×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

STATUT

STATUT  EUWP

Zatwierdzony przez VIII Zjazd EUWP w Pułtusku w dniu 17.11.2012 r.
 Artykuł 1.     PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 Europejska  Unia  Wspólnot  Polonijnych,  zwana  dalej  Unią,  jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia.

§ 2 Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest kraj rezydencji jej Prezydenta, a adresem dla korespondencji jest adres jego biura.

§ 3 Językiem urzędowym Unii jest język polski.
- Unia nosi nazwę: w języku angielskim Union of Polish Communities in Europe;
- w języku niemieckim Europäische Union der Polnischen Gemeinschaften;
- w języku francuskim Union des Communautés Polonaises en Europe.

§ 4 Unia może być członkiem organizacji, których cele nie są sprzeczne ze statutem Unii.


Artykuł 2.   CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI

§ 5  Celem Unii jest:
a)    integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego;
b)    uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie;
c)    zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego;
d)    reprezentowanie Polonii europejskiej wobec struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.

§ 6   Unia realizuje swoje cele między innymi poprzez:
a)    promowanie spraw polskich w krajach Europy oraz w zintegrowanych strukturach europejskich i międzynarodowych;
b)    wspieranie i popularyzowanie idei jedności europejskiej opartej na zasadach wzajemnych korzyści oraz równości państw i narodów;
c)    wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje;
d)    współpracę z kontynentalnymi i światowymi organizacjami polonijnymi;
e)    współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi, z którymi łączą Unię wspólne cele     statutowe;
f)    reprezentację i wspieranie interesów Polonii i ich centralnych organizacji wobec władz: europejskich,     polskich i krajów zamieszkania;
g)    motywowanie wszelkich struktur w Polsce dla szerszego popierania wspólnot polonijnych;
dbanie o dobre imię Polski i Polaków;
h)    rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra;
i)    wspieranie i udział w inicjatywach promujących współpracę regionalną organizacji członkowskich.

§ 7   Działalność Unii finansowana jest:
a)    ze składek członkowskich;
b)    z dotacji władz polskich i europejskich;
c)    z darów osób fizycznych i prawnych;
Dotacje i darowizny nie mogą ograniczać suwerenności Unii.


Artykuł 3.   CZŁONKOSTWO

§ 8   Organizacją członkowską  Unii może być:
a) ogólnokrajowa organizacja polonijna o charakterze społecznym działająca na terenie państwa europejskiego;
b) największa organizacja polonijna w danym kraju, w przypadku braku organizacji wymienionej w punkcie a;
c) ogólnoeuropejska organizacja polonijna;
d) europejski oddział ogólnoświatowej organizacji polonijnej;
§ 9  Organizacje przystępujące do Unii mogą uzyskać następujący status:
a) członkostwo zwyczajne, dla organizacji określonych w § 8, lecz nie więcej niż dwie niezależne od siebie organizacje z danego kraju;
b) status obserwatora, dla ważnych organizacji polonijnych, nie spełniających warunków określonych w § 8.
c) Łączna ilość organizacji z danego kraju, wymienionych w punktach a) i b) nie może przekraczać liczby 3.

§ 10  Organizacje członkowskie mają prawo do:
a) interwencji władz Unii w ich sprawach i na ich życzenie;
b) dotacji ze środków centralnych Unii;
c) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Unii;
d) udziału w zebraniach statutowych władz Unii;
e) otrzymywania bieżącej informacji o działalności Unii.
W przypadku nie opłacenia składki członkowskiej do końca pierwszego kwartału każdego roku wszystkie prawa członkowskie ulegają zawieszeniu do dnia opłacenia zaległej składki.  

§ 11  Obowiązkiem organizacji członkowskiej jest:
a) realizowanie zadań statutowych Unii i ustaleń Zjazdu;
b) opłacanie corocznie składki członkowskiej z góry na następny rok, przelewem na wskazane konto lub na Zjeździe albo Radzie Prezesów, w wysokości zatwierdzonej przez Zjazd.
c) Informowanie Sekretariatu Unii o ważnych dla organizacji wydarzeniach, walnych zgromadzeniach organizacji oraz o aktualnych zmianach w zarządzie i statucie organizacji.

§ 12   Obowiązkiem organizacji posiadającej status obserwatora jest opłacanie corocznie składki administracyjnej. Organizacja ta ma prawa, jak określone w §10, za wyjątkiem punktu c).

§ 13  Decyzję o członkostwie podejmuje  Sekretariat i przedkłada do zatwierdzenia  przez Zjazd lub Radę Prezesów. Instancją odwoławczą w sprawach członkowskich jest Zjazd Unii.
§ 14  Utrata członkostwa może nastąpić:
a)    na wniosek o wystąpieniu organizacji członkowskiej;        
b)    decyzją Zjazdu lub Rady Prezesów, jeżeli organizacja nie spełnia warunków statutowych Unii, a zwłaszcza warunków określonych w  § 8 i § 11, oraz gdy organizacja decyzją Zjazdu lub Rady Prezesów prowadzi działalność sprzeczną z działalnością Unii.

