Obrady Okrągłego Stołu w Berlinie

OK1

9 czerwca – po 4-letniej przerwie – odbyły się w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) w Berlinie kolejne obrady Okrągłego Stołu, których celem było doprowadzenie do realizacji zapisów i założeń Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
z 17 czerwca 1991 r.Stronę polonijną reprezentowali przedstawiciele „Porozumienia Organizacji Polskich
w Niemczech”– Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia, Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Polska Macierz Szkolna w Niemczech, Kongres Polonii Niemieckiej oraz reprezentacja FC Polonia. Organizacje te uczestniczyły wcześniej w naradzie w polskiej ambasadzie z przedstawicielami władz polskich i zostały włączone w skład delegacji polskiej.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, a ze strony niemieckiej wiceminister spraw wewnętrznych Stephan Mayer i pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców Bernd Fabritius. W obradach uczestniczył również Aleksander Zając, dyrektor Biura Polonii w Berlinie i prezes Polskiej Rady w Niemczech.

Polska postawiła żądanie zwrotu majątku organizacji polonijnych zagrabionych w Niemczech w 1939 r. na mocy dekretu Hermana Göringa. Niemcy uznali te roszczenia za przedawnione. Priorytetowymi tematami reprezentantów Polonii były: nauka języka polskiego jako języka ojczystego w systemie pozaszkolnym (jako cel nadrzędny), remont Domu Polskiego w Bochum, historyczne miejsca pamięci w Niemczech i odszkodowanie dla Związku Polaków w Niemczech za utracony majątek w trakcie II wojny światowej.

Rozmowy, podczas których polska delegacja rządowa i polonijna wskazały na dysproporcje w realizacji założeń traktatowych oraz całkowity brak ekwiwalencji w praktycznej realizacji Traktatu przez stronę niemiecką w zestawieniu z działaniami państwa polskiego w stosunku do mniejszości niemieckiej w Polsce, okazały się trudne. Deklaracje delegacji niemieckiej wskazują jednak na dobrą wolą na podjęcie konkretnych rozmów na poruszone tematy.

Ponieważ nie uzyskano porozumienia, strona polska odmówiła podpisania protokołu ze spotkania,nie wydano żadnego komunikatu lub wspólnego oświadczenia nie odbyła się też konferencja prasowa.Na wniosek ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk, kolejne obrady Okrągłego Stołu powinny odbyć się już w listopadzie br., aby ocenić pierwsze konkretne kroki w realizacji postulatów polonijnych przez stronę niemiecką.Organizacje polonijne skupione w Porozumieniu Organizacji Polonijnych w Niemczech wydały oświadczenie, w którym wyraziły wdzięczność polskim władzom oraz pracownikom ministerstwa i ambasady.

Polsko-niemiecki „Okrągły Stół”

Po raz pierwszy rozmowy „Okrągłego Stołu” odbyły się w 2010 roku z powodu dokonania przeglądu obecnego stanu realizacji postanowień Polsko- Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991r. oraz wypracowania działań dotyczących realizacji ustalonych w Traktacie równych praw dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Republice Federalnej Niemiec oraz mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej w Polsce”. Rezultatem rozmów było podpisanie przez obie strony w czerwcu 2011r. „Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu”. W skład „Okrągłego stołu” wchodzą: przedstawiciele rządu niemieckiego i polskiego, przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce i Polonii w Niemczech oraz eksperci i naukowcy. Spotkania te odbywają się naprzemiennie w Berlinie i w Warszawie.