Polonijna Rada Konsultacyjna – 6. posiedzenie

Rada

30 kwietnia br. odbyło się 6. posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu, poświęcone roli i znaczeniu Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu świadomości historycznej i tożsamości narodowej, a także nowelizowanej obecnie Karcie Polaka.

Jak mówił podczas obrad marszałek Stanisław Karczewski, zmienia się Polonia, zmienia się Polska i muszą się też zmieniać akcenty we współpracy między Polonią i Polską. Zaznaczył jednak, że najważniejsze pozostaje utrzymanie związku naszych rodaków za granicą z macierzą, podtrzymywanie ich tożsamości narodowej.

 

Marszałek Senatu wyraził zadowolenie, że coraz więcej organizacji i stowarzyszeń w naszym kraju zajmuje się sprawami Polonii. Świadczy to, jego zdaniem, o zainteresowaniu sprawami Polonii i Polaków za granicą. Jak podkreślił, współpraca z nimi jest zdywersyfikowana. Oprócz Senatu zajmują się nią m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ocenie marszałka Stanisława Karczewskiego dyskusja na posiedzeniu Rady pokazała, że jest wiele spraw i problemów, które zajmują Polaków żyjących poza krajem, dotyczących zarówno kwestii fundamentalnych, jak i szczegółowych. Dlatego Senat wsłuchuje się uważnie w głosy członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej, analizuje ich opinie, aby dostosować politykę państwa do potrzeb Polonii i Polaków za granicą.

Podczas debaty członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej wskazywali, że obrona dobrego imienia Polski i Polaków powinna być jednym z najważniejszych zadań organizacji polonijnych i polskich poza granicami. Jak podkreślano, aby bronić dobrego imienia, potrzebne są argumenty, a do tego niezbędna jest znajomość historii Polski i świadomość narodowa. Proponowano także położenie jeszcze większego nacisku na edukację polonijną. Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat zwrócił uwagę na to, że ciągle jesteśmy w defensywie. Obrona jest z pewnością potrzebna, ale sukces zapewni jedynie połączenie sił i znacznych środków.

O nowelizacji ustawy – Karta Polaka mówił wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha. Podkreślił, że uprawnienia, które naszym rodakom zza wschodniej granicy dała Karta Polaka, dzięki jej nowelizacji zostaną rozszerzone na cały świat. Jak podkreślił senator, Karta Polaka oprócz realnych korzyści dla jej posiadaczy ma wymiar symboliczny, ponieważ potwierdza przynależność do narodu polskiego.

O tym wymiarze mówiła też Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Podkreśliła, że dzięki Karcie Polaka możliwe stało się zachowanie polskiej tożsamości przez Polaków na Białorusi. „Dzięki temu powstały szkoły komercyjne i społeczne, przetrwała nauka języka polskiego” – powiedziała. Dodała, że Karta Polaka nie może być tylko paszportem do Polski. Jej posiadacze muszą się wykazać znajomością języka polskiego i kultury. Apelowała o utrzymanie kryteriów jej przyznawania. Prezydent EUWP, Tadeusz Pilat zwrócił uwagę na to, że dzisiejszy zasięg i znaczenie Karty Polaka, to efekt wieloletnich działań, które rozpoczęła 20 lat temu senator Janina Sagatowska. Senator Artur Warzocha wskazywał, że Polacy w Ameryce Południowej, gdzie najmłodsze pokolenie Polonii bardzo słabo lub wcale nie mówi po polsku, czują się jednak związani z Polską.

Podczas posiedzenia Polonijnej Radzie Konsultacyjnej dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński zaprezentował informację o ofertach złożonych w 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.