×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2016

W dniach 16-19 czerwca br. odbył się w Ostródzie VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, w którym udział wzięła blisko 120-osobowa reprezentacja nauczycieli, dyrektorów oraz prezesów polonijnych organizacji, działających na rzecz edukacji Polaków i osób polskiego pochodzenia, z blisko 30 krajów i 5 kontynentów.

Coroczne Zjazdy w Ostródzie stały się miejscem spotkania i platformą wymiany dobrych praktyk, podnoszenia kompetencji merytorycznych, jak również kontynuacją budowy wspólnoty nauczycieli i działaczy polonijnych, pod hasłem „Wschód, Zachód- Łączy nas Polska”. Uczestników Zjazdu gościł już tradycyjnie Hotel „Dom Polonii” w Ostródzie.

 

O randze Światowego Zjazdu nauczycieli Polonijnych świadczy fakt uczestnictwa znamienitych gości w osobach: Anny Zalewskiej - Minister Edukacji Narodowej, Leonarda Krasulskiego - Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Jana Dziedziczaka - Wiceministra Spraw Zagranicznych, Jarosława Narkiewicza - Wiceprzewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej, Senatora, prof. Jana Żaryna, Artura Chojeckiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Senatora, prof. Jana Żaryna oraz prof. Ryszarda Góreckiego - Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Inauguracji Zjazdu dokonała Minister Edukacji, Anna Zalewska. Poprzedzona ona była licznymi wystąpieniami- od przedstawicieli organizatorów w osobach Premiera Longina Komołowskiego- prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i  Dariusza Piotra Bonisławskiego, Dyrektora Zjazdu i Wiceprezesa SWP; członków Komitetu Honorowego, instytucji wspierających i gości z zagranicy. Głos zabrała dr Jolanta Tatara, prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, będącego tegorocznym partnerem Zjazdu. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował prezydent Tadeusz Adam Pilat, który zabrał głos podczas inauguracji oraz zakończenia Zjazdu. List przesłany przez Małżonkę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Agatę Kornhauser-Dudę, która objęła Zjazd Honorowym Patronatem, odczytała Ewa Czarniawska, reprezentująca Biuro ds. Kontaktu z Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta RP.

Wśród wszystkich wystąpień wybrzmiewał wspólny głos troski i chęci współpracy oraz wypracowania spójnego systemu wsparcia dla oświaty polonijnej. Zadeklarowano także kontynuowanie dalszej integracji organizacji oświatowych, a także programu wsparcia metodycznego, finansowego oraz organizacyjnego dla szkół polonijnych i polskich, zarówno na Wschodzie i Zachodzie. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło uczestników o pracach nad kwestiami uznania statusu nauczyciela polonijnego oraz transparentnej struktury dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na rozwój i wsparcie szkół polonijnych i polskich poza granicami kraju. Wyrażona została również nadzieja na dalszą współpracę w zakresie realizacji pomocy dydaktycznej, organizowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zjazdów, konferencji i wizyt studyjnych realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODN SWP).

Program zjazdu był niezwykle różnorodny i wynikał z wcześniejszej analizy potrzeb polonijnych środowisk nauczycielskich. Konferencja realizowana była w sześciu sesjach tematycznych z udziałem wybitnych specjalistów akademickich w osobach: Grzegorza Chorążego z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, dr Joanny Wójtowicz z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej.

Sesja pierwsza dotyczyła polonijnej polityki oświatowej państwa polskiego w zakresie systemu wsparcia edukacji polskiej za granicą- przedstawione na niej zostały działania MEN oraz możliwości i zasady dokształcania nauczycieli z zakresu  metodyki pracy, proponowane przez ORPEG-PCN. Piotr Dariusz Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował Uczestnikom Zjazdu kompleksową strategię wspierania oświaty polskiej za granicą realizowaną przez Stowarzyszenie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru potrzeb nauczyciela, ucznia oraz rodzica.

