Jubileusz Macierzy Szkolnej na Litwie.

18 grudnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się gala z okazji obchodów ćwierćwiecza działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Uroczyste obchody jubileuszu zainaugurował prezes „Macierzy", poseł na Sejm Republiki Litewskiej, Józef Kwiatkowski. Podsumowując ćwierćwiecze pracy Stowarzyszenia, zaznaczył, że ostatnie 25 lat były okresem niezwykle dynamicznym w życiu Polaków na Litwie, naznaczonym zarówno sukcesami, jak i trudnościami. Powiedział m.in.: Podejmując się założenia, a raczej reaktywowania „Macierzy Szkolnej” (działała na Wileńszczyźnie w latach międzywojnia) nawet w złych snach nie przypuszczali, że w obronie swoich szkół, które potrafili utrzymać za władzy sowieckiej, chociaż na wszelkie sposoby próbowano Polaków na wytrzymałość, kultywując język rosyjski  i realizując zadanie wychowania człowieka radzieckiego, przyjdzie walczyć o placówki z polskim językiem nauczania za pomocą strajków i wieców.


Prezes Józef Kwiatkowski pełni tę funkcję od 1994 roku i jest trzecim prezesem „Macierzy Szkolnej”, pierwszym był Wacław Baranowski, drugim – Teresa Sokołowska. W latach 90-ych, obok wielkiego sukcesu, kiedy to na fali odrodzenia w szkołach polskich podwoiła się liczba uczniów, Macierz musiała stawić czoła takim zagrożeniom, jak szkoły litewskie dla polskich dzieci zakładane niemalże w każdej wsi. Rok 1994 datował się też rozporządzeniem ministra oświaty o zaprzestaniu wydawania podręczników dla klas starszych w języku polskim. Dzięki pomocy z Polski i organizacyjnym zabiegom „Macierzy Szkolnej” podręczniki nadal były i są tłumaczone: w ciągu minionych lat wydano 34 pozycje w nakładzie 40 tys. egzemplarzy. Z kolei 2000 rok sprawił kolejną „niespodziankę”: egzamin z języka ojczystego został skreślony z listy obowiązkowej. Ale szkoły stanęły na wysokości zadania i egzamin zdawany jest przez wszystkich uczniów. Największy cios oświacie polskiej na Litwie i największą krzywdę uczniom w szkołach Macierzy zadano w 2011 roku, kiedy to nastąpiło ujednolicenie matury z języka litewskiego oraz nakaz wykładania historii i geografii Litwy oraz wychowania obywatelskiego w języku litewskim. Nie pomogło 60 tysięcy podpisów rodziców
i wychowawców przeciwko takim założeniom ustawy, nie pomógł pierwszy od czasów zaborów strajk uczniów szkół polskich oraz około 7-tysięczny pochód protestu w Wilnie, zorganizowany wspólnie przez Związek Polaków na Litwie, Akcję Wyborczą Polaków na Litwie i „Macierz Szkolną”.
Mówiąc o tych wydarzeniach należy wyraźnie zaakcentować, że w tych, niekiedy wręcz dramatycznych sytuacjach, kierownictwo i Zarząd „Macierzy Szkolnej”, jej członkowie, jako społecznicy stawiali czoła tym zagrożeniom pisząc petycje, biorąc udział w dyskusjach, negocjacjach, uczestnicząc w komisjach. A równolegle z tą nieustającą „walką” trwała praca realizowania założeń nakreślonych przez społeczność polską przed oświatą w ojczystym języku. Praca skierowana na wychowanie człowieka świadomego swych korzeni, znającego kulturę, literaturę, historię ojczystą; przygotowanego do życia; znającego swe zdolności, gotowego do konkurencji w zdobywaniu miejsc na studiach. Tworzono szkołę z polskim językiem nauczania konkurencyjną wobec tej – z państwowym. Budowano bazę materialną – odnawiano i budowano za pieniądze z Polski
i z samorządów lokalnych szkoły (jest to 80 placówek). Wyposażano je w nowoczesne środki dydaktyczne, pracownie (były to kwoty rzędu tysięcy mln złotych). W efekcie szkoły polskie są często lepiej wyposażone
i urządzone niż inne. Ogromną pracę wychowawczą i edukacyjną pełniły i pełnią imprezy organizowane przez „Macierz Szkolną”: konkursy, olimpiady, festiwale. To one przybliżają dzieciom i młodzieży poezję. W konkursie „Kresy” w ciągu 24 lat wzięło udział 19 tys. recytatorów z Litwy.
Sami nauczyciele (jest ich kilka tysięcy) korzystali z możliwości podnoszenia swych kwalifikacji w ośrodkach w Lublinie i Gdańsku. O tym, że wiele instytucji i organizacji, osób piastujących wysokie stanowiska doceniają
i rozumieją znaczenie ćwierćwiecza pracy „Macierzy Szkolnej” świadczyła wypełniona po brzegi sala i wielu honorowych gości oraz listy i pozdrowienia, a także odznaczenia, którymi uhonorowano pedagogów.
List gratulacyjny od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytała Wioletta Pruchnik z Biura Szefa Gabinetu Prezydenta RP. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP, nadesłał list gratulacyjny, który został przeczytany przez posła na Sejm RP, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Artura Górskiego. Gratulacje popłynęły również od Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. List do „Macierzy Szkolnej” skierowała również minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska.
Do zebranych zwróciła się przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Janina Sagatowska: „Tylko zachowując Polskę w sercu, pielęgnując mowę polską można być także obywatelami świata, obywatelami w tych państwach, w których się żyje. Tu, na Litwie, Polacy w sposób piękny tworzą dobrobyt państwa litewskiego, bo są prowadzeni wspaniałymi dłońmi, sercem polskich pedagogów. Dbają oni nie tylko o język, ale też o jakość nauczania, która powoduje, że dostają się prawie bez wyjątku do szkół wyższych i tym samym tworzą elitę państwa litewskiego, przynosząc chlubę nam wszystkim mieszkającym w Polsce, gdziekolwiek”.
Słowa uznania kierowali do kierownictwa „Macierzy Szkolnej” i wszystkich nauczycieli szkół polskich i wychowawców przedszkoli europoseł, przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz, przewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie RL posłanka Rita Tamašunienė, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė i doradca minister oświaty Litwy Ritas Vaiginas, przedstawiciele organizacji społecznych, przyjaciele z Polski i samorządowcy. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński wręczył wysokie odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym dla szkolnictwa polskiego na Litwie osobom.
Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski, w towarzystwie wiceprezes Ewy Ziółkowskiej uhonorował medalami Fundacji „Meritus Patriae” prezesa „Macierzy Szkolnej” Józefa Kwiatkowskiego, wiceprezes Krystynę Dzierżyńską, oraz prezesa ZPL Michała Mackiewicza za opiekę nad polskim szkolnictwem społecznym na Litwie. Głos zabrał również Piotr Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jubileuszową uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka” ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie. Modlitwa i dzielenie się opłatkiem oraz składanie sobie życzeń wieńczyły oficjalną część spotkania pedagogów i ich przyjaciół.