Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Artykuły

II Kongres Organizacji Polskich w Düsseldorfie

II Kongres Organzacji Polskich w Niemczech zaplanowano na 17 i 18 października 2014 roku w Landtagu Nadrenii Północnej - Westfalii oraz w Sali Kongresowej hotelu Mercury w Düsseldorfie.

Kongres Organizacji Polskich w Niemczech proponuje forum dyskusyjne dla przedstawicieli organizacji polskich w Niemczech a także dla przedstawicieli kultury, polityki i gospodarki. Kongres w Düsseldorfie przygotowywany jest we współpracy z Niemiecko-Polską Grupą Parlamentarną Landtagu Nadrenii Północnej - Westfalii.

Czytaj więcej: II Kongres Organizacji Polskich w Düsseldorfie

Zmiany w konkursie dotyczącym współpracy z Polonią

Przyszłoroczny konkurs dotyczący współpracy z Polonią odbędzie się na zmodyfikowanych zasadach. Nowy regulamin zakłada, że organizacja ubiegającą się o środki z MSZ na projekt, będzie musiała przedstawić list intencyjny od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą.

Nowy regulamin konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" był konsultowany z największymi podmiotami, które regularnie przystępują do konkursu. Zmiany są rezultatem uwag, które zgłaszały organizacje polonijne do dotychczasowych reguł.

W edycji konkursu na 2015 rok wyodrębniono nowe, nieuwzględnione wcześniej obszary tematyczne, w ramach których można ubiegać się o pieniądze na współpracę z Polonią. Są to projekty gospodarcze, a także projekty obejmujące prawa mniejszości i migracji zarobkowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowiło też zwiększyć pulę pieniędzy na tzw. projekty regrantingowe, tak aby więcej mniejszych organizacji pozarządowych w Polsce mogło otrzymać dofinansowanie. W najnowszej edycji konkursu można zgłaszać projekty regrantingowe do 40 tys. zł. Regranting to mechanizm polegający na przekazaniu dotacji większej organizacji pozarządowej, która ma za zadanie dalsze rozdysponowanie jej wśród mniejszych beneficjentów.

Ministerstwo wprowadziło również obowiązek przedstawienia przez organizację ubiegającą się o środki z MSZ listu intencyjnego od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą. Ma to wykluczyć zgłaszania projektów nieprzydatnych dla Polonii; ich pomysłodawcą powinny być środowiska działające poza granicami kraju.

Ministerstwo chce też, w większym niż dotychczas stopniu, premiować projekty, które zakładają kontynuację działań z poprzednich lat. Dodatkowo premiowana ma być także możliwość uzyskania przez organizację prowadzącą projekt dodatkowych środków spoza MSZ.

Kolejna zmiana w zasadach konkursowych polega na tym, że organizacje startujące w konkursie będą musiały przesłać do MSZ informacje na temat swojej działalności i realizowanych projektów. Dane te będą dostępne dla środowisk polonijnych, będą więc one wiedzieć, do której z organizacji zwrócić się z zapytaniem o współpracę.

Polski MSZ przeznaczy w przyszłym roku 31,7 mln zł na nowe projekty w ramach konkursu dot. współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Z tej kwoty 1,5 mln zł ma trafić na nauczanie języka polskiego, 1,6 mln zł - na media polonijne, zaś na infrastrukturę polonijną - 6 mln zł.

Ministerstwo planuje, że kolejna edycja konkursu rozpocznie się w połowie października, a rozstrzygnięta zostanie do połowy lutego.

Z danych MSZ wynika, że ponad 18 mln Polaków żyje poza granicami kraju: 4,3 mln - w Europie Zachodniej, 1,5 mln - w Europie Wschodniej, ok. 12,5 mln w obu Amerykach. Z 4,3 mln Polaków w Europie Zachodniej 2,5 mln to tzw. nowa emigracja, w której przeważają ludzie młodzi. Ćwierć miliona "nowej emigracji" w Europie Zachodniej stanowią dzieci.

Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa

A także:

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/Zmiany-w-konkursie-dotyczacym-wspolpracy-z-Polonia,4114.html

Donald Tusk nowym szefem Rady Europejskiej

 

To zaszczyt dla Polski i powód do dumy dla Polaków żyjących w Europie. Polski premier Donald Tusk obejmie unijny urząd szefa Rady Europejskiej z dniem 1 grudnia, zastępując urzędującego na tym stanowisku Hermana Van Rompuya.

