×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Artykuły

MSZ ogłosiło konkurs na projekty polonijne

MSZ ogło­si­ło kon­kurs "Współ­pra­ca z Po­lo­nią i Po­la­ka­mi za gra­ni­cą" na 2015 r. Na nowe pro­jek­ty współ­pra­cy z Po­lo­nią re­sort prze­zna­czy w przy­szłym roku 31,7 mln zł. Organiza­cje po­za­rzą­do­we mogą zgła­szać swoje ofer­ty do 4 grud­nia.

Oferty w konkursie można składać do 4 grudnia

- Celem kon­kur­su jest do­fi­nan­so­wa­nie naj­lep­szych pro­jek­tów skie­ro­wa­nych do Po­lo­nii i Polaków miesz­ka­ją­cych za gra­ni­cą w ob­sza­rach te­ma­tycz­nych i te­ry­to­rial­nych okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie kon­kur­su - pod­kre­ślił wi­ce­mi­ni­ster MSZ To­masz Or­łow­ski. Ob­sza­ra­mi tematyczny­mi kon­kur­su na 2015 r. są: na­ucza­nie ję­zy­ka pol­skie­go, media po­lo­nij­ne, infrastruk­tu­ra po­lo­nij­na, po­zy­cja śro­do­wisk pol­skich w kra­jach za­miesz­ka­nia, więzi i kon­tak­ty z Pol­ską.

Jak pod­kre­ślił Or­łow­ski, MSZ "cały czas funk­cjo­nu­je w zbli­żo­nej wy­so­ko­ści bu­dże­tu przezna­czo­nej na Po­lo­nię". Łącz­na war­tość środ­ków, jakie re­sort prze­zna­czy w 2015 r. na współpra­cę z Po­la­ka­mi, wy­no­si 62,5 mln zł. Ponad po­ło­wa tej kwoty - 31,7 mln zł - zo­sta­nie przezna­czo­ne na nowe pro­jek­ty. 9,5 mln zł zo­sta­nie prze­ka­za­ne do Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Narodo­wej na or­ga­ni­za­cję edu­ka­cyj­nych ko­lo­nii i obo­zów let­nich w Pol­sce oraz szko­le­nia nauczcie­li na­ucza­ją­cych za­gra­ni­cą.

Weiterlesen: MSZ ogłosiło konkurs na projekty polonijne 

Relacja z II. Kongresu Organzacji Polskich w Niemczech - Düsseldorf 2014

 

II Kongres Organzacji Polskich w Niemczech odbył się 17 i 18 października 2014 roku w Düsseldorfie. Miejscami obrad były Landtag Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Sala Kongresowa hotelu Mercury. W Kongresie udział wzięli polscy i niemieccy politycy, dyplomaci oraz członkowie organizacji polonijnych.

 

Kongres rozpoczął się w sali frakcji CDU Landtagu Nadrenii Północnej – Westfalii. Organizatorzy przywitali gości Kongresu a potem głos zabrali: Josef Neumann, wiceprzewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Nadrenii Północnej - Westfalii, Jan Sobczak, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, Thorsten Klute, Sekretarz Landu Nadrenia Północna - Westfalia, Jacek Junosza Kisielewski, dyrektor Departamentu Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i dr Piotr Piotrowski, dyrektor biura prof. Bartoszewskiego. Wszyscy podkreślali znaczenie współpracy Polonii z Niemcami, zwłaszczca w Nadrenii Północnej – Westfalii i potrzebę dialogu, jaką umożliwić miał II Kongres Organizacji Polskich w Niemczech.

 

Weiterlesen: Relacja z II. Kongresu Organzacji Polskich w Niemczech - Düsseldorf 2014

II Kongres Organizacji Polskich w Düsseldorfie

II Kongres Organzacji Polskich w Niemczech zaplanowano na 17 i 18 października 2014 roku w Landtagu Nadrenii Północnej - Westfalii oraz w Sali Kongresowej hotelu Mercury w Düsseldorfie.

Kongres Organizacji Polskich w Niemczech proponuje forum dyskusyjne dla przedstawicieli organizacji polskich w Niemczech a także dla przedstawicieli kultury, polityki i gospodarki. Kongres w Düsseldorfie przygotowywany jest we współpracy z Niemiecko-Polską Grupą Parlamentarną Landtagu Nadrenii Północnej - Westfalii.

