×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Brexit - konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

10 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Krakowskim Przedmieściu odbyła się konferencja pt. „Brexit – konsekwencje oraz inne zagrożenia dla Polonii w Europie - opinie i prognozy”. Konferencję objął honorowym patronatem Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej a patronatem medialnym TVP Polonia.
Organizatorem konferencji była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
W konferencji udział wzięło 14 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i z innych wyższych uczelni, 21 prezesów organizacji członkowskich EUWP, zaproszeni goście oraz zainteresowani pracownicy naukowi i studenci. Z Wielkiej Brytanii przybyła zaproszona przez organizatorów siedmioosobowa grupa ekspercka.

Konferencję zainaugurował Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który powitał uczestników i zaproszonych gości. W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego, gospodarza konferencji wystąpił Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki WNPiSM UW. Jako pierwszy zabrał głos Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan i odczytał list do prezydenta EUWP i uczestników konferencji od Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Kolejno zabrali głos goście konferencji: Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”, Kazimierz Kuberski – Dyrektor Biura ds. Kontaktów z Polonią w Kancelarii Prezydenta RP i Wojciech Tyciński – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Gośćmi konferencji byli też: Beata Brzywczy - Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ, Romuald Łanczkowski – Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, Hanka Gałązka - Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" oraz Bożena Retelewska - Pierwszy Radca w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Specjalnym, naukowym gościem konferencji była Prezes ZUS, Prof. dr hab. Gertruda Uścińska. Zarówno Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski w swym liście, jak i pozostali goście podkreślali w swych wystąpieniach aktualność tematu i nadzwyczajną wagę zorganizowania konferencji.

Obrady konferencji toczyły się w trzech panelach dyskusyjnych poświęconych kolejno konsekwencjom Brexitu, zagrożeniom nacjonalistycznym i prognozom rozwoju sytuacji Polonii w Europie. W pierwszym panelu – brytyjskim, zatytułowanym „Sytuacja w kraju i wpływ Brexitu na sytuację Polonii w Wielkiej Brytanii”, moderowanym przez Dr Małgorzatę Kaczorowską z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW wystąpili: Dr Przemysław Biskup z Instytutu Europeistyki WNPiSM UW – Brexit – „Analiza prawno-ustrojowa”, Prof. dr hab. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Ekonomiczne konsekwencje Brexitu dla Wielkiej Brytanii”, Dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych UW – „Brexit a migracje. Czy Polacy pozostaną w Wielkiej Brytanii?”, Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS – „Wpływ Brexitu na dostęp obywateli UE do brytyjskiego rynku pracy i koordynację systemu zabezpieczenia społecznego”, Tadeusz Stenzel, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii – „Reakcja organizacji polonijnych i społeczeństwa brytyjskiego na wyniki referendum”, Krystyna Olliffe, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – „Brexit zagrożeniem dla uczącej się młodzieży” oraz red. Jakub Krupa z Polskiej Agencji Prasowej w Wielkiej Brytanii – „Ocena Brexitu i jego konsekwencji przez prasę brytyjską”.

W drugim panelu – Europejskim, zatytułowanym „Nacjonalistyczne zagrożenie dla Polonii w krajach europejskich”, moderowanym przez Prof. dr hab. Wojciecha Łukowskiego z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW wystąpili: Dr Przemysław Biskup, Instytut Europeistyki WNPiSM UW – „Nacjonalizm angielski w kontekście Brexitu”, Dr Justyna Miecznikowska, Instytut Europeistyki WNPiSM UW – „Nastroje antyimigracyjne w Austrii a sytuacja Polonii w Austrii”, Dr Karol Kostrzębski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – „Współczesny nacjonalizm w Niemczech, jako zagrożenie dla Polonii”, Dr hab. Anna Sroka, Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW – „Hiszpania wobec imigracji” oraz Wiesław Lewicki, Dyrektor Europejskiego Instytutu „Polonicus”, Wiceprezydent EUWP – „Stosunek środowisk polonijnych do ruchów nacjonalistycznych w Europie”.

W trzecim panelu - opinie, zatytułowanym „Prognozy dalszego rozwoju sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii i w Europie po Brexicie”, moderowanym przez Tadeusza Adama Pilata, Prezydenta EUWP wystąpili naukowcy i grupa ekspercka z Wielkiej Brytanii w składzie: Dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS – Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Uniwersytet SWPS, Dr hab. Piotr Wawrzyk – Instytut Europeistyki WNPiSM UW, Wiktor Moszczyński – brytyjski polityk, działacz Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Elżbieta Kardynał – Dyrektor Gen. European’s Welfare Association CIC, powiernik ZPwWB, Magdalena Grzymkowska – Redakcja „Tydzień Polski” w Wielkiej Brytanii, Gosia McKane – Dyrektor Fundacji Merseyside Polonia, Liverpool oraz red. Jakub Krupa – Polska Agencja Prasowa w Wielkiej Brytanii.

Podsumowania naukowego obrad dokonała Dr Jadwiga Nadolska – Zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego a zebrane opinie i prognozy dotyczące dalszego rozwoju sytuacji zaprezentowała Teresa Sygnarek – Sekretarz Generalna EUWP. Zostaną one opracowane i ogłoszone przez organizatorów w dokumencie końcowym konferencji, natomiast wszystkie wystąpienia naukowców i ekspertów zostaną opracowane i wydane w formie pokonferencyjnej publikacji.  Przyjęta formuła konferencji dała szansę na skonfrontowanie głębokiej analizy prognoz naukowych z praktycznym spojrzeniem zaangażowanych działaczy polonijnych.

Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat dokonał zamknięcia obrad, po czym uczestnicy zostali zaproszeni przez Prezesa Longina Komołowskiego na poczęstunek do siedziby Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.