 

W imieniu zorganizowanej Polonii pani Helena Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), złożyła serdeczne gratulacje i szczere życzenia sukcesów w sprawowaniu tak ważnegu dla Unii Europejskiej urzędu.

 

Po chwili radości pora na racjonalną, sensowną ocenę tego niezwykłego zdarzenia, jakim jest zwycięstwo Donalda Tuska w wyścigu po ważne stanowisko unijne. Polski premier przychodzi do Brukseli w chwili, gdy projekt europejski przeżywa kryzys. Do wewnętrznych wyzwań unijnych, które stoją przez nowym przewodniczącym Rady Europejskiej należy niedopuszczenie do podziału wspólnoty na dwie „unie” oraz wzmocnienie wiary w sens jednoczenia Europy w ramach działań Unii Europejskiej. Polski społeczny euro-entuzjazm jest wielkim kapitałem Donalda Tuska, który powiedział, że pochodzi z kraju najsilniej wierzącego w sens Europy.

 

W.L.

W obronie przed depolonizacją w Niemczech

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, od lewej : prof. dr. inż. P. Maloszewski, W. Lewicki, A. Zając; Foto: S.Dybowski

 

Z prof. dr. hab. inż. Piotrem Małoszewskim, wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, wiceprzewodniczącym Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, rozmawia Adam Kruczek

 

Środowiska polonijne w Niemczech od lat wskazują, że strona niemiecka nie realizuje zapisów traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku. Czego dotyczą sporne kwestie?

– W 2011 r., w czasie pierwszego po 20 latach polsko-niemieckiego spotkania, zwanego przez nas „Okrągłym Stołem”, podsumowującego stan realizacji postanowień traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991 r., stwierdzono, że niektóre zapisy traktatowe dotyczące Polonii i Polaków w Niemczech nie były dotąd wypełniane przez stronę niemiecką. W związku z tym podpisano wspólne oświadczenia i utworzono grupy robocze, by realizacja tych punktów traktatu wreszcie ruszyła. Dziś sprawa wygląda tak, że w głównych punktach, które poruszono w 2011 r., czyli w kwestii nauczania języka polskiego, biura i mediów polonijnych, pamięci polskich ofiar hitleryzmu, dofinansowania organizacji polonijnych i polskich w Niemczech, kwestii odszkodowań za majątki zabrane dekretem likwidującym polskie organizacje w Niemczech – sprawy niewiele posunęły się do przodu.

Czytaj więcej: W obronie przed depolonizacją w Niemczech

Kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech

 Od lewej: J. Malinowski, A. Zając, F. Domaradzki, ks. prałat S. Budyń, prof. dr hab. P. Maloszewski, ks. kanonik dr A. Prorok, W. Lewicki

W dniu 18 lipca br. w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech odbyło się kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech, na które przybyli przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli przedstawiciele Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech: ks. kanonik dr Adam Prorok-przewodniczący, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski-wiceprzewodniczący, ks. prałat Stanisław Budyń-Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz Polskiej Rady w Niemczech-Zrzeszenia Federalnego: przewodniczący Aleksander Zając, Ferdynand Domaradzki-przewodniczący Związku Krajowego Rady w Berlinie i Wiesław Lewicki-przewodniczący Związku Krajowego Rady w Nadrenii Północnej-Westfalii. Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: prezes Józef Malinowski, wiceprezes Anna Wawrzyszko oraz ekspert i członek „Rodła” mec. Stefan Hambura. Obradom przewodniczył wiceprezydent Konwentu prof. Piotr Małoszewski.

Czytaj więcej: Kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech

Polacy w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium

Przedstawiciele Polaków w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium: prof. dr hab inż. Piotr Małoszewski (pierwszy z lewej), Jolanta Sularz (obok) i Andrzej Halemba (pierwszy z prawej) wraz z przewodniczącą rady Joanną Rumschöttel.

W piątek 11 lipca odbyło się pierwsze w nowej, czteroletniej kadencji (2014-2018), konstytucyjne zebranie niemieckiej Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium (KRM). Rada obejmuje swoim zasięgiem miasto i powiat Monachium. W skład 80 osobowej rady KRM wchodzą przedstawiciele rad dekanalnych, stowarzyszeń katolickich, księży i diakonów, rad parafialnych katolików obcojęzycznych, osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego, a także przedstawiciele młodzieży katolickiej (BDKJ) i Monachijskiego Centrum Kształcenia Dorosłych (MBW).

