×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Konferencja Forum Młodej Polonii – Polonia Austria

Z inicjatywy  Prezesa Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii- Forum Polonii Teresy Kopeć, przy współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie, w dniach 26-27 czerwca br. w Wiedniu, odbyła się konferencja Forum Młodej – Polonia Austria „Jesteśmy przyszłością”.
W konferencji udział wzięła  elita młodej austriackiej Polonii: doktoranci, prawnicy, absolwenci wyższych uczelni,studenci, ludzie biznesu i sztuki. Konferencja okazała się wielkim sukcesem organizatorów. Liczna frekwencja, aktywność uczestników w panelach dyskusyjnych przedłużyła czas trwania konferencji do późnych godzin wieczornych. Muzycznym akcentem konferencji był występ wschodzącej gwiazdy polskiego pochodzenia Victorii Benesch. Organizatorzy planują w przyszłym roku poszerzyć grono uczestników tego Forum o kraje Europy. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski,

 

Poseł na Sejm RP oraz Wice- przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, Skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tomasz Różniak, II wice konsul Ambasady RP w Wiedniu Marzena Kusik, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Prof. Bogusław Dybaś, dr Liliana Madelski z Uniwersytetu Wiedeńskiego Wydział Slawistyki, dr. Przemysław Chojnowski z Uniwersytetu Wiedeńskiego Wydział Slawistyki, Prof. Radosław Zenderowski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej - Wydział Zamiejscowy  w Wiedniu, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wiedniu GWSH dr Teresa Rduch Michalik, dr Rafał Lange z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Prezesi Honorowi Forum Polonii Mieczysłw hr. Ledóchowski i Andrzej Lech.

Idea organizacji konferencji Forum Młodej Polonii – Polonia Austria zrodziła się z obserwacji postępującej aktywności społecznej młodego pokolenia Polaków w Austrii. Celem ogólnym spotkania było  pogłębienie aktywizacji środowisk młodej austriackiej Polonii.W czasie trwania Forum  dążono do ustalenia wspólnych zainteresowań, które w przyszłości można przełożyć na realizację wzajemnych projektów służących promocji austriackiej Polonii i Polski. Spotkanie Forum Młodej Polonii, dało okazję do pogłębiania integracji środowisk młodej austriackiej Polonii, nawiązania wzajemnych kontaktów, przybliżenia uczestnikom historii Polaków i Polonii w Austrii, zainteresowania działalnością Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.

Konferencja stworzyła  młodym uczestnikom okazję do poznania funkcjonujących już stowarzyszeń polonijnych, reprezentowanych przez starszą generację austriackiej Polonii.

Konferencja z udziałem przedstawicieli młodej austriackiej Polonii  odbyła się w formie paneli dyskusyjnych o tematyce.

1. Co znaczy dla mnie tożsamość narodowa i jak o nią dbamy:Jak identyfikujemy się z polskością, która obrazuje siłę naszej tożsamości narodowej na gruncie kulturowym, ekonomicznym, społecznym i politycznym. Punktem ciężkości była świadomość nauki j. polskiego, kultywowanie poprzez kulturę dziedzictwa narodowego Polski, pielęgnowanie polskiej historii i tradycji narodowych jako misji młodej Polonii w Austri.
2. Dlaczego jest ważna obecność Polaków w austriackich instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych: Polacy w Austrii wyróżniają się wysokim wskaźnikiem wykształcenia, postrzegani są jako narodowość najlepiej zintegrowana ze społeczeństwem austriackim. To daje możliwość większej aktywności ubiegania się o pozycje polityczne i funkcje społeczne w różnych dziedzinach pracy rządowej i poza rządowej, stwarzając warunki działania dla dobra Polonii i Polaków w Austrii.3. W jaki sposób widzimy swoje miejsce w społecznej pracy polonijnej na rzecz promocji austriackiej Polonii i Polski.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali prezentacji referatów : prof. Bogusława Dybasia „ Historia Polonii i Polaków wAustrii”, Posełanki  na Sejm RP Joanny Fabisiak „ Moje miejsce na ziemi – Polak między określeniem tożsamości narodowej a synkretyzmem kultur”dr. Liliany Madelski „ Między kulturami: skrzydła czy korzenie”. W drugim dniu konferencji wprowadzeniem do paneli dyskusyjnych było wystąpienie dr. Rafała Lange z referatem „ Nowa emigracja i migracje powrotne Polaków” .W poszczególnych panelach dyskusyjnych zwrócono uwagę na potrzeby: kształtowania prawdziwego wizerunku Polski i Polaków na emigracji, promowania polskiego, dziedzictwa kulturowego, integrację środowisk polonijnych i budowania zaufania społecznego. W jedności siła!,rolę Kościoła Katolickiego w integracji środowiska polonijnego, kształtowania tożsamości narodowej w domu, aktywności społeczno-politycznej Polaków pozwalającej na bycie partnerem dla instytucji państwowych i społecznych w Austrii i Polsce, zachęcania do działalności społecznej i przedsiębiorczej Polaków w różnych wymiarach (lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym), oddolnych inicjatyw integrujących Polaków ze społeczeństwem w Austrii, lobbingu na rzecz Polonii, promowania i wspierania poprzez zaangażowanie środowisk polonijnych, kreowania pozytywnego wizerunku Polski - dobre bo polskie!, stosowania niekonwencjonalnych sposobów promocji polskiej kultury przez sztukę, sport, biznes oraz Internet.

Odnośnie samej konferencji i jej przyszłości wraz z uczestnikami konferencji ustalono: regularne spotkanie przynajmniej raz w roku,  utrzymanie kontaktu z Polską (polskie przedstawicielstwo w Austrii; ministerstwa np. MSZ, MPSiP, MKiDN, MNiSW; polskie organizacje; uczelnie, szkoły, PAN celem współpracy oświatowo-naukowej),  nawiązanie kontaktu z  organizacjami polonijnymi z innych państw celem wymiany doświadczeń,  modernizację formy przez: organizowanie warsztatów i przygotowanie projektów do realizacji (minimum jeden projekt ma być zrealizowany), o utworzenie panelu podczas, którego promowane będą projekty zrealizowane przez środowiska polonijne celem autopromocji,  zmianę hasła na: Jesteśmy przyszłością! (bez cudzysłowu i z wykrzyknikiem, dotychczasowa wersja hasła: „Jesteśmy przyszłością”).
Organizatorzy planują w przyszłym roku poszerzyć grono uczestników o kraje Europy.

  Wnioski z Konferencji

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.