„Od wielokulturowości do tożsamości” to hasło przewodnie sesji drugiej, gdzie wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska z UJ z wykładem dotyczącym dynamiki tożsamości dzieci i młodzieży oraz Stella Strzemecka- doktorantka UJ, która poruszyła kwestie edukacji kulturowej i zmian tożsamościowych polonijnych uczniów, na podstawie doświadczeń dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Uczestnicy Zjazdu mieli również okazję zapoznać się z publikacją raportu „(Nie)łatwe powroty do domu” przygotowanym pod kierunkiem prof. Grzymały-Moszczyńskiej, opisującym doświadczenia dzieci i młodzieży powracających z emigracji.

Trzecia sesja poświęcona została skutecznym metodom pracy z dzieckiem dwujęzycznym. Uczestniczący w niej nauczyciele mieli możność sprawdzenia podczas praktycznej części warsztatowej jak funkcjonuje zaburzona percepcja słuchowa u dzieci ze środowiska bilingwalnego. Trenerki Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP  dr Elżbieta Ławczys oraz Katarzyna Czyżycka, będące specjalistkami w dziedzinie logopedii i terapii dzieci dwujęzycznych, przedstawiły również propozycje ćwiczeń służące przyswajaniu i programowaniu systemu języka w sytuacji dwujęzyczności.

Kolejny blok tematyczny dotyczył filozofii i sposobów wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pedagodzy zgromadzeni w ostródzkim zamku zapoznali się z ofertą kluczowych projektów z tego zakresu. Program studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego, realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim przedstawił dr Sebastian Przybyszewski, będący koordynatorem tego projektu z ramienia UWM. Założenia, model działania i plany rozwoju „Akademii Polskości” oraz Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM) zaprezentowali trenerzy ODNSWP Zdzisław Hofman i  Sławomir Prusakowski. Dotychczasowe efekty pilotażu LOM na przykładzie ośrodków w Anglii, Włoszech, Beneluksie i Stanach Zjednoczonych przybliżyła słuchaczom Anna Smolińska, lider LOM we Włoszech.

Sesja V wprowadziła nauczycieli polonijnych w meandry najnowszej historii polskiej. Prelegentem był dr Mateusz Szpytma, który mówił o nowo otwartym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Olga Tumińska, z Wydziału Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej, która przedstawiła ofertę programową Biura Edukacji Narodowej IPN, a także prowadziła warsztaty z wykorzystania gier i multimediów do nauki historii Polski.

Sesja zmykająca tegoroczne obrady podsumowała dotychczasowe prace przyjęciem uchwał i wniosków oraz przekazaniem uczestnikom Zjazdu informacji i kontaktów do organizacji zajmujących się szeroko pojętym wzmacnianiem działalności szkół polonijnych i polskich na świecie.

W czasie Zjazdu odbyło się również zebranie organizacji członkowskich Kongresu Oświaty Polonijnej, którego aktywność od ubiegłego roku, znacznie wzrosła. W zebraniu wziął udział prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. Gościem zebrania Kongresu był również minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Prezydium Kongresu, wystosowało na ręce Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej postulaty zebrane od środowisk nauczycielskich zrzeszonych w KOP. Na sesjach konferencyjnych, prezydium Kongresu zaprezentowało wystąpienia, m.in. referat pt. „Rola organizacji polonijnych w systemie wspierania oświaty polskiej poza granicami”, który wygłosiła dr Jolanta Tatara, pełniąca od zeszłego roku funkcję prezydenta Kongresu. W czasie zebrania przyjęto w poczet członków KOP-u szereg nowych organizacji reprezentujących kilka kontynentów. Kongres, pod kierownictwem nowej prezydent i nowego zarządu staje się powoli reprezentantem polskich środowisk oświatowych na całym świecie, co było głównym celem założycieli tej organizacji.

Uczestnicy Zjazdu słowa podziękowania skierowali do Dariusza Piotra Bonisławskiego, reprezentującego Organizatora Zjazdu, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, za nieustające wspieranie działań środowisk oświatowych na świecie oraz za polską gościnność do Małgorzaty Czeczora, dyrektor Hotelu „Dom Polonii” w Ostródzie. 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.