§ 15  Członkostwo w Unii nie ogranicza suwerennych praw zrzeszonych w niej organizacji.

Artykuł 4. WŁADZE UNII

§ 16  Organizacja władz Uni
1. Władzami Unii są:
a)    Zjazd;
b)    Rada Prezesów;
c)    Sekretariat;
d)    Komisja Rewizyjna.
2. Prawomocność władz Unii określa quorum 2/3 reprezentowanych organizacji członkowskich w przypadku Zjazdu i Rady Prezesów, 2/3 członków w przypadku Sekretariatu i Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia władz Unii mogą mieć charakter zamknięty na żądanie większości obecnych delegatów.

§ 17  Zjazd jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich i delegatów. 

  1. Na Zjeździe, organizację posiadającą członkostwo zwyczajne reprezentuje prezes i  delegat, organizację posiadającą status obserwatora reprezentuje delegat. Na swoje miejsce prezes może wydelegować inną osobę z odpowiednim pełnomocnictwem.


2.    Każda organizacja z danego kraju reprezentowana przez prezesa lub prawomocnego reprezentanta legitymuje się po opłaceniu składek przydzielonymi im mandatami.
3.    Mandaty decydują w głosowaniach w ważnych dla Uni decyzjach i są przynależne według następującej zasady:
a)    każdy kraj ma prawo do jednego mandatu dla jego reprezentatywnej organizacji należącej do Uni;
b)    kraje posiadające centralne organizacje lub federacyjne struktury demokratycznie zjednoczonych organizacji otrzymują dodatkowo jeden, dwa lub trzy mandaty;
c)    dodatkowe mandaty wymienione § 17 p.3 b określa rozporządzenie „Statutowy przydział mandatów” zatwierdzany przez Zjazd lub Radę Prezesów na wniosek Sekretariatu.
4. Zjazd przygotowany i zwoływany jest przez Sekretariat raz na trzy lata, przy czym termin Zjazdu winien być     ogłoszony przynajmniej 6 miesięcy wcześniej, a program Zjazdu przynajmniej 2 miesiące wcześniej.
5. Do zadań Zjazdu należy:
a)    wybór przewodniczącego obrad, dwóch sekretarzy i dwóch asesorów;
b)    ustalenie ilości ważnych na Zjeździe mandatów
c)    powołanie komisji zjazdowych i zatwierdzenie ich przewodniczących
d)    zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sekretariatu oraz sprawozdania kontroli Komisji Rewizyjnej;
e)    udzielenie absolutorium ustępującemu Sekretariatowi;
f)    wybór na trzy letnią kadencję Prezydenta Unii;
g)    wybranie  ukonstytułowanego na trzyletnią kadencję składu Sekretariatu
h)    wybór Komisji Rewizyjnej;
i)    dokonywanie zmian statutowych;
j)    zatwierdzenie planu działalności, budżetu, wniosków i uchwał;
k)    decyzja o przystąpieniu do innej organizacji;
l)    decyzje w sprawach członkowskich;
m)    ustalenie wysokości składki członkowskiej i administracyjnej;
n)    przyznanie tytułu Honorowego Prezydenta Unii za szczególne zasługi .
6.    Zjazd może powołać tematyczne komisje o charakterze stałym działające w okresie między Zjazdami. Członków komisji i ich zastępców Zjazd powołuje spośród prezesów organizacji członkowskich i posiadających status obserwatora. Komisje planują swą działalność i współpracują z Sekretariatem i Radą Prezesów, którym zdają sprawozdanie.
7.     W przypadkach spornych Zjazd lub Rada Prezesów jest uprawniona do powołania Komisji Rozjemczej w składzie trzech rozstrzygających i po jednym reprezentancie stron sporu. Decyzje Komisjii Rozjemczej zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne.
8.  Protokół ze Zjazdu winien być dostarczony w terminie sześciu tygodni – odwołanie co do rozbieżności może nastąpić w terminie ośmiu tygodni. Odpowiedzialny za terminowe dostarczenie protokołu jest przewodniczący obrad i sekretarze Zjazdu.  

§ 18  Rada Prezesów jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich.
1.    W miejsce prezesa, organizacja może oddelegować inną osobę, posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo i mandaty.
2.  Radę Prezesów zwołuje Sekretariat raz na rok w latach pomiędzy Zjazdami, przy czym termin, miejsce i program Rady winien być ogłoszony przynajmniej 2 miesiące wcześniej.
3.  Do zadań Rady Prezesów należy:
a)    ocena rocznej pracy Sekretariatu;
b)    zatwierdzenie planu działalności i budżetu;
c)    analiza sytuacji w Unii i w poszczególnych organizacjach;
d)    opiniowanie planowanych działań Sekretariatu;  
e)    zatwierdzanie czasowych (do najbliższego Zjazdu) zmian w składzie Sekretariatu;
f)    uchwalanie decyzji w sprawach członkowskich;
g)    zatwierdzanie rozporzedzeń statutowych.
4. Protokół z Rady Prezesów winien być dostarczony w terminie szesciu tygodni – odwołanie co do rozbieżności może nastąpić w terminie osmiu tygodni. Odpowiedzialny za terminowe dostarczenie protokołu jest przewodniczący obrad i sekretarze Zjazdu.  