Czytaj więcej: Polacy w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium

Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej

 

W dniu 1. czerwca 2014 w Domu Polski Wschodniej w centrum Brukseli odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej.

 W obradach Zjazdu uczestniczyli członkowie oraz przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Belgijskiej. Obradom przewodniczył prezes Józef Ptaszyński. Prezes podkreślił wagę wydarzeń kulturalnych, które realizuje Rada Polonii w Belgii oraz pozytywną współpracę z organizacjami polonijnymi, szczególmie w części flamandzkiej (Vlaanderen) i kantonów wschodnich (Ostkantone) oraz stowarzyszeniami europejskimi m.n. ETTW jak i  przedstawicielami dyplomatycznymi MSZ w Brukseli.

Ważnym projektem realizowanym przez Radę Polonii Belgijskiej jest coroczna nagroda „Polak Roku w Belgii”, która w 2014 r. przypadnie na dzień 14.11.2014 i będzie ważnym wkładem belgijskiej Polonii na rzecz jednoczenie Polonii.W obradach przedstawiono całokształt pracy ubiegej kadencji, a w sprawozdaniu Prezesa za okres mijającej kadencji przedstawiono również prace podjęte na rzecz rządowego dofinanswania polskich stowarzyszeń w Belgii.  Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, które uzyskało akceptację Walnego gromadzenia.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej

Polonijne spotkanie w Senacie RP

W dniach 11-12 czerwca br. w Warszawie odbyło się 62. posiedzenie Komisji Senackiej do spraw łączności z Polonią i Polakami za granicą oraz plenarne posiedzenie Senatu RP, na którym Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił założenia polityki polonijnej tego resortu. Spotkanie to miało charakter wyjątkowy, bowiem po raz pierwszy - na zaproszenie Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza - uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk polskich i polonijnych z wszystkich stron świata: Ameryki Północnej, Kanady, Brazylii, Argentyny, Afryki Południowej, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Węgier, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

 

Pierwsze spotkanie - w senackiej komisji - poświęcone było analizie współpracy MSZ-tu z Polonią i Polakami za granicą w zmienionej od 2012 roku sytuacji, kiedy to pieniądze na dofinansowanie działalności tych środowisk przeszły z Senatu do MSZ. Dyskusja prowadzona była na dwóch płaszczyznach i dotyczyła działań w zakresie merytorycznym oraz finansowym. W szerokiej i czasami burzliwej dyskusji poruszano sprawy: finansowania organizacji polskich i polonijnych w poszczególnych krajach, relacje z Polską, jak również dofinansowywanie tych podmiotów w ramach przyznanych w budżecie państwa polskiego około 60 mil. zł.

Czytaj więcej: Polonijne spotkanie w Senacie RP

Spotkanie dla nowych emigrantów w Wiedniu

W dniu 5 czerwca, w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny wieczór informacyjny dla Polaków zamieszkałych w Austrii.

Organizatorem spotkania była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” przy współpracy z Wydziałem Konsularnym oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.

Uczestników wieczoru powitała prezes Forum Teresa Kopeć oraz Jan Walkiewicz, I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. Tematyka wieczoru obejmowała zagadnienia: działalność gospodarcza, księgowość, podatki, ubezpieczenia, mieszkania komunalne, spółdzielcze i własnościowe, rola konsula w przypadkach losowych, możliwość pomocy ze strony WPHI Ambasady RP w Wiedniu dla polskich podmiotów gospodarczych oraz możliwość współpracy z Agencją Gospodarczą w Wiedniu MINGO oraz porady prawne.

Czytaj więcej: Spotkanie dla nowych emigrantów w Wiedniu

Sikorski: wspieramy diasporę i liczymy na jej wsparcie, depesza PAP 11 czerwca 2014 r.

Wspieramy polską diasporę i oczekujemy, że diaspora będzie także wspierać Polskę - mówił szef MSZ Radosław Sikorski, przedstawiając w środę w Senacie informację na temat polityki wobec Polonii. Istotną część wystąpienia poświęcił sytuacji Polaków w Rosji, na Ukrainie i Litwie.

