Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dokument Końcowy Konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2015”

Przedstawiciele organizacji polonijnych oraz emigracji zarobkowej z państw Unii Europejskiej dziękują organizatorom: Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Radzie Polonii Belgijskiej oraz Ambasadzie RP w Brukseli za profesjonalne zorganizowanie konferencji. Podziękowania kierujemy do Ministra Spraw Zagranicznych za poparcie naszego projektu oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej oraz przedstawicieli organizacji polonijnych i emigracji zarobkowej w konferencji.Obrady tegorocznej konferencji odbyły się pod hasłem:

Społeczeństwo obywatelskie Europy –

Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”.

Konferencja w Brukseli w 2015 r. potwierdziła tendencje zawarte we wnioskach poprzedniej konferencji w Wiedniu w 2014 r.:

 1. Postępujący wzrost liczebności emigracji zarobkowej Polaków do państw UE
 2. Emigracja przybiera coraz bardziej charakter osiedleńczy
 3. Utrzymujący się niski procent powrotów do Polski.
 4. Występująca migracja wewnętrzna w obrębie krajów UE.

Głównymi tematami konferencji były:

 1. Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE;
 2. Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką;
 3. Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej;
 4. Bądź aktywny i integruj swoje środowisko.

W czasie konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2015” stwierdzono, że należy:

 • postawić wniosek do EUWP o zmianę nazwy Monitor Emigracji Zarobkowej na Monitor Migracji w Unii Europejskiej;
 • skierować do UE wniosek o zorganizowanie szkoleń dla organizacji uczestniczących w konferencjach Monitor w celu opracowania projektu unijnego dotyczących monitorowania migracji w UE;
 • skierować wniosek do MSZ o uwzględnienie w Planie Współpracy działalność organizacji polonijnych na rzecz wspierania nowej emigracji oraz wprowadzić modułowość 2 lub 3 letnią na projekty polonijne;
 • wprowadzić do programu następnych konferencji elementy warsztatów i prac grupowych.

Postanowiono zwrócić się z podziękowaniem do Europosła Michała Boniego za merytoryczny wkład w tegoroczną konferencję oraz do Jana Mokrzyckiego ze Związku Polaków w Wielkiej Brytanii, pomysłodawcy zorganizowania Monitora Emigracji Zarobkowej.

Postanowiono także, że Komisja Wnioskowa powinna monitorować przebieg realizacji postulatów konferencji Monitor w Brukseli.

Postulujemy do władz polskich oraz do nowo powołanego Biura ds. Kontaktów z Polonią przy Kancelarii Prezydenta RP pod kierownictwem ministra Adama Kwiatkowskiego o ścisły kontakt i współpracę z organizatorami konferencji Monitor Migracji w krajach Unii Europejskiej.

Monitor zwrócił się z apelem do polskich europosłów o aktywne przedyskutowanie ze swoimi kolegami z innych państw członkowskich stanu wdrożenia do ich porządków prawnych dyrektywy Rady 77/486/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących, a także o uzyskanie z Komisji najnowszego sprawozdania w sprawie stosowania ww. dyrektywy.

Uczestnicy konferencji są przekonani o konieczności kontynuowania corocznych spotkań pt. "Monitor migracji w krajach UE" z udziałem władz polskich, placówek dyplomatycznych, instytucji i organizacji polskich i polonijnych oraz przedstawicieli środowiska nowej emigracji.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji Monitor 2015 w Brukseli zwracają się z apelem do wszystkich podmiotów, zarówno polskich, jak i polonijnych o przyjęcie naszych wniosków i wprowadzenie ich do procesu realizacji.

Niniejszy Dokument Końcowy został jednomyślnie zatwierdzony przez uczestników konferencji.

Komisja Wnioskowa w składzie:

Tadeusz Adam Pilat, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Małgorzata Bos-Karczewska, przewodnicząca Stowarzyszenia Ekspertów Polskich w Holandii

Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

Wiesław Lewicki, prezes Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów „Polonicus”.

Bruksela, 4 października 2015 r.

Dokument Końcowy - Monitor Bruksela 2015       List Szefa Gabinetu Prezydenta RP

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.