×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Artykuły

Konsultacje społeczne projektu Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza Rodaków mieszkających poza granicami kraju

do konsultacji projektu “Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015-2020.

 

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni ostatnich 25 lat odrodzonej Polski władze Rzeczypospolitej uczyniły wiele, aby wspierać rozproszonych po świecie Polaków i osoby polskiego pochodzenia. Polityka Rządu w tym zakresie musi być dynamiczna i powinna uwzględniać wciąż zmieniającą się rzeczywistość, np. zjawisko masowej migracji zarobkowej obywateli RP do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.

Instrumentem tej polityki ma być m.in. przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rządowy Program Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015-2020, który określi cele, kierunki i sposoby realizacji zadań na rzecz polskiej Diaspory. Program stara się wyjść naprzeciw aktualnym wyzwaniom, przed jakimi stoi Polska i członkowie polskiej Diaspory, których liczbę ocenia się obecnie na 18-20 mln osób.

Dzisiaj tekst projektu Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015-2020 udostępniamy do dyskusji Rodakom mieszkającym poza granicami kraju. Macie Państwo okazję przekazania nam swoich opinii, tak, by program jak najlepiej odzwierciedlał nasze wspólne interesy. Prosimy o ich przesyłanie na adres internetowy Departamentu Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Otrzymane tą drogą uwagi i propozycje, wraz z tymi, które otrzymamy od organizacji polonijnych oraz od indywidualnych przedstawicieli polskiej Diaspory z całego świata za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych, zostaną wnikliwie przedyskutowane przez Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą. Najważniejsze z nich zostaną włączone do Programu i przedstawione do akceptacji Radzie Ministrów RP.

Czekamy na Państwa opinie do 30 listopada br.

Tomasz Orłowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Projekt “Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą – PDF” – Dokument w formacie pdf

Źródło: MSZ, 6.11.2014

M. Bos-Karczewska: To mit, że z Polski wyemigrowali najlepsi

Już po IX Kongresie Obywatelskim wracamy do wątków włączenia emigracji do rozwoju Polski w rozmowie z Małgorzatą Bos-Karczewską, dziennikarką, na stałe mieszkającą w Holandii.

Podczas majowego wystąpienia w polskim Senacie, zdefiniowała Pani obecną politykę polonijną jako historyczną, elitarną i utylitarną. Dodajmy, to nie są określenia przyjazne. Co konkretnie ma jej Pani do zarzucenia?

Takie określenia mogą rzeczywiście brzmieć nieprzyjaźnie. Ale nie stawiam żadnych zarzutów, moje intencje są zupełnie inne. Chcę zmieniać świat na lepszy. Moje działania dotyczą polskiej migracji zarobkowej.Ta kwestia leży mi na sercu, bo zajmuje się nią od jej zarania, czyli od 2004 r. Widzę, jak marnuje się kapitał ludzki Polaków w kraju, jak i tych na emigracji. Polepszenie losu rodaków w kraju, by nie musieli wyjeżdżać za lepszym bytem, to kwestia podstawowa, ale tu potrzeba dużych i daleko idących reform.

Mówiąc krótko, obecna polityka polonijna w krajach UE nie przystaje do wyzwań, jakie ma przed sobą Polonia w krajach UE i sami migranci zarobkowi. Dojście do takiego wniosku zabrało mi 7 lat doświadczenia i analizowania sytuacji oraz de facto łudzenia się, że nastąpi jakaś zmiana.

Tak, polityka polonijna jest polityką historyczną, elitarną i utylitarną - kompatybilną z minionym XX wiekiem. A w XXI wieku potrzeba innej - rozwojowej (używam celowo słowa developmental), bardziej społecznej polityki polonijnej, nakierowanej na przyszłość i na wszystkich migrantów. Obecnie jej odbiorcami są elity emigracyjne, ci, którzy się ustatkowali i którym się powiodło. Wyklucza ona zatem rzesze nowych migrantów zarobkowych, którzy ciężko pracując nie mają czasu na promowanie kultury polskiej czy języka. Wielu potrzebuje wsparcia, a są dziś zdani tylko na siebie. Nowa polityka polonijna adekwatna do XXI wieku to taka, w której emigranci postrzegani są jako zasoby ludzkie, w które trzeba inwestować w imię dobrze pojętego interesu własnego.

