Siódma edycja konkursu dla dzieci i młodzieży polonijnej „Być Polakiem”

Celem konkursu „Być Polakiem” jest m.in. uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej oraz poznanie historii Polski - o ile to możliwe - splecionej z historią rodziny uczestnika konkursu. W kolejnych latach wśród tematów konkursu przewijały się ważne dla naszego narodu i państwa wydarzenia historyczne np. odsiecz wiedeńska, powstanie warszawskie, powstanie NSZZ „Solidarność”.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja „Świat na Tak”.

W tegorocznej, siódmej już, edycji konkursu tematem był chrzest Polski, którego 1050 rocznicę świętujemy. Chrzest Mieszka I zapoczątkował proces chrystianizacji, który w następnych latach czynił duże postępy i doprowadził do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim. Sukces chrystianizacji okazał się trwały, a katolicyzm jako wyznanie większości Polaków przetrwał do współczesności. Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych - struktury politycznej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego itp. Proces ten trwał wiele lat, a w konsekwencji doprowadził do przystosowania Polski do modeli i wzorców zachodnich. Ukoronowaniem tego procesu jest polskie członkowstwo w Unii Europejskiej.

Tematy konkursu "Być Polakiem" 2016:

 Grupa I : wiek 6 – 9 lat

 

„Urodziny Polski” – prace plastyczne

Grupa II : wiek 10 – 13 lat

„1050 lat dziejów Polski” – własna baśń, bajka, legenda ( prace literackie)

Grupa III : wiek 14 – 16 lat

„Chrzest Polski w zapiskach kronikarzy” – jesteś kronikarzem, który podróżuje w czasie (prace literackie)

Grupa IV : wiek 17 – 22 lata

 

„Chrześcijaństwo… Europa… Polska…” – (prace literackie)

 

grupa multimedialna : 10 – 22 lata

„Polska, Ojczyzna moja” – (praca multimedialna)

Uczestnicy konkursu w swoich plastycznych, literackich czy multimedialnych pracach wykazali dojrzałość (mimo młodego wieku) i świadomość historyczną. Polskie dzieci i młodzież, mieszkająca poza Polską, zawdzięczają to przede wszystkim swoim rodzinom i nauczycielom, którzy spełniają swój patriotyczny obowiązek niosąc polskość kolejnym pokoleniom. Obowiązek ten spoczywa też na państwie polskim, które wszystkimi możliwymi środkami powinno ten ich wysiłek wspomagać.

Należy podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich rodzicom i nauczycielom, za uczestnictwo w konkursie „Być Polakiem”, a także za trud utrzymywania i umacniania polskości na całym świecie, niesienia biało-czerwonego sztandaru i polskiego godła w przyszłe pokolenia.

Polski emigrant i wielki poeta Cyprian Kamil Norwid napisał w XIX wieku, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Słowa te są - i zawsze będą - aktualne.

Roman Śmigielski

przewodniczący jury konkursu „Być Polakiem”