Sikorski zaczął przemówienie od przedstawienia sytuacji mniejszości polskiej w najbardziej gorącym ostatnio terenie - na wschodzie Ukrainy, a także w Rosji. W Rosji, jak mówił, coraz trudniej jest działać organizacjom polonijnym, a media prowadzą nagonkę na Polaków. Według szefa MSZ w rosyjskich mediach coraz częściej pojawiają się np. kłamstwa o poparciu polskich władz dla dążeń do autonomii Polaków w obwodzie żytomierskim.

"Na Ukrainie polskie konsulaty działają w warunkach zagrożenia ze strony prorosyjskich separatystów, a niekiedy w warunkach wojennych. Utrudniony jest kontakt z organizacjami polonijnymi na wschodzie Ukrainy" - mówił Sikorski. Dodał, że razem z prawnikami MSZ pracuje nad jak najlepszym zapewnieniem opieki obywatelom polskim na Krymie i wspieraniem miejscowej Polonii. "To bezprecedensowa sytuacja, gdzie próba bezpośredniego zastosowania międzynarodowo uznawanych mechanizmów prowadziłaby do uznania lub legitymizowania bezprawnej aneksji Krymu. Musimy w takich sytuacjach kierować się pragmatyką, lecz jednocześnie opracować nowe rozwiązania" - zaznaczył minister.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. polityki polonijnej - Senat RP 11. czerwcy 2014

Czytaj więcej: Sikorski: wspieramy diasporę i liczymy na jej wsparcie, depesza PAP 11 czerwca 2014 r.

Obchody 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino

W sobotę, 17 maja, w  przeddzień 70 rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino, na placu im. generała Władysława Andersa odsłonięte zostało jego popiersie. W ceremonii wzięła udział delegacja polskich kombatantów oraz harcerze i grupy rekonstrukcyjne. Pomnik odsłonili: Antonii Chrościelewski, komendant 2 Okręgu  Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, Wincenty Knapczyk – także uczestnik walk o wzgórze i córka generała Andersa Anna Maria Anders. Wykonane z brązu popiersie dowódcy 2 Korpusu Polskiego zostało osłonięte na Largo Generale w Cassino, przed Muzeum Historiale. Rzeźbę ufundowało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jorku. W Muzeum Historiale, została otwarta wystawa fotograficzna „General Anders – patriota, żołnierz, polityk”.

Kolejnym punktem obchodów rocznicowych było  uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego zbudowanym przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Muzeum powstało z inicjatywy Związku Polaków we Włoszech a głównym fundatorem obiektu było Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej 2 Okręgu w Nowym Jorku. Uroczystości otwarcia muzeum dokonała w imieniu Związku Polaków we Włoszech i Ambasady RP w Rzymie  prezes Związku Polaków we Włoszech Joanna Heymann Salwade.

Czytaj więcej: Obchody 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino

Jubileusz 25-lecia Związku Polaków na Litwie

Wielkie uroczystości Jubileuszu 25-lecia Związku Polaków na Litwie rozpoczęły się w piątek 2 maja obchodami „Dnia Polonii” w Zułowie, miejscu, gdzie stał dom rodzinny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystości w alei zasadzone zostały dęby i odsłonięto stele poświęcone 25-leciu ZPL i 70. rocznicy operacji „Ostra Brama”. Z inicjatywy Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” posadzony był też dąb w hołdzie nauczycielom Polakom, którzy po 1945 r. zostali ze swymi uczniami na Ziemi Wileńskiej. Na steli widnieją słowa: „Na przekór obcym ideologiom nieśli kaganek polskiej oświaty. Zasiali ziarna wiedzy i prawdy, które wciąż dają plon”. Złożone też wieńce na Grobie Matki i Serca Syna na Rossie.

Mszę św. dziękczynną w Ostrej Bramie za 25 lat działalności Związku Polaków na Litwie celebrował ks. Wojciech Górlicki wspólnie z ks. prałatem Janem Kasiukiewiczem, proboszczem parafii pw. św. Teresy w Wilnie oraz ks. prof. Stanisławem Koczwarą z Polski, który w homilii powiedział: „Bądźcie ludźmi uprawiającymi odważną, samodzielną kulturę polityczną, jako odpowiedzialnej troski o dobro wspólne, którym jest życie i właściwe oblicze chrześcijaństwa w tej części Europy. W tym duchu macie troszczyć się nie tylko o prawa Polaków na Litwie, nawet nie tylko o rozwój i pomyślność Litwy, która jest naszą Ojczyzną, ale o dobro wspólne Nieba i Ziemi, czyli o Kościół, który jest niczym innym, tylko Chrystusem społecznym na tej ziemi”.

