×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

VII ZJAZD Kongresu Polaków w Rosji

Rosja1W Moskwie spotkali się Polacy z blisko 40 regionów Federacji Rosyjskiej. Są to prezesi polonijnych organizacji społecznych w składzie Ogólnorosyjskiej Organizacji Społecznej „Federalna Polska Autonomia Narodowo-Kulturalna „Kongres Polaków w Rosji”.

W pierwszym dniu – 7 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Kongresu Polaków w Rosji, została przyjęta nowa organizacja społeczna - Ałtajska regionalna organizacja społeczna Polskie narodowo-kulturalne Zrzeszenie „Zdrój” z Gornoałtajsku (prezes Marina Worobiowa).

Umówiona została również sytuacja, która powstała w związku z rejestracją w listopadzie tego roku nowej organizacji Związek Organizacji Polskich „Jedność” z siedzibą w Krasnodarze. Organizacja ta nawołuje do wstąpienia w swoje szeregi inne organizacje na terenie Rosji. Członkami-założycielami Związku Organizacji Polskich „Jedność” są: Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” i Rostowska Organizacja Miejska Narodowo-Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu”. Uczestnicy dyskusji - Prezesi organizacji polonijnych od Pietropawłowska Kamczackiego na wschodzie do Kaliningradu na zachodzie - wszyscy byli zgodni: Nie ma aprobaty dla takiego typu organizacji! Takie działania są skierowane na rozbicie ruchu polonijnego!

Rosja2Po naradzie odbyło się spotkanie w Ambasadzie RP z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem RP w Rosji Włodzimierzem Marciniakiem. On zwrócił się do przedstawicieli Polonii z całej Rosji dziękując za trzymanie się w polskości w tak ważnym dla Polskim roku stulecie niepodległości. W odpowiedzi na słowa Ambasadora Prezes Kongresu Polaków Halina Subotowicz-Romanowa zauważyła, że obecnie Polonia rosyjska znajduje się w dosyć trudnym okresie swojej historii. W Rosji wizerunek Polski jest raczej negatywny, a środki masowego przekazu pokazują Polskę w świetle niekorzystnym. Wszystko to negatywnie wpływa również na rozwój ruchu polonijnego w Rosji. Po spotkaniu z Ambasadorem odbyła się uroczysta kolacja.

Drugi dzień sobotę 8 grudnia rozpoczęto od Mszy świętej w Katedrze pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy odbyło się oficjalne otwarcie Zjazdu. Obrady miały miejsce w Sali kurii Archidiecezji w Moskwie. Na rozpoczęcie delegatów przywitał Kierownik Wydziału Konsularnego RP w Moskwie radca-minister Marcin Nosal.

Na początku prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa odczytała listy gratulacyjne od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, z Kancelarii Prezydenta RP od Ministra Adama Kwiatkowskiego i Dyrektora Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą pana Kazimierza Kuberskiego , od Rosja3Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Adama Pilata, od Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz wyższy telegram rządowy zastępcy kierownika administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej M. Magomiedowa. Po zatwierdzeniu porządku obrad, wyborów Prezydium Zjazdu oraz wyborów komisji skrutacyjnej i wnioskowej Pani Prezes wygłosiła swoje sprawozdanie. W imieniu komisji rewizyjnej sprawozdanie przestawiła Mirena Kopyłowa. Delegaci Zjazdu udzielili absolutorium ustępującym władzom OOSFPNKA „Kongres Polaków w Rosji”.

Delegaci Zjazdu jednomyślnie wybrali na następną 5.letnią kadencję Prezesa Halinę Subotowicz-Romanową. Nowo wybrana Pani Prezes przedstawiła 3 wiceprezesów – Sergiusza Fiela (Tiumień), Czesława Błasika (Sankt Petersburg) i Helenę Rogaczykową (Kaliningrad), których delegaci przegłowali. Zostali wybrani członkowie Prezydium Kongresu Polaków w Rosji w składzie: Helena Szackich, Natalia Kopecka, Daniel Gorbaczow, Aleksandra Guziejewa, Stanisław Dumin, Wanda Sieliwanowska. Zatwierdzono Komisję rewizyjna w składzie Mirena Kopyłowa, Marina Sadykowa-Lisowska, Marrina Łukas.

Osobno przegłosowana została kwestia wprowadzenia do prezydium Sekretarza organizacji, na to stanowisko był wybrany Piotr Romanow.   Na Zjeżdzie wybrano przewodniczących 3 podstawowych komisji Kongresu – oświatowej (dr Aleksandra Guziejewa), kulturalnej (Wanda Seliwanowska) oraz komisji naukowej (Prof. Sergiusz Leończyk).

Rosja4W drugiej części Zjazdu po przerwie na lunch zostały wyznaczone podstawowe kierunki działalności Kongresu – oświata polonijna, promowanie kultury polskiej w Rosji i dzieje Polaków w Rosji.Dyskutowano nad problemami ruchu polonijnego w Rosji, a szczególnie nad brakiem pomocy ze strony władz w nauczaniu języka polskiego, brakiem pomieszczeń do nauki języka polskiego. Jeżeli chodzi o pomoc ze strony Polski to delegaci wyrażali zaniepokojenie trudnością w organizacji obozów letnich dla dzieci polonijnych w Polsce, szczególnie to dotyczy organizacji na terenie Syberii. Wśród delegatów sporo pytań skierowanych są do Konsulatów RP w związku ze zmianami w sprawie przyznawania Kart Polaka oraz trudnościami z przedłużeniem Karty po upływie 10. letniego okresu.W trakcie VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji podsumowano między innymi obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wręczono dyplom za najlepszą pracę w konkursie dla dzieci i młodzieży polonijnej z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

Delegaci wyrazili podziękowanie za ponad 20-letnią pracę rady redakcyjnej pisma Kongres Polaków w Rosji i osobiście redaktorom – Ludmile Polezajewej i Sergiuszowi Leończykowi. W grudniu tego roku redakcja wydaje już 80 numer kwartalnika. Na zakończenie delegaci zatwierdzili uchwały i wnioski Zjazdu iwybrali przewodniczących 3 podstawowych komisji Kongresu – oświatowej (dr Aleksandra Guziejewa), kulturalnej (Wanda Jarmolińska) oraz komisji naukowej (Prof. Sergiusz Leończyk).

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.