Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić uwagę na nową instytucję wprowadzoną Ustawą o obywatelstwie polskim -przywrócenie obywatelstwa polskiego. Stosowny wniosek złożyć mogą osoby, które utraciły obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. kierowany on jest do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy czym cudzoziemiec mieszkający za granicą składa wniosek za pośrednictwem właściwego terytorialnie konsula.

Do formularza wniosku dołącza się:

- dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;

- posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;

- fotografię osoby objętej wnioskiem;

- dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli taka nastąpiła;

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo poświadczone kopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Opłata konsularna za złożenie wniosku wynosi 36,- euro plus 6,- euro opłata pocztowa.

Tekst ustawy o obywatelstwie polskim: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/161/1

 

Obywatele niemieccy proszeni są o zapoznanie się z treścią § 25, ust. 1 zdanie drugie Staatsangehörigkeitsgesetz.

Informacja konsularna

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.