Weiterlesen: II Kongres Organizacji Polskich w Düsseldorfie

Zmiany w konkursie dotyczącym współpracy z Polonią

Przyszłoroczny konkurs dotyczący współpracy z Polonią odbędzie się na zmodyfikowanych zasadach. Nowy regulamin zakłada, że organizacja ubiegającą się o środki z MSZ na projekt, będzie musiała przedstawić list intencyjny od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą.

Nowy regulamin konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" był konsultowany z największymi podmiotami, które regularnie przystępują do konkursu. Zmiany są rezultatem uwag, które zgłaszały organizacje polonijne do dotychczasowych reguł.

W edycji konkursu na 2015 rok wyodrębniono nowe, nieuwzględnione wcześniej obszary tematyczne, w ramach których można ubiegać się o pieniądze na współpracę z Polonią. Są to projekty gospodarcze, a także projekty obejmujące prawa mniejszości i migracji zarobkowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowiło też zwiększyć pulę pieniędzy na tzw. projekty regrantingowe, tak aby więcej mniejszych organizacji pozarządowych w Polsce mogło otrzymać dofinansowanie. W najnowszej edycji konkursu można zgłaszać projekty regrantingowe do 40 tys. zł. Regranting to mechanizm polegający na przekazaniu dotacji większej organizacji pozarządowej, która ma za zadanie dalsze rozdysponowanie jej wśród mniejszych beneficjentów.

Ministerstwo wprowadziło również obowiązek przedstawienia przez organizację ubiegającą się o środki z MSZ listu intencyjnego od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą. Ma to wykluczyć zgłaszania projektów nieprzydatnych dla Polonii; ich pomysłodawcą powinny być środowiska działające poza granicami kraju.

Ministerstwo chce też, w większym niż dotychczas stopniu, premiować projekty, które zakładają kontynuację działań z poprzednich lat. Dodatkowo premiowana ma być także możliwość uzyskania przez organizację prowadzącą projekt dodatkowych środków spoza MSZ.

Kolejna zmiana w zasadach konkursowych polega na tym, że organizacje startujące w konkursie będą musiały przesłać do MSZ informacje na temat swojej działalności i realizowanych projektów. Dane te będą dostępne dla środowisk polonijnych, będą więc one wiedzieć, do której z organizacji zwrócić się z zapytaniem o współpracę.

Polski MSZ przeznaczy w przyszłym roku 31,7 mln zł na nowe projekty w ramach konkursu dot. współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Z tej kwoty 1,5 mln zł ma trafić na nauczanie języka polskiego, 1,6 mln zł - na media polonijne, zaś na infrastrukturę polonijną - 6 mln zł.

Ministerstwo planuje, że kolejna edycja konkursu rozpocznie się w połowie października, a rozstrzygnięta zostanie do połowy lutego.

Z danych MSZ wynika, że ponad 18 mln Polaków żyje poza granicami kraju: 4,3 mln - w Europie Zachodniej, 1,5 mln - w Europie Wschodniej, ok. 12,5 mln w obu Amerykach. Z 4,3 mln Polaków w Europie Zachodniej 2,5 mln to tzw. nowa emigracja, w której przeważają ludzie młodzi. Ćwierć miliona "nowej emigracji" w Europie Zachodniej stanowią dzieci.

Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa

A także:

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/Zmiany-w-konkursie-dotyczacym-wspolpracy-z-Polonia,4114.html

Donald Tusk nowym szefem Rady Europejskiej

 

To zaszczyt dla Polski i powód do dumy dla Polaków żyjących w Europie. Polski premier Donald Tusk obejmie unijny urząd szefa Rady Europejskiej z dniem 1 grudnia, zastępując urzędującego na tym stanowisku Hermana Van Rompuya.

 

W imieniu zorganizowanej Polonii pani Helena Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), złożyła serdeczne gratulacje i szczere życzenia sukcesów w sprawowaniu tak ważnegu dla Unii Europejskiej urzędu.

 

Po chwili radości pora na racjonalną, sensowną ocenę tego niezwykłego zdarzenia, jakim jest zwycięstwo Donalda Tuska w wyścigu po ważne stanowisko unijne. Polski premier przychodzi do Brukseli w chwili, gdy projekt europejski przeżywa kryzys. Do wewnętrznych wyzwań unijnych, które stoją przez nowym przewodniczącym Rady Europejskiej należy niedopuszczenie do podziału wspólnoty na dwie „unie” oraz wzmocnienie wiary w sens jednoczenia Europy w ramach działań Unii Europejskiej. Polski społeczny euro-entuzjazm jest wielkim kapitałem Donalda Tuska, który powiedział, że pochodzi z kraju najsilniej wierzącego w sens Europy.

 

W.L.