Weiterlesen: M. Bos-Karczewska: To mit, że z Polski wyemigrowali najlepsi

MSZ ogłosiło konkurs na projekty polonijne

MSZ ogło­si­ło kon­kurs "Współ­pra­ca z Po­lo­nią i Po­la­ka­mi za gra­ni­cą" na 2015 r. Na nowe pro­jek­ty współ­pra­cy z Po­lo­nią re­sort prze­zna­czy w przy­szłym roku 31,7 mln zł. Organiza­cje po­za­rzą­do­we mogą zgła­szać swoje ofer­ty do 4 grud­nia.

Oferty w konkursie można składać do 4 grudnia

- Celem kon­kur­su jest do­fi­nan­so­wa­nie naj­lep­szych pro­jek­tów skie­ro­wa­nych do Po­lo­nii i Polaków miesz­ka­ją­cych za gra­ni­cą w ob­sza­rach te­ma­tycz­nych i te­ry­to­rial­nych okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie kon­kur­su - pod­kre­ślił wi­ce­mi­ni­ster MSZ To­masz Or­łow­ski. Ob­sza­ra­mi tematyczny­mi kon­kur­su na 2015 r. są: na­ucza­nie ję­zy­ka pol­skie­go, media po­lo­nij­ne, infrastruk­tu­ra po­lo­nij­na, po­zy­cja śro­do­wisk pol­skich w kra­jach za­miesz­ka­nia, więzi i kon­tak­ty z Pol­ską.

Jak pod­kre­ślił Or­łow­ski, MSZ "cały czas funk­cjo­nu­je w zbli­żo­nej wy­so­ko­ści bu­dże­tu przezna­czo­nej na Po­lo­nię". Łącz­na war­tość środ­ków, jakie re­sort prze­zna­czy w 2015 r. na współpra­cę z Po­la­ka­mi, wy­no­si 62,5 mln zł. Ponad po­ło­wa tej kwoty - 31,7 mln zł - zo­sta­nie przezna­czo­ne na nowe pro­jek­ty. 9,5 mln zł zo­sta­nie prze­ka­za­ne do Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Narodo­wej na or­ga­ni­za­cję edu­ka­cyj­nych ko­lo­nii i obo­zów let­nich w Pol­sce oraz szko­le­nia nauczcie­li na­ucza­ją­cych za­gra­ni­cą.

Weiterlesen: MSZ ogłosiło konkurs na projekty polonijne 

Relacja z II. Kongresu Organzacji Polskich w Niemczech - Düsseldorf 2014

 

II Kongres Organzacji Polskich w Niemczech odbył się 17 i 18 października 2014 roku w Düsseldorfie. Miejscami obrad były Landtag Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Sala Kongresowa hotelu Mercury. W Kongresie udział wzięli polscy i niemieccy politycy, dyplomaci oraz członkowie organizacji polonijnych.

 

Kongres rozpoczął się w sali frakcji CDU Landtagu Nadrenii Północnej – Westfalii. Organizatorzy przywitali gości Kongresu a potem głos zabrali: Josef Neumann, wiceprzewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Nadrenii Północnej - Westfalii, Jan Sobczak, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, Thorsten Klute, Sekretarz Landu Nadrenia Północna - Westfalia, Jacek Junosza Kisielewski, dyrektor Departamentu Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i dr Piotr Piotrowski, dyrektor biura prof. Bartoszewskiego. Wszyscy podkreślali znaczenie współpracy Polonii z Niemcami, zwłaszczca w Nadrenii Północnej – Westfalii i potrzebę dialogu, jaką umożliwić miał II Kongres Organizacji Polskich w Niemczech.

