×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

MSZ ogłosiło konkurs na projekty polonijne

MSZ ogło­si­ło kon­kurs "Współ­pra­ca z Po­lo­nią i Po­la­ka­mi za gra­ni­cą" na 2015 r. Na nowe pro­jek­ty współ­pra­cy z Po­lo­nią re­sort prze­zna­czy w przy­szłym roku 31,7 mln zł. Organiza­cje po­za­rzą­do­we mogą zgła­szać swoje ofer­ty do 4 grud­nia.

Oferty w konkursie można składać do 4 grudnia

- Celem kon­kur­su jest do­fi­nan­so­wa­nie naj­lep­szych pro­jek­tów skie­ro­wa­nych do Po­lo­nii i Polaków miesz­ka­ją­cych za gra­ni­cą w ob­sza­rach te­ma­tycz­nych i te­ry­to­rial­nych okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie kon­kur­su - pod­kre­ślił wi­ce­mi­ni­ster MSZ To­masz Or­łow­ski. Ob­sza­ra­mi tematyczny­mi kon­kur­su na 2015 r. są: na­ucza­nie ję­zy­ka pol­skie­go, media po­lo­nij­ne, infrastruk­tu­ra po­lo­nij­na, po­zy­cja śro­do­wisk pol­skich w kra­jach za­miesz­ka­nia, więzi i kon­tak­ty z Pol­ską.

Jak pod­kre­ślił Or­łow­ski, MSZ "cały czas funk­cjo­nu­je w zbli­żo­nej wy­so­ko­ści bu­dże­tu przezna­czo­nej na Po­lo­nię". Łącz­na war­tość środ­ków, jakie re­sort prze­zna­czy w 2015 r. na współpra­cę z Po­la­ka­mi, wy­no­si 62,5 mln zł. Ponad po­ło­wa tej kwoty - 31,7 mln zł - zo­sta­nie przezna­czo­ne na nowe pro­jek­ty. 9,5 mln zł zo­sta­nie prze­ka­za­ne do Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Narodo­wej na or­ga­ni­za­cję edu­ka­cyj­nych ko­lo­nii i obo­zów let­nich w Pol­sce oraz szko­le­nia nauczcie­li na­ucza­ją­cych za­gra­ni­cą.

21,3 mln zł trafi na kon­ty­nu­ację dwu­let­nich pro­jek­tów, które zo­sta­ły za­ak­cep­to­wa­ne w zeszło­rocz­nym kon­kur­sie. - Pro­jek­ty mo­du­ło­we po­wsta­ły na ży­cze­nie or­ga­ni­za­cji z nami współ­pra­cu­ją­cych. Widzą one, że cykl in­we­sty­cyj­ny dwu­let­ni le­piej od­po­wia­da spe­cy­fi­ce projek­tu - za­zna­czył wi­ce­mi­ni­ster. Na na­ucza­nie ję­zy­ka Pol­skie­go MSZ prze­zna­czy 12,5 mln zł, z czego 11 mln zł na kon­ty­nu­ację już roz­po­czę­tych pro­jek­tów, a na nowe pro­jek­ty - 1,5 mln zł.

Na wspar­cie in­fra­struk­tu­ry po­lo­nij­nej re­sort prze­ka­że w 2015 r. ogó­łem 11,5 mln zł, z czego na kon­ty­nu­ację - 5,5 mln zł, a na nowe pro­jek­ty 6 mln zł. Duża część tej kwoty ma tra­fić na Dom Pol­ski we Lwo­wie. "Po­zy­cja śro­do­wisk pol­skich w kra­jach za­miesz­ka­nia" i "więzi i kon­tak­ty z Pol­ską" to dwa nowe ob­sza­ry kon­kur­su.

- Po­zy­cja śro­do­wisk pol­skich w kra­jach za­miesz­ka­nia ozna­cza cały kom­pleks zadań, które mają słu­żyć umoc­nie­niu i lep­szej wi­docz­no­ści or­ga­ni­za­cji i spo­łecz­no­ści po­lo­nij­nych we wszyst­kich kra­jach świa­ta - tłu­ma­czył dy­rek­tor de­par­ta­men­tu wspie­ra­nia Po­lo­nii i Po­la­ków za­gra­ni­cą Jacek Ju­no­sza Ki­sie­lew­ski. Za­da­nia te, dodał, to m.in. wzmac­nia­nie ini­cja­tyw gospo­dar­czych Po­lo­nii oraz po­rad­nic­two praw­ne i za­wo­do­we na rzecz mniej­szo­ści pol­skich za­gra­ni­cą i mi­gran­tów za­rob­ko­wych. Na pro­jek­ty re­ali­zu­ją­ce to za­da­nie zo­sta­nie przeznaczonych 13,8 mln zł.

Wy­ło­nio­ne w kon­kur­sie MSZ pro­jek­ty ma­ją­ce na celu wzmac­nia­nie kon­tak­tów i więzi z Polską zo­sta­ną do­fi­nan­so­wa­ne w kwo­cie 8,8 mln zł. - W tym się miesz­czą m.in. wi­zy­ty studyj­ne, szko­le­nia, krót­ko­ter­mi­no­we staże, wy­mia­ny mię­dzysz­kol­ne i sa­mo­rzą­do­we, imprezy w kraju z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li dia­spo­ry, in­te­gra­cja grup za­wo­do­wych i pokolenio­wych - tłumaczył dy­rek­tor.

Ofer­ty w kon­kur­sie można skła­dać do 4 grud­nia. Ogło­sze­nie wy­ni­ków na­stą­pi nie póź­niej niż 27 lu­te­go 2015 r.

(bp)

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.