Senatu  Bogdanem Borusewiczem na czele. Reprezentowane też były na najwyższym szczeblu władze Austrii z Kanclerzem Wernerem Faymannem i Przewodniczącą Parlamentu Barbarą Prammer. Stronę polonijną reprezentowali w komitecie Prezydent Ryszard Kaczorowski i Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. W ciągu tych 6 tygodni zorganizowano 42 imprezy. Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy materiałem podsumowującym całość imprezy. W następnym liście postaramy się zrelacjonować jej przebieg.


11)  VI Zjazd Federacji "Polonia"


3 października 2009 r. w Hotelu E4 w Roedby odbył się VI Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia” połączony z jubileuszem 10-lecia Federacji.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością m.in.: wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Aleksander Zając, naczelnik Wydziału Polonii i Polaków za Granicą w Departamencie Współpracy z Polonią MSZ, Stanisław Cygnarowski, radna dzielnicy Warszawa Targówek Anna Moczulska, attache d/s kultury i nauki Ambasady RP w Kopenhadze Joanna Tamborska, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Kopenhadze Jarosław Mikuś.

W Zjeździe uczestniczyło 21 przedstawicieli organizacji polonijnych z całej Danii. Uroczystości jubileuszu Federacji rozpoczęła msza św. w kościele św. Brygidy w Maribo, którą koncelebrowali duszpasterze Polonii duńskiej o. Władysław Zdunek


Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.