W obronie przed depolonizacją w Niemczech

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, od lewej : prof. dr. inż. P. Maloszewski, W. Lewicki, A. Zając; Foto: S.Dybowski

 

Z prof. dr. hab. inż. Piotrem Małoszewskim, wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, wiceprzewodniczącym Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, rozmawia Adam Kruczek

 

Środowiska polonijne w Niemczech od lat wskazują, że strona niemiecka nie realizuje zapisów traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku. Czego dotyczą sporne kwestie?

– W 2011 r., w czasie pierwszego po 20 latach polsko-niemieckiego spotkania, zwanego przez nas „Okrągłym Stołem”, podsumowującego stan realizacji postanowień traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991 r., stwierdzono, że niektóre zapisy traktatowe dotyczące Polonii i Polaków w Niemczech nie były dotąd wypełniane przez stronę niemiecką. W związku z tym podpisano wspólne oświadczenia i utworzono grupy robocze, by realizacja tych punktów traktatu wreszcie ruszyła. Dziś sprawa wygląda tak, że w głównych punktach, które poruszono w 2011 r., czyli w kwestii nauczania języka polskiego, biura i mediów polonijnych, pamięci polskich ofiar hitleryzmu, dofinansowania organizacji polonijnych i polskich w Niemczech, kwestii odszkodowań za majątki zabrane dekretem likwidującym polskie organizacje w Niemczech – sprawy niewiele posunęły się do przodu.

Weiterlesen: W obronie przed depolonizacją w Niemczech

Kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech

 Od lewej: J. Malinowski, A. Zając, F. Domaradzki, ks. prałat S. Budyń, prof. dr hab. P. Maloszewski, ks. kanonik dr A. Prorok, W. Lewicki

W dniu 18 lipca br. w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech odbyło się kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech, na które przybyli przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli przedstawiciele Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech: ks. kanonik dr Adam Prorok-przewodniczący, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski-wiceprzewodniczący, ks. prałat Stanisław Budyń-Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz Polskiej Rady w Niemczech-Zrzeszenia Federalnego: przewodniczący Aleksander Zając, Ferdynand Domaradzki-przewodniczący Związku Krajowego Rady w Berlinie i Wiesław Lewicki-przewodniczący Związku Krajowego Rady w Nadrenii Północnej-Westfalii. Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: prezes Józef Malinowski, wiceprezes Anna Wawrzyszko oraz ekspert i członek „Rodła” mec. Stefan Hambura. Obradom przewodniczył wiceprezydent Konwentu prof. Piotr Małoszewski.

Weiterlesen: Kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech

Polacy w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium

Przedstawiciele Polaków w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium: prof. dr hab inż. Piotr Małoszewski (pierwszy z lewej), Jolanta Sularz (obok) i Andrzej Halemba (pierwszy z prawej) wraz z przewodniczącą rady Joanną Rumschöttel.

W piątek 11 lipca odbyło się pierwsze w nowej, czteroletniej kadencji (2014-2018), konstytucyjne zebranie niemieckiej Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium (KRM). Rada obejmuje swoim zasięgiem miasto i powiat Monachium. W skład 80 osobowej rady KRM wchodzą przedstawiciele rad dekanalnych, stowarzyszeń katolickich, księży i diakonów, rad parafialnych katolików obcojęzycznych, osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego, a także przedstawiciele młodzieży katolickiej (BDKJ) i Monachijskiego Centrum Kształcenia Dorosłych (MBW).

Weiterlesen: Polacy w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium

Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej

 

W dniu 1. czerwca 2014 w Domu Polski Wschodniej w centrum Brukseli odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej.

 W obradach Zjazdu uczestniczyli członkowie oraz przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Belgijskiej. Obradom przewodniczył prezes Józef Ptaszyński. Prezes podkreślił wagę wydarzeń kulturalnych, które realizuje Rada Polonii w Belgii oraz pozytywną współpracę z organizacjami polonijnymi, szczególmie w części flamandzkiej (Vlaanderen) i kantonów wschodnich (Ostkantone) oraz stowarzyszeniami europejskimi m.n. ETTW jak i  przedstawicielami dyplomatycznymi MSZ w Brukseli.

Ważnym projektem realizowanym przez Radę Polonii Belgijskiej jest coroczna nagroda „Polak Roku w Belgii”, która w 2014 r. przypadnie na dzień 14.11.2014 i będzie ważnym wkładem belgijskiej Polonii na rzecz jednoczenie Polonii.W obradach przedstawiono całokształt pracy ubiegej kadencji, a w sprawozdaniu Prezesa za okres mijającej kadencji przedstawiono również prace podjęte na rzecz rządowego dofinanswania polskich stowarzyszeń w Belgii.  Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, które uzyskało akceptację Walnego gromadzenia.