 

Weiterlesen: Relacja z II. Kongresu Organzacji Polskich w Niemczech - Düsseldorf 2014

II Kongres Organizacji Polskich w Düsseldorfie

II Kongres Organzacji Polskich w Niemczech zaplanowano na 17 i 18 października 2014 roku w Landtagu Nadrenii Północnej - Westfalii oraz w Sali Kongresowej hotelu Mercury w Düsseldorfie.

Kongres Organizacji Polskich w Niemczech proponuje forum dyskusyjne dla przedstawicieli organizacji polskich w Niemczech a także dla przedstawicieli kultury, polityki i gospodarki. Kongres w Düsseldorfie przygotowywany jest we współpracy z Niemiecko-Polską Grupą Parlamentarną Landtagu Nadrenii Północnej - Westfalii.

Weiterlesen: II Kongres Organizacji Polskich w Düsseldorfie

Zmiany w konkursie dotyczącym współpracy z Polonią

Przyszłoroczny konkurs dotyczący współpracy z Polonią odbędzie się na zmodyfikowanych zasadach. Nowy regulamin zakłada, że organizacja ubiegającą się o środki z MSZ na projekt, będzie musiała przedstawić list intencyjny od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą.

Nowy regulamin konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" był konsultowany z największymi podmiotami, które regularnie przystępują do konkursu. Zmiany są rezultatem uwag, które zgłaszały organizacje polonijne do dotychczasowych reguł.

W edycji konkursu na 2015 rok wyodrębniono nowe, nieuwzględnione wcześniej obszary tematyczne, w ramach których można ubiegać się o pieniądze na współpracę z Polonią. Są to projekty gospodarcze, a także projekty obejmujące prawa mniejszości i migracji zarobkowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowiło też zwiększyć pulę pieniędzy na tzw. projekty regrantingowe, tak aby więcej mniejszych organizacji pozarządowych w Polsce mogło otrzymać dofinansowanie. W najnowszej edycji konkursu można zgłaszać projekty regrantingowe do 40 tys. zł. Regranting to mechanizm polegający na przekazaniu dotacji większej organizacji pozarządowej, która ma za zadanie dalsze rozdysponowanie jej wśród mniejszych beneficjentów.

Ministerstwo wprowadziło również obowiązek przedstawienia przez organizację ubiegającą się o środki z MSZ listu intencyjnego od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą. Ma to wykluczyć zgłaszania projektów nieprzydatnych dla Polonii; ich pomysłodawcą powinny być środowiska działające poza granicami kraju.

Ministerstwo chce też, w większym niż dotychczas stopniu, premiować projekty, które zakładają kontynuację działań z poprzednich lat. Dodatkowo premiowana ma być także możliwość uzyskania przez organizację prowadzącą projekt dodatkowych środków spoza MSZ.

Kolejna zmiana w zasadach konkursowych polega na tym, że organizacje startujące w konkursie będą musiały przesłać do MSZ informacje na temat swojej działalności i realizowanych projektów. Dane te będą dostępne dla środowisk polonijnych, będą więc one wiedzieć, do której z organizacji zwrócić się z zapytaniem o współpracę.

Polski MSZ przeznaczy w przyszłym roku 31,7 mln zł na nowe projekty w ramach konkursu dot. współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Z tej kwoty 1,5 mln zł ma trafić na nauczanie języka polskiego, 1,6 mln zł - na media polonijne, zaś na infrastrukturę polonijną - 6 mln zł.

Ministerstwo planuje, że kolejna edycja konkursu rozpocznie się w połowie października, a rozstrzygnięta zostanie do połowy lutego.

Z danych MSZ wynika, że ponad 18 mln Polaków żyje poza granicami kraju: 4,3 mln - w Europie Zachodniej, 1,5 mln - w Europie Wschodniej, ok. 12,5 mln w obu Amerykach. Z 4,3 mln Polaków w Europie Zachodniej 2,5 mln to tzw. nowa emigracja, w której przeważają ludzie młodzi. Ćwierć miliona "nowej emigracji" w Europie Zachodniej stanowią dzieci.

Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa

A także:

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/Zmiany-w-konkursie-dotyczacym-wspolpracy-z-Polonia,4114.html

Donald Tusk nowym szefem Rady Europejskiej

 

To zaszczyt dla Polski i powód do dumy dla Polaków żyjących w Europie. Polski premier Donald Tusk obejmie unijny urząd szefa Rady Europejskiej z dniem 1 grudnia, zastępując urzędującego na tym stanowisku Hermana Van Rompuya.

 

W imieniu zorganizowanej Polonii pani Helena Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), złożyła serdeczne gratulacje i szczere życzenia sukcesów w sprawowaniu tak ważnegu dla Unii Europejskiej urzędu.

 

Po chwili radości pora na racjonalną, sensowną ocenę tego niezwykłego zdarzenia, jakim jest zwycięstwo Donalda Tuska w wyścigu po ważne stanowisko unijne. Polski premier przychodzi do Brukseli w chwili, gdy projekt europejski przeżywa kryzys. Do wewnętrznych wyzwań unijnych, które stoją przez nowym przewodniczącym Rady Europejskiej należy niedopuszczenie do podziału wspólnoty na dwie „unie” oraz wzmocnienie wiary w sens jednoczenia Europy w ramach działań Unii Europejskiej. Polski społeczny euro-entuzjazm jest wielkim kapitałem Donalda Tuska, który powiedział, że pochodzi z kraju najsilniej wierzącego w sens Europy.

 

W.L.

W obronie przed depolonizacją w Niemczech

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, od lewej : prof. dr. inż. P. Maloszewski, W. Lewicki, A. Zając; Foto: S.Dybowski

 

Z prof. dr. hab. inż. Piotrem Małoszewskim, wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, wiceprzewodniczącym Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, rozmawia Adam Kruczek

 

Środowiska polonijne w Niemczech od lat wskazują, że strona niemiecka nie realizuje zapisów traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku. Czego dotyczą sporne kwestie?

– W 2011 r., w czasie pierwszego po 20 latach polsko-niemieckiego spotkania, zwanego przez nas „Okrągłym Stołem”, podsumowującego stan realizacji postanowień traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991 r., stwierdzono, że niektóre zapisy traktatowe dotyczące Polonii i Polaków w Niemczech nie były dotąd wypełniane przez stronę niemiecką. W związku z tym podpisano wspólne oświadczenia i utworzono grupy robocze, by realizacja tych punktów traktatu wreszcie ruszyła. Dziś sprawa wygląda tak, że w głównych punktach, które poruszono w 2011 r., czyli w kwestii nauczania języka polskiego, biura i mediów polonijnych, pamięci polskich ofiar hitleryzmu, dofinansowania organizacji polonijnych i polskich w Niemczech, kwestii odszkodowań za majątki zabrane dekretem likwidującym polskie organizacje w Niemczech – sprawy niewiele posunęły się do przodu.

Weiterlesen: W obronie przed depolonizacją w Niemczech

Kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech

 Od lewej: J. Malinowski, A. Zając, F. Domaradzki, ks. prałat S. Budyń, prof. dr hab. P. Maloszewski, ks. kanonik dr A. Prorok, W. Lewicki

W dniu 18 lipca br. w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech odbyło się kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech, na które przybyli przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli przedstawiciele Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech: ks. kanonik dr Adam Prorok-przewodniczący, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski-wiceprzewodniczący, ks. prałat Stanisław Budyń-Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz Polskiej Rady w Niemczech-Zrzeszenia Federalnego: przewodniczący Aleksander Zając, Ferdynand Domaradzki-przewodniczący Związku Krajowego Rady w Berlinie i Wiesław Lewicki-przewodniczący Związku Krajowego Rady w Nadrenii Północnej-Westfalii. Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: prezes Józef Malinowski, wiceprezes Anna Wawrzyszko oraz ekspert i członek „Rodła” mec. Stefan Hambura. Obradom przewodniczył wiceprezydent Konwentu prof. Piotr Małoszewski.