§ 19  Sekretariat Unii składa się z Prezydenta Unii oraz nominowanych przez niego Wiceprezydenta, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, oraz wybieranych przez Zjazd  trzech Sekretarzy.
1. Prezydent Unii nie może pełnić naczelnych funkcji w organizacji krajowej. Wybierany jest przez Zjazd, na najwyżej dwie kolejne kadencje. Przed wyborem kandydat na Prezydenta prezentuje swój życiorys, osiągnięcia i plany oraz może złożyć odpowiednie oświadczenia i deklaracje.
2. Sekretariat powinien się zebrać przynajmniej dwa razy w roku.
3. Do zadań Sekretariatu należy:
a) realizacja zatwierdzonego planu działalności i uchwał Zjazdu i Rady Prezesów
b) kierowanie działalnością Unii i występowanie w jej imieniu w okresie między Zjazdami i Radami Prezesów;
c) opracowanie budżetu, rozporządzeń statutowych i planu działalności Unii;
d) zwoływanie i przygotowanie Rady Prezesów i Zjazdu;
e) przygotowanie kandydatur do prezydium i komisji Zjazdu.
4. Zasady swej pracy Sekretariat określa w odrębnym regulaminie, zatwierdzanym przez Zjazd lub Radę Prezesów.
5. W pracach Sekretariatu może pełnoprawnie uczestniczyć Honorowy Prezydent Unii.


§ 20  Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, pochodzących z różnych organizacji członkowskich.
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrolowanie działalności finansowej Sekretariatu;
b)     składanie Zjazdowi i Radzie Prezesów sprawozdania z działalności kontrolnej;
c)    stawianie na Zjeździe wniosku o udzielenie Sekretariatowi absolutorium.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.


Artykuł 5.  PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21  Decyzje wszystkich władz Unii zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw ujętych w § 22 i § 24,       przy spełnieniu zasady prawomocności obrad. Głos przewodniczącego jest ważący w przypadku równowagi.

§ 22  Zmianę niniejszego statusu dokonuje Zjazd Unii kwalifikowaną większością  ¾ głosów. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia.

§ 23  Nadzwyczajny Zjazd Unii zwołuje Sekretariat na wniosek własny, na pisemne żądanie co najmniej 2/3     organizacji członkowskich lub Rady Prezesów.

§ 24  Decyzję o rozwiązaniu Unii może podjąć jedynie Zjazd Unii, kwalifikowaną większością ¾ głosów. W takim     przypadku majątek Unii musi być przekazany na cele polonijne.

§ 25  Niniejszy statut reguluje zasady funkcjonowania Unii. Wszelkie problemy winny być roztrzygnięte wewnętrznie

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

Proponowana nowelizacja Statutu EUWP

Do przedstawienia i zatwierdzenia na X Zjeździe EUWP w 2018 r.

Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych na posiedzeniu w Pułtusku, w dniu 10 listopada 2017 r. zaproponowała uchwalenie na X Zjeździe EUWP w 2018 r. zmian tekstu statutu EUWP w następujących paragrafach:


§ 2 Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest kraj rejestracji Unii. Adresem korespondencyjnym Unii jest adres biura Prezydenta.

§ 9  Organizacje przystępujące do Unii mogą uzyskać następujący status:
          a) członkostwo zwyczajne, dla organizacji określonych w § 8, lecz nie więcej niż trzy niezależne            od siebie organizacje z danego kraju;
          b) status obserwatora, dla ważnych organizacji polonijnych, nie spełniających warunków           określonych w § 8.
          c) łączna ilość organizacji z danego kraju, wymienionych w punktach a) i b) nie może    przekraczać liczby 3.

§ 17  Zjazd jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich i delegatów.
          1.  Na Zjeździe, organizację posiadającą członkostwo zwyczajne i organizację posiadającą         status           obserwatora reprezentuje prezes lub delegat posiadający pełnomocnictwo prezesa.

          5. Do zadań Zjazdu należy:

                   g)  wybór trzech sekretarzy, wchodzących w skład Sekretariatu.
                         m)  ustalenie wysokości składki członkowskiej i administracyjnej oraz trybu ich naliczania w                      zależności od ilości mandatów.
                   o)
przyznanie za szczególne zasługi tytułu Honorowego Członka EUWP

§ 18  Rada Prezesów jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich.
          3.  Do zadań Rady Prezesów należy:
                   h) przyznanie za szczególne zasługi tytułu Honorowego Członka EUWP

Pułtusk, 10 listopada 2017 r.


a przypadkach spornych decyduje Komisja Rozjemcza wg §17.7.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.