Weiterlesen: Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej

Polonijne spotkanie w Senacie RP

W dniach 11-12 czerwca br. w Warszawie odbyło się 62. posiedzenie Komisji Senackiej do spraw łączności z Polonią i Polakami za granicą oraz plenarne posiedzenie Senatu RP, na którym Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił założenia polityki polonijnej tego resortu. Spotkanie to miało charakter wyjątkowy, bowiem po raz pierwszy - na zaproszenie Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza - uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk polskich i polonijnych z wszystkich stron świata: Ameryki Północnej, Kanady, Brazylii, Argentyny, Afryki Południowej, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Węgier, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

 

Pierwsze spotkanie - w senackiej komisji - poświęcone było analizie współpracy MSZ-tu z Polonią i Polakami za granicą w zmienionej od 2012 roku sytuacji, kiedy to pieniądze na dofinansowanie działalności tych środowisk przeszły z Senatu do MSZ. Dyskusja prowadzona była na dwóch płaszczyznach i dotyczyła działań w zakresie merytorycznym oraz finansowym. W szerokiej i czasami burzliwej dyskusji poruszano sprawy: finansowania organizacji polskich i polonijnych w poszczególnych krajach, relacje z Polską, jak również dofinansowywanie tych podmiotów w ramach przyznanych w budżecie państwa polskiego około 60 mil. zł.

Weiterlesen: Polonijne spotkanie w Senacie RP

Spotkanie dla nowych emigrantów w Wiedniu

W dniu 5 czerwca, w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny wieczór informacyjny dla Polaków zamieszkałych w Austrii.

Organizatorem spotkania była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” przy współpracy z Wydziałem Konsularnym oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.

Uczestników wieczoru powitała prezes Forum Teresa Kopeć oraz Jan Walkiewicz, I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. Tematyka wieczoru obejmowała zagadnienia: działalność gospodarcza, księgowość, podatki, ubezpieczenia, mieszkania komunalne, spółdzielcze i własnościowe, rola konsula w przypadkach losowych, możliwość pomocy ze strony WPHI Ambasady RP w Wiedniu dla polskich podmiotów gospodarczych oraz możliwość współpracy z Agencją Gospodarczą w Wiedniu MINGO oraz porady prawne.

Weiterlesen: Spotkanie dla nowych emigrantów w Wiedniu

Sikorski: wspieramy diasporę i liczymy na jej wsparcie, depesza PAP 11 czerwca 2014 r.

Wspieramy polską diasporę i oczekujemy, że diaspora będzie także wspierać Polskę - mówił szef MSZ Radosław Sikorski, przedstawiając w środę w Senacie informację na temat polityki wobec Polonii. Istotną część wystąpienia poświęcił sytuacji Polaków w Rosji, na Ukrainie i Litwie.

Sikorski zaczął przemówienie od przedstawienia sytuacji mniejszości polskiej w najbardziej gorącym ostatnio terenie - na wschodzie Ukrainy, a także w Rosji. W Rosji, jak mówił, coraz trudniej jest działać organizacjom polonijnym, a media prowadzą nagonkę na Polaków. Według szefa MSZ w rosyjskich mediach coraz częściej pojawiają się np. kłamstwa o poparciu polskich władz dla dążeń do autonomii Polaków w obwodzie żytomierskim.

"Na Ukrainie polskie konsulaty działają w warunkach zagrożenia ze strony prorosyjskich separatystów, a niekiedy w warunkach wojennych. Utrudniony jest kontakt z organizacjami polonijnymi na wschodzie Ukrainy" - mówił Sikorski. Dodał, że razem z prawnikami MSZ pracuje nad jak najlepszym zapewnieniem opieki obywatelom polskim na Krymie i wspieraniem miejscowej Polonii. "To bezprecedensowa sytuacja, gdzie próba bezpośredniego zastosowania międzynarodowo uznawanych mechanizmów prowadziłaby do uznania lub legitymizowania bezprawnej aneksji Krymu. Musimy w takich sytuacjach kierować się pragmatyką, lecz jednocześnie opracować nowe rozwiązania" - zaznaczył minister.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. polityki polonijnej - Senat RP 11. czerwcy 2014

Weiterlesen: Sikorski: wspieramy diasporę i liczymy na jej wsparcie, depesza PAP 11 czerwca 2014 r.