Weiterlesen: Kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech

Polacy w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium

Przedstawiciele Polaków w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium: prof. dr hab inż. Piotr Małoszewski (pierwszy z lewej), Jolanta Sularz (obok) i Andrzej Halemba (pierwszy z prawej) wraz z przewodniczącą rady Joanną Rumschöttel.

W piątek 11 lipca odbyło się pierwsze w nowej, czteroletniej kadencji (2014-2018), konstytucyjne zebranie niemieckiej Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium (KRM). Rada obejmuje swoim zasięgiem miasto i powiat Monachium. W skład 80 osobowej rady KRM wchodzą przedstawiciele rad dekanalnych, stowarzyszeń katolickich, księży i diakonów, rad parafialnych katolików obcojęzycznych, osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego, a także przedstawiciele młodzieży katolickiej (BDKJ) i Monachijskiego Centrum Kształcenia Dorosłych (MBW).

Weiterlesen: Polacy w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium

Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej

 

W dniu 1. czerwca 2014 w Domu Polski Wschodniej w centrum Brukseli odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej.

 W obradach Zjazdu uczestniczyli członkowie oraz przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Belgijskiej. Obradom przewodniczył prezes Józef Ptaszyński. Prezes podkreślił wagę wydarzeń kulturalnych, które realizuje Rada Polonii w Belgii oraz pozytywną współpracę z organizacjami polonijnymi, szczególmie w części flamandzkiej (Vlaanderen) i kantonów wschodnich (Ostkantone) oraz stowarzyszeniami europejskimi m.n. ETTW jak i  przedstawicielami dyplomatycznymi MSZ w Brukseli.

Ważnym projektem realizowanym przez Radę Polonii Belgijskiej jest coroczna nagroda „Polak Roku w Belgii”, która w 2014 r. przypadnie na dzień 14.11.2014 i będzie ważnym wkładem belgijskiej Polonii na rzecz jednoczenie Polonii.W obradach przedstawiono całokształt pracy ubiegej kadencji, a w sprawozdaniu Prezesa za okres mijającej kadencji przedstawiono również prace podjęte na rzecz rządowego dofinanswania polskich stowarzyszeń w Belgii.  Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, które uzyskało akceptację Walnego gromadzenia.

Weiterlesen: Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej

Polonijne spotkanie w Senacie RP

W dniach 11-12 czerwca br. w Warszawie odbyło się 62. posiedzenie Komisji Senackiej do spraw łączności z Polonią i Polakami za granicą oraz plenarne posiedzenie Senatu RP, na którym Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił założenia polityki polonijnej tego resortu. Spotkanie to miało charakter wyjątkowy, bowiem po raz pierwszy - na zaproszenie Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza - uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk polskich i polonijnych z wszystkich stron świata: Ameryki Północnej, Kanady, Brazylii, Argentyny, Afryki Południowej, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Węgier, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

 

Pierwsze spotkanie - w senackiej komisji - poświęcone było analizie współpracy MSZ-tu z Polonią i Polakami za granicą w zmienionej od 2012 roku sytuacji, kiedy to pieniądze na dofinansowanie działalności tych środowisk przeszły z Senatu do MSZ. Dyskusja prowadzona była na dwóch płaszczyznach i dotyczyła działań w zakresie merytorycznym oraz finansowym. W szerokiej i czasami burzliwej dyskusji poruszano sprawy: finansowania organizacji polskich i polonijnych w poszczególnych krajach, relacje z Polską, jak również dofinansowywanie tych podmiotów w ramach przyznanych w budżecie państwa polskiego około 60 mil. zł.

Weiterlesen: Polonijne spotkanie w Senacie RP

Spotkanie dla nowych emigrantów w Wiedniu

W dniu 5 czerwca, w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny wieczór informacyjny dla Polaków zamieszkałych w Austrii.

Organizatorem spotkania była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” przy współpracy z Wydziałem Konsularnym oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.

