KONFERENCJA „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2010” KOMUNIKAT KOŃCOWY Malmö, Quality Hotel Konserthuset, 22-24 października 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 22 – 24 października 2010 r. w Malmö odbyła się konferencja Monitor Migracji Zarobkowej 2010 zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Konsulat Generalny RP w Malmö.

Wielka fala nowej ekonomicznej emigracji polskiej i problemy z nią związane przerosła oczekiwania zarówno samych emigrantów, jak i możliwości ich rozwiązania przez władze polskie, władze krajów zamieszkania i organizacje polonijne. EUWP uznała, iż jedynie stałe monitorowanie skomplikowanych procesów związanych z masowym exodusem naszych rodaków może być podstawą do podejmowania ważnych i brzemiennych w skutki decyzji, związanych tak z pozostaniem za granicą, jak i ewentualnymi powrotami do kraju. Zrodziło to potrzebę organizacji cyklicznych konferencji poświęconych polskiej poakcesyjnej migracji zarobkowej w oparciu o zasadę całościowego spojrzenia oraz wnikliwej analizy tego zjawiska. Obecna konferencja jest drugą z kolei konferencją poświęconą monitorowaniu polskich zjawisk migracyjnych w krajach Unii Europejskiej na przestrzeni ostatniego pięciolecia. Poprzednia odbyła się w Londynie w 2009 r.


W konferencji udział wzięło 54 uczestników, w tym: 13 wywodzących się z naczelnych organizacji polonijnych zrzeszonych w EUWP; 12 wywodzących się ze środowisk najnowszej emigracji zarobkowej oraz 17 pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych RP z siedzibą w państwach, które odnotowały masowy napływ polskiej migracji zarobkowej po 2004 r.

Wśród zaproszonych gości konferencji byli m.in. p. poseł Marek Borowski, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, posłowie Joanna Fabisiak - wiceprzewodnicząca tej komisji, Longin Komołowski - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Artur Kozłowski, dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP  oraz Stanisław Cygnarowski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią MSZ.

Punktem wyjściowym tegorocznej konferencji była weryfikacja realizacji ustaleń poprzedniego londyńskiego spotkania. Dyskusję w czterech sesjach problemowych poświęconych dynamice zjawisk migracyjnych, polskości następnych pokoleń, problemom z integracją w lokalnym społeczeństwie, jak i w środowisku polonijnym oraz kwestiom decyzji związanych z powrotami do kraju, otworzył referat inauguracyjny prof. Krystyny Iglickiej-Okólskiej „Migracje poakcesyjne Polaków: fakty, mity i rzeczywistość”, kończyło zaś wystąpienie  dr Pawła Kaczmarczyka z Zespołu Doradców Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: „Polityka polskiego rządu wobec migrantów i powracających z zagranicy – założenia i realizacja”.  Oba wystąpienia, prezentujące naukowe spojrzenie na zjawisko polskiej migracji zarobkowej, były przedmiotem żywej dyskusji i gorących polemik, zwłaszcza ze strony przedstawicieli najnowszej migracji, kwestionujących zaprezentowane dane liczbowe, źródła tych danych oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski.

Mnogość i wielowymiarowość problematyki polskiej migracji poakcesyjnej zaprezentowana podczas konferencji dała delegatom nie tylko możliwość szerszego spojrzenia i dogłębnego zrozumienia tego zjawiska, ale też stała się znakomitą bazą do dyskusji i punktem wyjściowym do opracowania strategii współpracy.

Uczestnicy konferencji przyjęli dokument końcowy, w którym stwierdzili, iż emigracja zarobkowa, będąc bazą znacznie szerszego zjawiska jakim jest emigracja rodzinna, stworzyła konieczność zjednoczenia sił i środków, współpracy tradycyjnej Polonii, nowej emigracji, władz polskich i krajów zamieszkania dla zapewnienia właściwych i ujednoliconych form edukacji dziesiątkom tysięcy dzieci i młodzieży polskiej, która opuściła kraj wraz z rodzicami. Wyrażono jednocześnie zadowolenie ze stopnia zaawansowania prac Ministerstwa Edukacji Narodowej w przygotowaniu programu dla szkolnictwa polonijnego. Zdecydowanie podkreślono, że zjawisko emigracji staje się zjawiskiem trwałym czego wynikiem jest nieznaczna ilość powrotów.                

Jednym z wniosków z obrad było stwierdzenie, iż ze względu na dużą rolę nowej migracji w kreowaniu wizerunku Polski za granicą, pożądane jest większe uczestnictwo nowoprzybyłych w życiu politycznym krajów zamieszkania. Zwracano jednak uwagę, iż warunkiem aktywizacji i włączenia się w życie polityczne jest znajomość języka i kultury kraju zamieszkania.

Widząc potrzebę stworzenia europejskiej platformy wymiany doświadczeń i pozytywnych wzorców delegaci jednogłośnie stwierdzili potrzebę wykorzystywania w większym stopniu funduszy krajów zamieszkania oraz Unii Europejskiej. Usprawnienie tego procesu wymaga zwiększenia liczby szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych, jak i warsztatów dla liderów polonijnych, w szczególności reprezentantów nowej Polonii. Jako koordynatora tych poczynań uczestnicy wskazali Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Dla uczestniczących w dyskusji nie ulegał wątpliwości fakt, iż jedynie silne instytucjonalnie organizacje polonijne mogą być partnerem do współpracy z władzami krajowymi oraz do kontaktów Polski z nową emigracją, co wymaga dalszego wsparcia zintegrowanych struktur polonijnych przez władze polskie.

Konkluzją konferencji było zaakcentowanie potrzeby stałego monitorowania problemów integracji Polaków w okresie zmieniającego się podejścia do wielokulturowości w krajach przyjmujących, z wezwaniem do kontynuowania konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” w latach następnych.