Obchody 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino

W sobotę, 17 maja, w  przeddzień 70 rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino, na placu im. generała Władysława Andersa odsłonięte zostało jego popiersie. W ceremonii wzięła udział delegacja polskich kombatantów oraz harcerze i grupy rekonstrukcyjne. Pomnik odsłonili: Antonii Chrościelewski, komendant 2 Okręgu  Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, Wincenty Knapczyk – także uczestnik walk o wzgórze i córka generała Andersa Anna Maria Anders. Wykonane z brązu popiersie dowódcy 2 Korpusu Polskiego zostało osłonięte na Largo Generale w Cassino, przed Muzeum Historiale. Rzeźbę ufundowało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jorku. W Muzeum Historiale, została otwarta wystawa fotograficzna „General Anders – patriota, żołnierz, polityk”.

Kolejnym punktem obchodów rocznicowych było  uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego zbudowanym przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Muzeum powstało z inicjatywy Związku Polaków we Włoszech a głównym fundatorem obiektu było Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej 2 Okręgu w Nowym Jorku. Uroczystości otwarcia muzeum dokonała w imieniu Związku Polaków we Włoszech i Ambasady RP w Rzymie  prezes Związku Polaków we Włoszech Joanna Heymann Salwade.

Weiterlesen: Obchody 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino

Jubileusz 25-lecia Związku Polaków na Litwie

Wielkie uroczystości Jubileuszu 25-lecia Związku Polaków na Litwie rozpoczęły się w piątek 2 maja obchodami „Dnia Polonii” w Zułowie, miejscu, gdzie stał dom rodzinny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystości w alei zasadzone zostały dęby i odsłonięto stele poświęcone 25-leciu ZPL i 70. rocznicy operacji „Ostra Brama”. Z inicjatywy Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” posadzony był też dąb w hołdzie nauczycielom Polakom, którzy po 1945 r. zostali ze swymi uczniami na Ziemi Wileńskiej. Na steli widnieją słowa: „Na przekór obcym ideologiom nieśli kaganek polskiej oświaty. Zasiali ziarna wiedzy i prawdy, które wciąż dają plon”. Złożone też wieńce na Grobie Matki i Serca Syna na Rossie.

Mszę św. dziękczynną w Ostrej Bramie za 25 lat działalności Związku Polaków na Litwie celebrował ks. Wojciech Górlicki wspólnie z ks. prałatem Janem Kasiukiewiczem, proboszczem parafii pw. św. Teresy w Wilnie oraz ks. prof. Stanisławem Koczwarą z Polski, który w homilii powiedział: „Bądźcie ludźmi uprawiającymi odważną, samodzielną kulturę polityczną, jako odpowiedzialnej troski o dobro wspólne, którym jest życie i właściwe oblicze chrześcijaństwa w tej części Europy. W tym duchu macie troszczyć się nie tylko o prawa Polaków na Litwie, nawet nie tylko o rozwój i pomyślność Litwy, która jest naszą Ojczyzną, ale o dobro wspólne Nieba i Ziemi, czyli o Kościół, który jest niczym innym, tylko Chrystusem społecznym na tej ziemi”.

Weiterlesen: Jubileusz 25-lecia Związku Polaków na Litwie     

Nowy zarząd Krajowego Związku Organizacji Polskich w Nadrenii Północnej - Westfalii

Delegaci organizacji polonijnych podczas obrad w akwizgrańskim ratuszu. Foto Jerzy Uske

W dniu obchodów Europejskiego Dnia Polonii, tj. w sobotę 10 maja br., w Sali Radnych historycznego ratusza w Akwizgranie, tuż przed Galą Polonicus 2014, na walnym zebraniu wyborczym Krajowego Zrzeszenia Polskich Organizacji w Północnej Nadrenii - Westfalii wybrano nowy Zarząd.

Przewodnictwo Krajowego Zrzeszenia Polskich Organizacji w Północnej Nadrenii - Westfalii objął wybrany jednogłośnie prezes Klubu i Redakcji Polregio T.z. Wiesław Lewicki, wiceprezesami zostali Zbigniew Kossak von Główczewski, prezes Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Polonica” T.z. oraz Ewa Miżejewska, przewodnicząca Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech T.z.. Członkami Zarządu zostali wybrani Marek Palczyński z Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego T.z. oraz Benedykt Frąckiewicz ze Stowarzyszenia Muzycznego „Benedictus” T.z..

Weiterlesen: Nowy zarząd Krajowego Związku Organizacji Polskich w Nadrenii Północnej - Westfalii

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.