Uczestników wieczoru powitała prezes Forum Teresa Kopeć oraz Jan Walkiewicz, I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. Tematyka wieczoru obejmowała zagadnienia: działalność gospodarcza, księgowość, podatki, ubezpieczenia, mieszkania komunalne, spółdzielcze i własnościowe, rola konsula w przypadkach losowych, możliwość pomocy ze strony WPHI Ambasady RP w Wiedniu dla polskich podmiotów gospodarczych oraz możliwość współpracy z Agencją Gospodarczą w Wiedniu MINGO oraz porady prawne.

Weiterlesen: Spotkanie dla nowych emigrantów w Wiedniu

Sikorski: wspieramy diasporę i liczymy na jej wsparcie, depesza PAP 11 czerwca 2014 r.

Wspieramy polską diasporę i oczekujemy, że diaspora będzie także wspierać Polskę - mówił szef MSZ Radosław Sikorski, przedstawiając w środę w Senacie informację na temat polityki wobec Polonii. Istotną część wystąpienia poświęcił sytuacji Polaków w Rosji, na Ukrainie i Litwie.

Sikorski zaczął przemówienie od przedstawienia sytuacji mniejszości polskiej w najbardziej gorącym ostatnio terenie - na wschodzie Ukrainy, a także w Rosji. W Rosji, jak mówił, coraz trudniej jest działać organizacjom polonijnym, a media prowadzą nagonkę na Polaków. Według szefa MSZ w rosyjskich mediach coraz częściej pojawiają się np. kłamstwa o poparciu polskich władz dla dążeń do autonomii Polaków w obwodzie żytomierskim.

"Na Ukrainie polskie konsulaty działają w warunkach zagrożenia ze strony prorosyjskich separatystów, a niekiedy w warunkach wojennych. Utrudniony jest kontakt z organizacjami polonijnymi na wschodzie Ukrainy" - mówił Sikorski. Dodał, że razem z prawnikami MSZ pracuje nad jak najlepszym zapewnieniem opieki obywatelom polskim na Krymie i wspieraniem miejscowej Polonii. "To bezprecedensowa sytuacja, gdzie próba bezpośredniego zastosowania międzynarodowo uznawanych mechanizmów prowadziłaby do uznania lub legitymizowania bezprawnej aneksji Krymu. Musimy w takich sytuacjach kierować się pragmatyką, lecz jednocześnie opracować nowe rozwiązania" - zaznaczył minister.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. polityki polonijnej - Senat RP 11. czerwcy 2014

Weiterlesen: Sikorski: wspieramy diasporę i liczymy na jej wsparcie, depesza PAP 11 czerwca 2014 r.

Obchody 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino

W sobotę, 17 maja, w  przeddzień 70 rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino, na placu im. generała Władysława Andersa odsłonięte zostało jego popiersie. W ceremonii wzięła udział delegacja polskich kombatantów oraz harcerze i grupy rekonstrukcyjne. Pomnik odsłonili: Antonii Chrościelewski, komendant 2 Okręgu  Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, Wincenty Knapczyk – także uczestnik walk o wzgórze i córka generała Andersa Anna Maria Anders. Wykonane z brązu popiersie dowódcy 2 Korpusu Polskiego zostało osłonięte na Largo Generale w Cassino, przed Muzeum Historiale. Rzeźbę ufundowało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jorku. W Muzeum Historiale, została otwarta wystawa fotograficzna „General Anders – patriota, żołnierz, polityk”.

Kolejnym punktem obchodów rocznicowych było  uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego zbudowanym przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Muzeum powstało z inicjatywy Związku Polaków we Włoszech a głównym fundatorem obiektu było Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej 2 Okręgu w Nowym Jorku. Uroczystości otwarcia muzeum dokonała w imieniu Związku Polaków we Włoszech i Ambasady RP w Rzymie  prezes Związku Polaków we Włoszech Joanna Heymann Salwade.

Weiterlesen: Obchody 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.