Czytaj więcej: Jubileusz 25-lecia Związku Polaków na Litwie     

Nowy zarząd Krajowego Związku Organizacji Polskich w Nadrenii Północnej - Westfalii

Delegaci organizacji polonijnych podczas obrad w akwizgrańskim ratuszu. Foto Jerzy Uske

W dniu obchodów Europejskiego Dnia Polonii, tj. w sobotę 10 maja br., w Sali Radnych historycznego ratusza w Akwizgranie, tuż przed Galą Polonicus 2014, na walnym zebraniu wyborczym Krajowego Zrzeszenia Polskich Organizacji w Północnej Nadrenii - Westfalii wybrano nowy Zarząd.

Przewodnictwo Krajowego Zrzeszenia Polskich Organizacji w Północnej Nadrenii - Westfalii objął wybrany jednogłośnie prezes Klubu i Redakcji Polregio T.z. Wiesław Lewicki, wiceprezesami zostali Zbigniew Kossak von Główczewski, prezes Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Polonica” T.z. oraz Ewa Miżejewska, przewodnicząca Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech T.z.. Członkami Zarządu zostali wybrani Marek Palczyński z Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego T.z. oraz Benedykt Frąckiewicz ze Stowarzyszenia Muzycznego „Benedictus” T.z..

Czytaj więcej: Nowy zarząd Krajowego Związku Organizacji Polskich w Nadrenii Północnej - Westfalii

Spotkanie Prezydenta RP z Polonią włoską

W sobotę 26 kwietnia, w przeddzień kanonizacji papieża Jana Pawła II, w Instytucie Polskim w Rzymie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną spotkał się z przedstawicielami Polonii włoskiej oraz obywatelami Włoch związanymi z Polską. Prezydent Komorowski  przewodniczyło ficjalnej polskiej delegacji na uroczystości kanonizacyjne papieża Jana Pawła II i papieża Jana XXIII. Na spotkaniu Prezydent wręczył odznaczenia państwowe za zasługi w działalności polonijnej oraz na rzecz polsko-włoskiej współpracy. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 

W swoim wystąpieniu Prezydent, podkreślając niezwykły moment spotkania i radość z wyniesienia na ołtarze papieża Polaka oraz Jana XXIII, zwrócił uwagę  na ciągłe wzmacnianie się pozytywnych relacji  między obydwoma krajami, za co dziękował w szczególny sposób odznaczonym  uznając ich wkład w ten proces.  

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył Krzyże Oficerskie Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności polonijnej, oraz upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy o roli polskich żołnierzy w walkach o Monte Cassino  znanym działaczom Polonii włoskiej i europejskiej: Joannie Ewie Heyman Salvadé prezesowi Związku Polaków we Włoszech i prof. Grzegorzowi Kaczyńskiemu, wiceprezesowi tej organizacji.

Czytaj więcej: Spotkanie Prezydenta RP z Polonią włoską 

25-lecie odrodzenia Związku Polaków w Estonii

W dniu 5 maja w Tallinie odbyły się obchody 25-lecia Odrodzenia Związku Polaków w Estonii „Polonia". Obchody 25-lecia ZPE „Polonia" miały miejsce w historycznym dworku w Viimsi – Muzeum Generała Johana Laidonera, który dla obu narodów ma symboliczne znaczenie walki o wolność i niepodległość, zaś dla Polski jest szczególną postacią poprzez bliskie więzi, jakie łączyły tego wybitnego polityka i stratega z Polską. Małżonką Johana Laidonera była nasza rodaczka, Maria Kruszewska, zaś częstymi gośćmi w Viimsi byli Marszałek Józef Piłsudski i Minister Józef Beck.

Władze Estonii, które wysoko oceniają działalność Związku reprezentowane były przez Minister Kultury Estonii Urve Tiidus. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Grzegorz Marek Poznański — Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Tallinie oraz Tadeusz Adam Pilat — Prezydent Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Obecny był również Konsul Generalny RP w Tallinie Radca-Minister Wacław Oleksy a Zrzeszenie Związku Cudzoziemskich w Estonii reprezentował przewodniczący Timur Sejfullen. Zpobliskiej Finlandii przybył też Jerzy Gogulski, działacz Związku Polaków w Helsingforsie.

Czytaj więcej: 25-lecie odrodzenia Związku Polaków w Estonii

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.